SQRT

ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของจำนวนบวก

ตัวอย่างการใช้งาน

SQRT(9)

SQRT(A2)

รูปแบบคำสั่ง

SQRT(value)

  • value - จำนวนที่ใช้คำนวณรากที่สองของค่าบวก

    • value ต้องเป็นค่าบวก หากเป็นค่าลบ SQRT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM!

หมายเหตุ

  • หากต้องการหารากลบของ value เพียงคูณผลลัพธ์ของการเรียกฟังก์ชัน SQRT ด้วย -1

ดูเพิ่มเติม

SQRTPI: ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของผลลัพธ์ของ Pi และจำนวนบวกที่ให้

POWER: ส่งคืนจำนวนยกกำลัง

LOG10: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนฐาน 10

LOG: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดฐาน

LN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวน ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

GAMMALN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของฟังก์ชันแกมมาที่ระบุ ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

EXP: ส่งคืนจำนวนออยเลอร์, e (~ 2.718) ยกกำลัง

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร