INT

ปัดเศษจำนวนลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้น

ตัวอย่างการใช้งาน

INT(99.44)

INT(A2)

รูปแบบคำสั่ง

INT(ค่า)

  • ค่า - ค่าที่จะปัดทศนิยมลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

หมายเหตุ

  • INT ไม่เทียบเท่ากับ ROUNDDOWN ซึ่งกำหนดตำแหน่งเป็น 0 โดย INT จะปัดทศนิยมลงโดยใช้ค่า ในขณะที่ ROUNDDOWN จะปัดทศนิยมลงโดยใช้ค่าสัมบูรณ์ ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างหากค่าเป็นจำนวนติดลบ

  • INT ไม่เทียบเท่ากับ FLOOR ที่มีค่านัยสำคัญเท่ากับ -1 สำหรับกรณีที่ค่าเป็นจำนวนติดลบ ด้วยเหตุผลเดียวกับข้างต้น แต่ฟังก์ชันนี้จะเทียบเท่ากับ FLOOR ที่มีค่านัยสำคัญ 1 สำหรับกรณีที่ค่าเป็นจำนวนบวก และเทียบเท่ากับ CEILING ที่มีค่านัยสำคัญ -1 สำหรับกรณีที่ค่าเป็นจำนวนติดลบ

ดูเพิ่มเติม

TRUNC: ตัดทอนจำนวนให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่กำหนด โดยละจำนวนที่มีความสำคัญน้อยกว่า

ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ

ROUNDDOWN: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดลงไปหาจำนวนที่ถูกต้อง

ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน

MROUND: ปัดเศษจำนวนหนึ่งขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ

CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร