COUNT

ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

ตัวอย่างการใช้งาน

COUNT(A2:A100,B2:B100,4,26)

COUNT(1,2,3,4,5,C6:C20)

รูปแบบคำสั่ง

COUNT(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาเมื่อนับจำนวน

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่จะพิจารณาเมื่อนับจำนวน

หมายเหตุ

  • แม้ว่า COUNT จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

  • COUNT นับค่าตัวเลขทั้งหมดในชุดข้อมูล ซึ่งรวมถึงค่าที่ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง หากต้องการนับค่าที่ไม่ซ้ำ ให้ใช้ COUNTUNIQUE

  • COUNT นับเฉพาะค่าตัวเลข ระบบจะไม่สนใจค่าข้อความ

ดูเพิ่มเติม

MODE: ส่งคืนค่าที่เกิดขึ้นมากที่สุดในชุดข้อมูล

DCOUNTA: นับจำนวนค่าซึ่งรวมถึงข้อความที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DCOUNT: นับจำนวนค่าตัวเลขที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

COUNTUNIQUE: นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการของค่าและช่วงที่ระบุ

COUNTIF: แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

COUNTBLANK: แสดงผลจำนวนของเซลล์ที่ว่างในช่วงที่กำหนด

COUNTA:

ส่งคืนจำนวนนับของค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร