VAR

คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้งาน

VAR(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

VAR(A2:A100)

รูปแบบคำสั่ง

VAR(ค่า1, [ค่า2, ...])

  • ค่า1 - ค่าหรือช่วงแรกของตัวอย่าง

  • ค่า2, ... - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะรวมในตัวอย่าง

หมายเหตุ

  • แม้ว่า VAR จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้เป็นจำนวนจำกัด

  • ถ้าจำนวนค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ value มีน้อยกว่า 2 ค่า VAR จะแสดงผลข้อผิดพลาด #DIV/0!​ 

  • VAR จะส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าอาร์กิวเมนต์ค่าทั้งหมดเป็นข้อความ หากต้องการคำนวณความแปรปรวนโดยเปลี่ยนข้อความให้เป็นค่า เช่น 0 ให้ใช้ VARA

  • VAR จะคำนวณค่าความแปรปรวนของตัวอย่าง หากต้องการคำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด ให้ใช้ VARP

  • VAR หาผลรวมของกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยของแต่ละค่า แล้วหารด้วยจำนวนค่าทั้งหมดลบ 1 ซึ่งแตกต่างจากการคำนวณค่าความแปรปรวนของทั้งประชากร โดยการคำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรนั้นจะหารด้วยขนาดของชุดข้อมูลโดยไม่ลบ 1

ดูเพิ่มเติม

VARPA: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

VARP: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

VARA: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEVPA: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEVP: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

STDEVA: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEV: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง

SKEW: คำนวณความเบ้ของชุดข้อมูล ซึ่งอธิบายถึงสมมาตรของชุดข้อมูลรอบๆ ค่าเฉลี่ย

KURT: คำนวณความโด่งของชุดข้อมูล ซึ่งจะอธิบายถึงรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "จุดสูงสุด" ของชุดข้อมูลดังกล่าว

DVARP: แสดงผลค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DVAR: แสดงผลค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DSTDEVP: แสดงผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DSTDEV: แสดงผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DEVSQ: คำนวณผลรวมของกำลังสองของความเบี่ยงเบนตามตัวอย่าง

AVEDEV: คำนวณจำนวนเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร