Funksjonen DELSUM (SUBTOTAL)

Returnerer en delsum for et vertikalt område med celler ved hjelp av en spesifisert akkumuleringsfunksjon.

Eksempler på bruk

DELSUM(1;A2:A5;B2:B8)

Syntaks

DELSUM(funksjonskode; område1; [område2; …])

 • funksjonskode – funksjonen som skal brukes i delsum-akkumuleringen.

  • 1 er GJENNOMSNITT

  • 2 er ANTALL

  • 3 er ANTALLA

  • 4 er STØRST

  • 5 er MIN

  • 6 er PRODUKT

  • 7 er STDAV

  • 8 er STDAVP

  • 9 er SUMMER

  • 10 er VARIANS

  • 11 er VARIANSP

  • For alle disse kodene kan du angi at skjulte verdier skal hoppes over, ved å sette 10 foran ensifrede koder eller 1 foran tosifrede koder. Du skriver for eksempel 102 for ANTALL når du vil hoppe over skjulte celler, og 110 for VARIANS når du vil gjøre det samme.

 • område1 – det første området det skal beregnes en delsum for.

 • område2; … – andre områder det skal beregnes delsummer for.

Merknader

 • Celler som er skjult på grunn av kriterier for automatisk filtrering, blir aldri tatt med i DELSUM, uansett hvilken funksjonskode som brukes.

 • Celler som tilhører angitte område-argumenter som inneholder DELSUM-kall, ignoreres for å hindre at samme verdi telles to ganger.

 • Du kan bruke DELSUM til å opprette dynamiske oversikter ved å la funksjonskodeargumentet henvise til en annen celle. Når dette kombineres med listebasert datavalidering, kan denne cellen bli en rullegardinliste som oppdaterer hele oversikten fortløpende.

 • Du kan bruke DELSUM til å utføre raske analyser av ulike delsett med data ved å bygge en delsum-oversikt over en filtrert region. Hver gang filterkriteriene endres, oppdateres oversikten automatisk med nye akkumuleringer.

 • Ved å bruke DELSUM kan du unngå dobbelttellingen som ofte er forbundet med enklere SUMMER-formler.

Se også

VARIANSP: Beregner variansen basert på en hel populasjon.

VARIANS: Beregner variansen basert på et utvalg.

SUMMER: Returnerer summen av en rekke med tall og/eller celler.

STDAVP: Beregner standardavviket basert på en hel populasjon.

STDAV: STDEV-funksjonen beregner standardavviket basert på et utvalg.

PRODUKT: Returnerer resultatet av å multiplisere en rekke tall med hverandre.

MIN: Returnerer minimumsverdien i et numerisk datasett.

STØRST: Returnerer maksimumsverdien i et numerisk datasett.

ANTALLA:

Returnerer antallet verdier i et datasett.

 

ANTALL:

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

 

GJENNOMSNITT: Funksjonen GJENNOMSNITT returnerer den numeriske gjennomsnittsverdien i et datasett. Tekst blir ignorert.

Eksempler

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?