VAR

คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง

VAR สำหรับ BigQuery

คำนวณค่าความแปรปรวนตัวอย่างของคอลัมน์ข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

=VAR(table_name!price)

ไวยากรณ์

VAR(column)

  • column - คอลัมน์ข้อมูลของตัวอย่าง
เคล็ดลับ: ระบบไม่รองรับการแสดงผลความแปรปรวนตัวอย่างในหลายคอลัมน์

ตัวอย่างการใช้งาน

VAR(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

VAR(A2:A100)

ไวยากรณ์

VAR(ค่า1, [ค่า2, ...])

  • ค่า1 - ค่าหรือช่วงแรกของตัวอย่าง

  • ค่า2, ... - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะรวมในตัวอย่าง

หมายเหตุ

  • แม้ว่า VAR จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

  • หากจำนวนทั้งหมดของค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ value มีน้อยกว่า 2 ค่า VAR จะแสดงผลข้อผิดพลาด #DIV/0!​

  • VAR จะแสดงผลข้อผิดพลาดหากอาร์กิวเมนต์ value ทั้งหมดเป็นข้อความ หากต้องการคำนวณความแปรปรวนขณะเปลี่ยนค่าข้อความเป็น 0 ให้ใช้ VARA

  • VAR จะคำนวณความแปรปรวนของตัวอย่าง หากต้องการคำนวณความแปรปรวนของประชากรทั้งหมด ให้ใช้ VARP

  • VAR ใช้ผลรวมของกำลังสองการเบี่ยงเบนของแต่ละค่าจากค่าเฉลี่ย แล้วหารด้วยจำนวนของค่าดังกล่าวลบด้วย 1 ซึ่งแตกต่างจากการคำนวณค่าความแปรปรวนของทั้งประชากร โดยการคำนวณค่าความแปรปรวนของประชากรนั้นจะหารด้วยขนาดของชุดข้อมูลโดยไม่ลบ 1

ดูเพิ่มเติม

VARPA: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

VARP: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

VARA: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEVPA: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEVP: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

STDEVA: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEV: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง

SKEW: คำนวณความเบ้ของชุดข้อมูล ซึ่งอธิบายถึงสมมาตรของชุดข้อมูลรอบๆ ค่าเฉลี่ย

KURT: คำนวณความโด่งของชุดข้อมูล ซึ่งจะอธิบายถึงรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "จุดสูงสุด" ของชุดข้อมูลดังกล่าว

DVARP: แสดงผลค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DVAR: แสดงผลค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DSTDEVP: แสดงผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DSTDEV: แสดงผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DEVSQ: คำนวณผลรวมของกำลังสองของความเบี่ยงเบนตามตัวอย่าง

AVEDEV: คำนวณจำนวนเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก