PROB

โดยพิจารณาจากกลุ่มของค่าและความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กัน คำนวณความน่าจะเป็นที่ค่าที่สุ่มเลือกจะอยู่ระหว่างค่าจำกัดสองค่า

ตัวอย่างการใช้งาน

PROB({1,2,3,4},{0.25,0.25,0.25,0.25},3)

PROB(A2:A100,B2:B100,C2,C3)

รูปแบบคำสั่ง

PROB(data, probabilities, low_limit, [high_limit])

  • data - อาร์เรย์หรือช่วงที่มีชุดข้อมูลที่จะคำนวณ

  • probabilities - อาร์เรย์หรือช่วงที่มีความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ data

    • แต่ละค่าใน probabilities จะต้องมากกว่า 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1
  • low_limit - ขีดจำกัดที่ต่ำกว่าของช่วงค่าที่คำนวณความน่าจะเป็น

  • high_limit - [ ไม่บังคับ - low_limit โดยค่าเริ่มต้น ] - ขีดจำกัดที่สูงกว่าของช่วงค่าที่คำนวณความน่าจะเป็น

    • หากไม่ระบุ high_limit ฟังก์ชัน PROB จะคำนวณความน่าจะเป็นที่ค่าที่สุ่มเลือกจะเท่ากับ low_limit พอดี

หมายเหตุ

  • จำนวนค่าใน data และ probabilities ต้องเท่ากัน

ดูเพิ่มเติม

CRITBINOM: คำนวณจำนวนที่น้อยที่สุดที่การกระจายทวินามสะสมแบบผกผันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ระบุ

BINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยมีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร