SQRTPI

ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของผลลัพธ์ของ Pi และจำนวนบวกที่ให้

ตัวอย่างการใช้งาน

SQRTPI(9)

SQRTPI(A2)

รูปแบบคำสั่ง

SQRTPI(value)

  • value - จำนวนที่จะนำไปคูณด้วย Pi และได้เป็นค่ารากที่สองของผลคูณส่งกลับมา

    • value ต้องเป็นค่าบวก หากเป็นค่าลบ SQRTPI จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM!

หมายเหตุ

  • หากต้องการหารากลบของ value * Pi เพียงคูณผลลัพธ์ของการเรียกฟังก์ชัน SQRTPI ด้วย -1

  • SQRTPI ใช้สำหรับการวิเคราะห์บางประเภทหรือเป็นส่วนประกอบของฟังก์ชันอื่นๆ (เช่น การประมาณของฟังก์ชัน Gamma) แต่ไม่ค่อยใช้โดยตัวของมันเอง

ดูเพิ่มเติม

SQRT: ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของจำนวนบวก

POWER: ส่งคืนจำนวนยกกำลัง

LOG10: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนฐาน 10

LOG: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดฐาน

LN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวน ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

GAMMALN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของฟังก์ชันแกมมาที่ระบุ ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

EXP: ส่งคืนจำนวนออยเลอร์, e (~ 2.718) ยกกำลัง

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร