PRODUCT

ส่งคืนผลลัพธ์ของการคูณกลุ่มจำนวนเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

PRODUCT(A2:A100)

PRODUCT(1,2,3,4,5,A2:A100)

รูปแบบคำสั่ง

PRODUCT(factor1, [factor2, ...])

  • factor1 - หมายเลขแรกหรือช่วงแรกที่จะคำนวณหาผลคูณ

  • factor2 ... factor 30 - [ ไม่บังคับ ] - ค่าเพิ่มเติมที่ใช้คูณ

หมายเหตุ

  • หากมีการรบุตัวเลขสำหรับ factor1 เพียงตัวเดียว PRODUCT จะแสดงผล factor1

  • แต่ละ factor อาจเป็นตัวเลขหรือช่วง หากเป็นช่วง ระบบจะละเว้นเซลล์ว่าง

  • แม้ว่า PRODUCT จะระบุว่ารับอาร์กิวเมนต์ได้สูงสุด 30 อาร์กิวเมนต์ แต่ Google ชีตรองรับอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชันนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน

ดูเพิ่มเติม

SUM: แสดงผลบวกของชุดจำนวนและ/หรือเซลล์

QUOTIENT: ส่งคืนผลลัพธ์การหารตัวเลขหนึ่งด้วยอีกตัวเลขหนึ่ง โดยไม่มีเศษ

MULTIPLY: ส่งคืนผลคูณของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "*"

MINUS: ส่งคืนผลต่างของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "-"

DIVIDE: ส่งคืนหมายเลขหนึ่งที่ถูกตัวอื่นหาร เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "/"

ADD: ส่งคืนผลรวมของสองจำนวน เท่ากับโอเปอเรเตอร์ "+

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร