LOG

ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดฐาน

ตัวอย่างการใช้งาน

LOG(128,2)

LOG(A2,3)

รูปแบบคำสั่ง

LOG(value, base)

  • value - ค่าที่ใช้คำนวณลอการิทึมที่กำหนด base

    • value ต้องเป็นค่าบวก
  • base - ฐานที่จะใช้สำหรับการคำนวณลอการิทึม

ดูเพิ่มเติม

SQRTPI: ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของผลลัพธ์ของ Pi และจำนวนบวกที่ให้

SQRT: ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของจำนวนบวก

POWER: ส่งคืนจำนวนยกกำลัง

LOG10: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนฐาน 10

LN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวน ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

GAMMALN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของฟังก์ชันแกมมาที่ระบุ ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

EXP: ส่งคืนจำนวนออยเลอร์, e (~ 2.718) ยกกำลัง

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร