ZTEST

ส่งคืนค่า P สองทางของการทดสอบ z กับการกระจายมาตรฐาน

ตัวอย่างการใช้งาน

ZTEST(A2:A100,B2)

ZTEST({1,2,3,4,5,6},5.5,1.2)

รูปแบบคำสั่ง

ZTEST(data, value, [standard_deviation])

  • data - อาร์เรย์หรือช่วงที่มีชุดข้อมูลที่จะคำนวณ

  • value - สถิติทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบ z

  • standard_deviation - [ ไม่บังคับ ] - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต้องกำหนดสำหรับการทดสอบ z หากไม่ระบุ ระบบจะคำนวณ STDEV(data)

หมายเหตุ

  • ค่า P ที่ ZTEST แสดงผลคือความน่าจะเป็นที่ตัวอย่างแบบสุ่ม (ขนาดเดียวกับข้อมูล) มี value เฉลี่ยมากกว่าชุดข้อมูลต้นฉบับ
  • คุณจะใช้ ZTEST หรือ Z.TEST เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้ 

ดูเพิ่มเติม

NORMSDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติแบบมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

CONFIDENCE: คำนวณความกว้างของครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการกระจายปกติ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร