MODE

ส่งคืนค่าที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชุดข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

MODE(A2:A100,B2:B100,4,26)

MODE(1,2,3,4,5,C6:C20)

รูปแบบคำสั่ง

MODE(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาเมื่อนับโหมด

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเมื่อคำนวณโหมด

หมายเหตุ

  • แม้ว่า MODE จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

ดูเพิ่มเติม

DCOUNTA: นับจำนวนค่าซึ่งรวมถึงข้อความที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DCOUNT: นับจำนวนค่าตัวเลขที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

COUNTUNIQUE: นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการของค่าและช่วงที่ระบุ

COUNTIF: แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

COUNTBLANK: แสดงผลจำนวนของเซลล์ที่ว่างในช่วงที่กำหนด

COUNTA: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

COUNT: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร