GEOMEAN

คำนวณมัชฌิมเรขาคณิตของชุดข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

GEOMEAN(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

GEOMEAN(A2:A100)

รูปแบบคำสั่ง

GEOMEAN(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าหรือช่วงแรกของประชากร

  • ค่า2, ... - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะรวมในประชากร

หมายเหตุ

  • ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตของประชากรคือรากที่ n ของผลิตภัณฑ์ของทุกจุดข้อมูล โดยที่ n คือขนาดของประชากร

ดูเพิ่มเติม

TRIMMEAN: คำนวณค่าเฉลี่ยชุดข้อมูลโดยไม่รวมข้อมูลส่วนหนึ่งจากปลายที่สูงและต่ำของชุดข้อมูล

SMALL: ส่งคืนองค์ประกอบที่เล็กเป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

RANK: ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

QUARTILE: ส่งคืนค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

PERCENTRANK: ส่งคืนอันดับเปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นไทล์) ของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

PERCENTILE: ส่งคืนค่าของเปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

MINA: ส่งคืนค่าจำนวนต่ำสุดในชุดข้อมูล

MIN: ส่งคืนค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MAXA: ส่งคืนค่าจำนวนที่สูงสุดในชุดข้อมูล

LARGE: ส่งคืนองค์ประกอบที่ใหญ่เป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

HARMEAN: คำนวณมัชฌิมฮาร์โมนิกของชุดข้อมูล

AVERAGEA: ส่งคืนตัวเลขค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูล

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร