KOVARYANS (COVAR)

Veri kümesinin kovaryansını hesaplar.

Örnek Kullanım

KOVARYANS(A2:A100;B2:B100)

Söz Dizimi

KOVARYANS(veriler_y; veriler_x)

  • veriler_y - Bağımlı veriler dizisini veya matrisini temsil eden aralık.

  • veriler_x - Bağımsız veriler dizisini veya matrisini temsil eden aralık.

Notlar

  • değer bağımsız değişkenlerinde karşılaşılan metinler göz ardı edilir.

  • Pozitif kovaryans, bağımsız veriler ile bağımlı verilerin genellikle birlikte aynı yönde değiştiğini; negatif kovaryans ise söz konusu verilerin genellikle birlikte ters yönde değiştiğini gösterir (yani, birindeki artış diğerinde azalmaya neden olur). Kovaryansın büyüklüğünü yorumlamak güçtür. Doğrusal korelasyonun gücünü ölçmek için KORELASYON veya KOVARYANS işlevinin normalleştirilmiş sürümü olan PEARSON işlevini kullanın.

Ayrıca Bkz:

STHYX: Bir veri kümesinin regresyonundaki her bir x için öngörülen y değerinin standart hatasını hesaplar.

EĞİM: Bir veri kümesinin doğrusal regresyonundan elde edilen doğrunun eğimini hesaplar.

RKARE: r'nin, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısının karesini hesaplar.

KESMENOKTASI: Veri kümesinin doğrusal regresyonundan elde edilen doğrunun y ekseniyle kesişeceği y değerini hesaplar (x=0).

TAHMİN: Veri kümesinin doğrusal regresyonu temelinde, belirtilen x'in beklenen y değerini hesaplar.

KOVARYANS: Veri kümesinin kovaryansını hesaplar.

KORELASYON: r'yi, yani veri kümesinin Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısını hesaplar.

Örnekler

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?