MEDIAN

ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

ตัวอย่างการใช้งาน

MEDIAN(A2:A100,B2:B100,4,26)

MEDIAN(1,2,3,4,5,C6:C20)

รูปแบบคำสั่ง

MEDIAN(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาเมื่อคำนวณค่ามัธยฐาน

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเมื่อหาค่ามัธยฐาน

หมายเหตุ

  • แม้ว่า MEDIAN จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

  • ฟังก์ชันจะไม่สนใจข้อความที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ value

  • MEDIAN จะแสดงผลค่าที่อยู่ตรงกลางหากชุดข้อมูลมีค่าเป็นจำนวนคี่ หากอาร์กิวเมนต์ value ที่รวมกันมีค่าเป็นจำนวนคู่ MEDIAN จะหาค่าประมาณของค่าที่อยู่ตรงกลางทั้ง 2 ค่า

  • MEDIAN จะค้นหาค่าที่อยู่ตรงกลางของชุดข้อมูลแทนที่จะหาค่ามัธยฐาน หากต้องการค้นหาค่ามัธยฐาน ให้ใช้ AVERAGE หรือ AVERAGEA

ดูเพิ่มเติม

SMALL: ส่งคืนองค์ประกอบที่เล็กเป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

RANK: ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

QUARTILE: ส่งคืนค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

PERCENTRANK: ส่งคืนอันดับเปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นไทล์) ของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

PERCENTILE: ส่งคืนค่าของเปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

MINA: ส่งคืนค่าจำนวนต่ำสุดในชุดข้อมูล

MIN: ส่งคืนค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MAXA: ส่งคืนค่าจำนวนที่สูงสุดในชุดข้อมูล

MAX: ส่งคืนค่าสูงสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

LARGE: ส่งคืนองค์ประกอบที่ใหญ่เป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

AVERAGEA: ส่งคืนตัวเลขค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูล

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร