CONFIDENCE

คำนวณความกว้างของครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับการกระจายปกติ

ตัวอย่างการใช้งาน

CONFIDENCE(0.05,1.6,250)

CONFIDENCE(A2,A3,A4)

รูปแบบคำสั่ง

CONFIDENCE(alpha, standard_deviation, pop_size)

  • alpha - 1 ลบระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการ เช่น 0.1 สำหรับความมั่นใจ 0.9 หรือ 90%

  • standard_deviation - ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

  • pop_size - ขนาดของประชากร

หมายเหตุ

  • CONFIDENCE คำนวณความกว้างครึ่งหนึ่งของช่วงความเชื่อมั่น เช่น ค่าที่เลือกโดยการสุ่มจากชุดข้อมูลที่มีความน่าจะเป็น 1-alpha ของการโกหกภายในค่าเฉลี่ย ซึ่งบวกหรือลบด้วยผลลัพธ์ของ CONFIDENCE
  • คุณจะใช้ CONFIDENCE หรือ CONFIDENCE.NORM เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ได้ 

ดูเพิ่มเติม

ZTEST: ส่งคืนค่า P สองทางของการทดสอบ z กับการกระจายมาตรฐาน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร