SUBTOTAL

ส่งคืนการรวมผลย่อยของช่วงเซลล์ในแนวตั้งโดยใช้ฟังก์ชันการรวมที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้งาน

SUBTOTAL(1,A2:A5,B2:B8)

รูปแบบคำสั่ง

SUBTOTAL(function_code, range1, [range2, ...])

 • function_code - ฟังก์ชันที่จะใช้ในการรวมผลย่อย

  • 1 คือ AVERAGE

  • 2 คือ COUNT

  • 3 คือ COUNTA

  • 4 คือ MAX

  • 5 คือ MIN

  • 6 คือ PRODUCT

  • 7 คือ STDEV

  • 8 คือ STDEVP

  • 9 คือ SUM

  • 10 คือ VAR

  • 11 คือ VARP

  • คุณอาจข้ามค่าที่ซ่อนอยู่ในรหัสต่างๆ ได้โดยการเติม 10 (ไปยังรหัสหลักเดียว) หรือ 1 (ไปยังรหัส 2 หลัก) เช่น 102 สำหรับ COUNT ขณะที่ข้ามเซลล์ที่ซ่อนอยู่และ 110 สำหรับ VAR เพื่อดำเนินการเดียวกัน

 • range1 - ช่วงแรกที่จะคำนวณการรวมผลย่อย

 • range2, ... - ช่วงเพิ่มเติมที่จะคำนวณการรวมผลย่อย

หมายเหตุ

 • ระบบจะไม่รวมเซลล์ที่ถูกซ่อนตามเกณฑ์ของตัวกรองอัตโนมัติไว้ใน SUBTOTAL โดยไม่คำนึงถึง function_code ที่ใช้

 • ระบบจะละเว้นเซลล์ภายในอาร์กิวเมนต์ที่ระบุ range ใดๆ ที่มีการเรียกใช้ SUBTOTAL เพื่อป้องกันการนับซ้ำ

 • SUBTOTAL จะใช้ในการสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกได้โดยการเพิ่มอาร์กิวเมนต์รหัสฟังก์ชันที่อ้างอิงเซลล์อิง เมื่อรวมเข้ากับการตรวจสอบข้อมูลตามรายการ เซลล์นี้จะกลายเป็นรายการแบบเลื่อนลงที่อัปเดตแดชบอร์ดทั้งหมดแบบเรียลไทม์ได้

 • SUBTOTAL จะใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลย่อยต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างแดชบอร์ดผลรวมเหนือเขตที่กรองแล้ว ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเกณฑ์ตัวกรอง ระบบจะอัปเดตแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติด้วยผลรวมใหม่

 • การใช้ SUBTOTAL จะช่วยป้องกันการนับซ้ำที่เกี่ยวข้องกับสูตร SUM ที่มีความเรียบง่าย

ดูเพิ่มเติม

VARP: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

VAR: คำนวณค่าความแปรปรวนตามกลุ่มตัวอย่าง

SUM: แสดงผลบวกของชุดจำนวนและ/หรือเซลล์

STDEVP: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มประชากรทั้งหมด

STDEV: คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามกลุ่มตัวอย่าง

PRODUCT: ส่งคืนผลลัพธ์ของการคูณกลุ่มจำนวนเข้าด้วยกัน

MIN: ส่งคืนค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MAX: ส่งคืนค่าสูงสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

COUNTA: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

COUNT: ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร