COUNTIF

แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

COUNTIF Function

หากต้องการดูสเปรดชีตตัวอย่างและทำตามขั้นตอนต่างๆ ไปพร้อมกับวิดีโอ ให้คลิก "ทําสําเนา" ด้านล่าง

คัดลอก

COUNTIF สำหรับ BigQuery

แสดงผลจำนวนแถวแบบมีเงื่อนไขในคอลัมน์ข้อมูล

ตัวอย่างการใช้งาน

COUNTIF(table_name!score, “>90”)

รูปแบบคำสั่ง

COUNTIF(criteria_column, criterion)

  • criteria_column: คอลัมน์ข้อมูลที่จะทดสอบกับ "criterion" 
  • criterion - รูปแบบหรือการทดสอบที่นำไปใช้กับ "column"

เคล็ดลับ: ระบบไม่รองรับการนับแถวที่ไม่ซ้ำกันในหลายคอลัมน์

ตัวอย่างการใช้งาน

COUNTIF(A1:A10,">20")

COUNTIF(A1:A10,"Paid")

รูปแบบคำสั่ง

COUNTIF(range, criterion)

  • range - ช่วงที่จะทดสอบกับ criterion

  • criterion - รูปแบบหรือการทดสอบที่นำไปใช้กับ range

    • หาก range มีข้อความที่จะต้องตรวจสอบ criterion จะต้องเป็นสตริง โดย criterion อาจมีสัญลักษณ์แทนซึ่งรวมถึง ? เพื่อจับคู่กับอักขระตัวเดียว หรือมี * เพื่อจับคู่กับอักขระ 0 หรือ 1 ตัวขึ้นไปที่ต่อเนื่องกัน หากต้องการจับคู่เครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) นำหน้า (เช่น ~? และ ~*) เกณฑ์ของสตริงจะต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด จากนั้นระบบจะตรวจสอบแต่ละเซลล์ใน range กับ criterion เพื่อดูความตรงกัน (หรือจับคู่หากมีการใช้สัญลักษณ์แทน)

    • หาก range มีตัวเลขที่จะต้องตรวจสอบ criterion อาจเป็นสตริงหรือตัวเลขก็ได้ หากมีการระบุตัวเลข ระบบจะตรวจสอบแต่ละเซลล์ใน range เพื่อดูความตรงกันกับ criterion หรือไม่เช่นนั้น criterion อาจเป็นสตริงที่มีตัวเลข (ซึ่งจะระบบจะตรวจสอบความตรงกันด้วยเช่นกัน) หรือตัวเลขที่นำหน้าด้วยเครื่องหมายต่างๆ นั่นคือ =, >, >=, < หรือ <= ซึ่งจะตรวจสอบว่าช่วงเซลล์เท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่า หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในเกณฑ์หรือไม่ ตามลำดับ

หมายเหตุ

  • COUNTIF จะใช้เพื่อนับแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีเกณฑ์ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น หากต้องการใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ ให้ใช้ COUNTIFS หรือฟังก์ชัน DCOUNT หรือ DCOUNTA สำหรับฐานข้อมูล
  • COUNTIF จะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

ดูเพิ่มเติม

COUNTIFS: แสดงผลค่าจำนวนช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

SUMIF: แสดงผลรวมแบบมีเงื่อนไขตลอดช่วง

DCOUNTA: นับค่าจำนวนซึ่งรวมทั้งข้อความที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ฐานข้อมูลที่เหมือนตารางโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DCOUNT: นับค่าจำนวนที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ฐานข้อมูลที่เหมือนตารางโดยใช้คำสั่งการค้นหาแบบ SQL

COUNTUNIQUE: นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการของค่าและช่วงที่ระบุ

COUNTA: แสดงผลจำนวนค่าในชุดข้อมูล

COUNTBLANK: แสดงผลจำนวนของเซลล์ที่ว่างในช่วงที่กำหนด

COUNT: แสดงผลจำนวนค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

 

 

 

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก