TAHMİN (FORECAST)

Veri kümesinin doğrusal regresyonu temelinde, belirtilen x'in beklenen y değerini hesaplar.

Örnek Kullanım

TAHMİN(A1;A2:A100;B2:B100)

Söz Dizimi

TAHMİN(x; veriler_y; veriler_x)

  • x - x ekseni üzerindeki tahmin edilecek değer.

  • veriler_y - Bağımlı veriler dizisini veya matrisini temsil eden aralık.

  • veriler_x - Bağımsız veriler dizisini veya matrisini temsil eden aralık.

Notlar

  • değer bağımsız değişkenlerinde karşılaşılan metinler göz ardı edilir.

Ayrıca Bkz:

STHYX: Bir veri kümesinin regresyonundaki her bir x için öngörülen y değerinin standart hatasını hesaplar.

EĞİM: Bir veri kümesinin doğrusal regresyonundan elde edilen doğrunun eğimini hesaplar.

RKARE: r'nin, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısının karesini hesaplar.

PEARSON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

KESMENOKTASI: Veri kümesinin doğrusal regresyonundan elde edilen doğrunun y ekseniyle kesişeceği y değerini hesaplar (x=0).

KOVARYANS: Veri kümesinin kovaryansını hesaplar.

KORELASYON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?