FISHER

ส่งคืนการเปลี่ยนแปลงฟิชเชอร์ของค่าที่ระบุ

ตัวอย่างการใช้งาน

FISHER(0.962)

FISHER(A2)

รูปแบบคำสั่ง

FISHER(value)

  • value - ค่าที่ใช้คำนวณการเปลี่ยนแปลงฟิชเชอร์

ดูเพิ่มเติม

PEARSON: คำนวณ r หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของชุดข้อมูล

FISHERINV: ส่งคืนการเปลี่ยนแปลงฟิชเชอร์ผกผันของค่าที่ระบุ

CORREL: คำนวณ r หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร