BINOMDIST

คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยมีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

BINOMDIST(4,100,0.005,FALSE)

BINOMDIST(A2,A3,A4,TRUE)

รูปแบบคำสั่ง

BINOMDIST(จำนวนครั้งที่สำเร็จ, จำนวนครั้งที่ทดลอง, ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จ, ค่าสะสม)

  • จำนวนครั้งที่สำเร็จ - จำนวนของความสำเร็จที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นในการทดลอง num_trials ครั้ง

    • ถ้าค่าสะสมเป็น TRUE ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งที่สำเร็จหรือน้อยกว่า ไม่เช่นนั้นจะส่งกลับความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งที่สำเร็จ
  • จำนวนครั้งที่ทดลอง - จำนวนการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน

  • ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จ - ความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองครั้งหนึ่งๆ

  • cumulative - [ FALSE โดยค่าเริ่มต้น ] - ระบุว่าจะใช้การแจกแจงสะสมแบบทวินามหรือไม่

หมายเหตุ

  • HYPGEOMDIST อธิบายความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จตามจำนวนครั้งที่กำหนดภายในจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยระบุประชากรที่มีจำนวนความสำเร็จจำนวนหนึ่ง โดยไม่นำตัวอย่างที่สุ่มออกมาใส่กลับเข้าไปในกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

WEIBULL: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบ Weibull (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมแบบ Weibull) สำหรับรูปทรงและขั้นคะแนนที่ระบุ

PROB: โดยพิจารณาจากกลุ่มของค่าและความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กัน คำนวณความน่าจะเป็นที่ค่าที่สุ่มเลือกจะอยู่ระหว่างค่าจำกัดสองค่า

POISSON: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายแบบ Poisson (หรือฟังก์ชันกระจายสะสมแบบ Poisson) สำหรับค่าและค่าเฉลี่ยที่ระบุ

NORMSINV: ส่งคืนค่าผกผันของฟังก์ชันการกระจายปกติตามมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMSDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติแบบมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMINV: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายปกติแบบผกผันสำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

NEGBINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความล้มเหลวในจำนวนวนครั้งที่กำหนด ก่อนจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยพิจารณาตามความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองอิสระ

LOGNORMDIST: ส่งคืนค่าการกระจายสะสมของระบบปกติพร้อมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่ระบุ

LOGINV: ส่งคืนค่าผกผันของการกระจายสะสมของระบบปกติพร้อมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่ระบุ

HYPGEOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยไม่มีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

EXPONDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบเลขยกกำลังด้วยแลมบ์ดาเฉพาะในค่าที่ระบุ

CRITBINOM: คำนวณจำนวนที่น้อยที่สุดที่การกระจายทวินามสะสมแบบผกผันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ระบุ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร