MAX

ส่งคืนค่าสูงสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

ตัวอย่างการใช้งาน

MAX(A2:A100,B2:B100,4,26)

MAX(1,2,3,4,5,C6:C20)

รูปแบบคำสั่ง

MAX(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าหรือช่วงแรกที่จะพิจารณาเมื่อหาค่าสูงสุด

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเมื่อหาค่าสูงสุด

หมายเหตุ

  • แม้ว่า MAX จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

  • แต่ละอาร์กิวเมนต์ value จะต้องเป็นเซลล์ ตัวเลข หรือช่วงที่มีตัวเลข ระบบจะละเว้นเซลล์หรือช่วงที่ไม่มีตัวเลข การป้อนค่าข้อความจะทำให้ MAX แสดงผล #VALUE!  หากต้องการป้อนข้อความ โปรดใช้ MAXA

ดูเพิ่มเติม

SMALL: ส่งคืนองค์ประกอบที่เล็กเป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

RANK: ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

QUARTILE: ส่งคืนค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

PERCENTRANK: ส่งคืนอันดับเปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นไทล์) ของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

PERCENTILE: ส่งคืนค่าของเปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

MINA: ส่งคืนค่าจำนวนต่ำสุดในชุดข้อมูล

MIN: ส่งคืนค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MAXA: ส่งคืนค่าจำนวนที่สูงสุดในชุดข้อมูล

LARGE: ส่งคืนองค์ประกอบที่ใหญ่เป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

AVERAGEA: ส่งคืนตัวเลขค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูล

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร