AVERAGEA

ส่งคืนตัวเลขค่าเฉลี่ยในชุดข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

AVERAGEA(A2:A100,B2:B100,4,26)

AVERAGEA(1,2,3,4,5,C6:C20)

รูปแบบคำสั่ง

AVERAGEA(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าแรกหรือช่วงที่จะต้องพิจารณาเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ย

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าหรือช่วงเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณาเมื่อคำนวณค่าเฉลี่ย

หมายเหตุ

  • แม้ว่า AVERAGEA จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

  • ฟังก์ชันจะตั้งค่าข้อความที่ระบุว่าเป็นอาร์กิวเมนต์ value ให้เป็น 0 และรวมเข้าไว้ในการคำนวณ หากต้องการละเว้นค่าข้อความ ให้ใช้ AVERAGE

  • AVERAGEA จะแสดงผลค่าเฉลี่ยของอาร์กิวเมนต์ value ซึ่งก็คือผลรวมของค่าในอาร์กิวเมนต์ value หารด้วยจำนวนของค่าดังกล่าว หากต้องการคำนวณค่ามัธยฐานให้ใช้ MEDIAN

ดูเพิ่มเติม

TRIMMEAN: คำนวณค่าเฉลี่ยชุดข้อมูลโดยไม่รวมข้อมูลส่วนหนึ่งจากปลายที่สูงและต่ำของชุดข้อมูล

SMALL: ส่งคืนองค์ประกอบที่เล็กเป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

RANK: ส่งคืนอันดับของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

QUARTILE: ส่งคืนค่าที่ใกล้เคียงที่สุดกับควอไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

PERCENTRANK: ส่งคืนอันดับเปอร์เซ็นต์ (เปอร์เซ็นไทล์) ของค่าที่ระบุในชุดข้อมูล

PERCENTILE: ส่งคืนค่าของเปอร์เซ็นไทล์ที่ระบุของชุดข้อมูล

MINA: ส่งคืนค่าจำนวนต่ำสุดในชุดข้อมูล

MIN: ส่งคืนค่าต่ำสุดในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MEDIAN: ส่งคืนค่ามัธยฐานในชุดข้อมูลที่เป็นจำนวน

MAXA: ส่งคืนค่าจำนวนที่สูงสุดในชุดข้อมูล

LARGE: ส่งคืนองค์ประกอบที่ใหญ่เป็นอันดับ N จากชุดข้อมูล โดย N คือค่าที่ผู้ใช้ระบุ

HARMEAN: คำนวณมัชฌิมฮาร์โมนิกของชุดข้อมูล

GEOMEAN: คำนวณมัชฌิมเรขาคณิตของชุดข้อมูล

AVERAGE: ส่งคืนค่าเฉลี่ยเป็นตัวเลขในชุดข้อมูล โดยละเว้นข้อความ

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร