GCD

ส่งคืนตัวหารร่วมมากของจำนวนเต็มหนึ่งตัวขึ้นไป

ตัวอย่างการใช้งาน

GCD(A2:A5)

GCD(24,96,A4)

รูปแบบคำสั่ง

GCD(value1, [value2, ...])

  • value1 - ค่าแรกหรือช่วงที่มีตัวประกอบที่จะต้องพิจารณาในการคำนวณหาตัวหารร่วมมาก

  • value2, ... - [ ไม่บังคับ ] - ค่าเพิ่มเติมหรือช่วงที่มีตัวประกอบที่จะต้องพิจารณาในการคำนวณหาตัวหารร่วมมาก

หมายเหตุ

  • ระบบจะตัดอินพุตใดๆ ที่มีการระบุตัวเลขทศนิยมให้กับ GCD

ดูเพิ่มเติม

LCM: ส่งคืนตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มหนึ่งตัวขึ้นไป

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร