STDEV

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่างการใช้งาน

STDEV(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

STDEV(A2:A100)

รูปแบบคำสั่ง

STDEV(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าหรือช่วงแรกของตัวอย่าง

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะรวมไว้ในตัวอย่าง

หมายเหตุ

  • แม้ว่า STDEV จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

  • ถ้าจำนวนค่าที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ค่ามีน้อยกว่า 2 ค่า STDEV จะแสดงผลข้อผิดพลาด #DIV/0!

  • STDE จะแสดงผลข้อผิดพลาดถ้าในอาร์กิวเมนต์ value มีข้อความอยู่ หากอาร์กิวเมนต์ value ใดๆ อ้างอิงเซลล์ที่มีข้อความเซลล์ ระบบจะไม่สนใจเซลล์เหล่านั้น หากต้องการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเปลี่ยนข้อความให้เป็นค่า 0 ให้ใช้ STDEVA

  • STDEV คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง หากต้องการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งประชากร ให้ใช้ STDEVP

  • STDEV มีค่าเท่ากับรากที่สองของความแปรปรวน หรือ SQRT(VAR(...)) เมื่อใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน

ดูเพิ่มเติม

VARPA: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

VARP: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

VARA: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

VAR: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง

STDEVPA: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

STDEVP: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

STDEVA: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง โดยตั้งค่าให้ข้อความมีค่าเป็น "0"

SKEW: คำนวณความเบ้ของชุดข้อมูล ซึ่งอธิบายถึงสมมาตรของชุดข้อมูลรอบๆ ค่าเฉลี่ย

KURT: คำนวณความโด่งของชุดข้อมูล ซึ่งจะอธิบายถึงรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "จุดสูงสุด" ของชุดข้อมูลดังกล่าว

DVARP: แสดงผลค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DVAR: แสดงผลค่าความแปรปรวนของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DSTDEVP: แสดงผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรทั้งหมดที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DSTDEV: แสดงผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DEVSQ: คำนวณผลรวมของกำลังสองของความเบี่ยงเบนตามตัวอย่าง

AVEDEV: คำนวณจำนวนเฉลี่ยของค่าเบี่ยงเบนของข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร