SUM

แสดงผลบวกของชุดจำนวนและ/หรือเซลล์

ตัวอย่างการใช้งาน

SUM(A2:A100)

SUM(1,2,3,4,5)

SUM(1,2,A2:A50)

รูปแบบคำสั่ง

SUM(value1, [value2, ...])

  • value1 - ตัวเลขแรกหรือช่วงที่จะรวมกัน

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ตัวเลขหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะรวมกับ value1

หมายเหตุ

  • หากมีการระบุตัวเลขสำหรับ value1 เพียงตัวเดียว SUM จะแสดงผล value1

  • แม้ว่า SUM จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

ดูเพิ่มเติม

SUMSQ: ส่งคืนผลรวมกำลังสองของกลุ่มของจำนวนและ/หรือเซลล์

SUMIF: แสดงผลรวมแบบมีเงื่อนไขตลอดช่วง

SERIESSUM: พารามิเตอร์ที่กำหนด x, n, mและ aส่งคืนผลรวมอนุกรมกำลัง a1xn + a2x(n+m) + ... + aix(n+(i-1)m) โดยที่ i เป็นจำนวนรายการในช่วง "a"

QUOTIENT: ส่งคืนผลลัพธ์การหารตัวเลขหนึ่งด้วยอีกตัวเลขหนึ่ง โดยไม่มีเศษ

PRODUCT: ส่งคืนผลลัพธ์ของการคูณกลุ่มจำนวนเข้าด้วยกัน

MULTIPLY: ส่งคืนผลคูณของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "*"

MINUS: ส่งคืนผลต่างของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "-"

DIVIDE: ส่งคืนหมายเลขหนึ่งที่ถูกตัวอื่นหาร เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "/"

ADD: ส่งคืนผลรวมของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "+

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร