BINOMDIST

คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยมีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

BINOMDIST(4,100,0.005,FALSE)

BINOMDIST(A2,A3,A4,TRUE)

รูปแบบคำสั่ง

BINOMDIST(จำนวนครั้งที่สำเร็จ, จำนวนครั้งที่ทดลอง, ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จ, ค่าสะสม)

  • จำนวนครั้งที่สำเร็จ - จำนวนของความสำเร็จที่จะคำนวณหาความน่าจะเป็นในการทดลอง num_trials ครั้ง

    • ถ้าค่าสะสมเป็น TRUE ฟังก์ชัน BINOMDIST จะส่งกลับความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งที่สำเร็จหรือน้อยกว่า ไม่เช่นนั้นจะส่งกลับความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งที่สำเร็จ
  • จำนวนครั้งที่ทดลอง - จำนวนการทดลองที่เป็นอิสระต่อกัน

  • ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จ - ความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองครั้งหนึ่งๆ

  • cumulative - [ FALSE โดยค่าเริ่มต้น ] - ระบุว่าจะใช้การแจกแจงสะสมแบบทวินามหรือไม่

หมายเหตุ

  • HYPGEOMDIST อธิบายความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จตามจำนวนครั้งที่กำหนดภายในจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยระบุประชากรที่มีจำนวนความสำเร็จจำนวนหนึ่ง โดยไม่นำตัวอย่างที่สุ่มออกมาใส่กลับเข้าไปในกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

WEIBULL: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบ Weibull (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมแบบ Weibull) สำหรับรูปทรงและขั้นคะแนนที่ระบุ

PROB: โดยพิจารณาจากกลุ่มของค่าและความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กัน คำนวณความน่าจะเป็นที่ค่าที่สุ่มเลือกจะอยู่ระหว่างค่าจำกัดสองค่า

POISSON: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายแบบ Poisson (หรือฟังก์ชันกระจายสะสมแบบ Poisson) สำหรับค่าและค่าเฉลี่ยที่ระบุ

NORMSINV: ส่งคืนค่าผกผันของฟังก์ชันการกระจายปกติตามมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMSDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติแบบมาตรฐานสำหรับค่าที่ระบุ

NORMINV: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายปกติแบบผกผันสำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

NORMDIST: ส่งคืนค่าของฟังก์ชันการกระจายปกติ (หรือฟังก์ชันการกระจายสะสมปกติ) สำหรับค่า ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

NEGBINOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความล้มเหลวในจำนวนวนครั้งที่กำหนด ก่อนจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยพิจารณาตามความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการทดลองอิสระ

LOGNORMDIST: ส่งคืนค่าการกระจายสะสมของระบบปกติพร้อมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่ระบุ

LOGINV: ส่งคืนค่าผกผันของการกระจายสะสมของระบบปกติพร้อมค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในค่าที่ระบุ

HYPGEOMDIST: คำนวณความน่าจะเป็นของการประสบความสำเร็จในจำนวนครั้งที่กำหนด (หรือจำนวนความสำเร็จสูงสุด) จากจำนวนการทดลองที่กำหนด โดยมีขนาดประชากรที่กำหนดที่มีจำนวนความสำเร็จที่ระบุ โดยไม่มีการแทนที่ค่าที่เสมอกัน

EXPONDIST: ส่งคืนค่าฟังก์ชันการกระจายแบบเลขยกกำลังด้วยแลมบ์ดาเฉพาะในค่าที่ระบุ

CRITBINOM: คำนวณจำนวนที่น้อยที่สุดที่การกระจายทวินามสะสมแบบผกผันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่ระบุ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
35
false
false