COUNTIF

 

แสดงผลการนับที่มีเงื่อนไขในช่วง

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

ตัวอย่างการใช้งาน

COUNTIF(A1:A10,">20")

COUNTIF(A1:A10,"Paid")

รูปแบบคำสั่ง

COUNTIF(range, criterion)

  • range - ช่วงที่จะทดสอบกับ criterion

  • criterion - รูปแบบหรือการทดสอบที่นำไปใช้กับ range

    • หาก range มีข้อความที่จะต้องตรวจสอบ criterion จะต้องเป็นสตริง โดย criterion อาจมีสัญลักษณ์แทนซึ่งรวมถึง ? เพื่อจับคู่กับอักขระตัวเดียว หรือมี * เพื่อจับคู่กับอักขระ 0 หรือ 1 ตัวขึ้นไปที่ต่อเนื่องกัน หากต้องการจับคู่เครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมาย Tilde (~) นำหน้าอักขระ (เช่น ~? และ ~*) เกณฑ์ของสตริงจะต้องอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ จากนั้นระบบจะตรวจสอบแต่ละเซลล์ใน range กับ criterion เพื่อดูความตรงกัน (หรือจับคู่หากมีการใช้สัญลักษณ์แทน)

    • หาก range มีตัวเลขที่จะต้องตรวจสอบ criterion อาจเป็นสตริงหรือตัวเลขก็ได้ หากมีการระบุตัวเลข ระบบจะตรวจสอบแต่ละเซลล์ใน range เพื่อดูความตรงกันกับ criterion หรือไม่เช่นนั้น criterion อาจเป็นสตริงที่มีตัวเลข (ซึ่งจะระบบจะตรวจสอบความตรงกันด้วยเช่นกัน) หรือตัวเลขที่นำหน้าด้วยเครื่องหมายต่างๆ นั่นคือ =, >, >=, <, หรือ <= ซึ่งจะตรวจสอบว่าช่วงเซลล์เท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่า หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในเกณฑ์หรือไม่ ตามลำดับ

หมายเหตุ

  • COUNTIF จะใช้เพื่อนับแบบมีเงื่อนไขซึ่งมีเกณฑ์ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น หากต้องการใช้เกณฑ์หลายเกณฑ์ให้ใช้ COUNTIFS หรือฟังก์ชัน DCOUNT หรือ DCOUNTA สำหรับฐานข้อมูล

ดูเพิ่มเติม

COUNTIFS: แสดงผลค่าจำนวนช่วงที่ขึ้นกับเกณฑ์หลายรายการ

SUMIF: แสดงผลรวมแบบมีเงื่อนไขตลอดช่วง

DCOUNTA: นับจำนวนค่าซึ่งรวมถึงข้อความที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

DCOUNT: นับจำนวนค่าตัวเลขที่เลือกจากช่วงหรืออาร์เรย์ที่มีลักษณะเหมือนตารางฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่งค้นหาแบบ SQL

COUNTUNIQUE: นับจำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันในรายการของค่าและช่วงที่ระบุ

COUNTA: แสดงผลจำนวนค่าในชุดข้อมูล

COUNTBLANK: แสดงผลจำนวนของเซลล์ที่ว่างในช่วงที่กำหนด

COUNT: แสดงผลจำนวนค่าตัวเลขในชุดข้อมูล

 

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร