ROUNDDOWN

ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดลงไปหาจำนวนที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้งาน

ROUNDDOWN(99.44,1)

ROUNDDOWN(A2)

รูปแบบคำสั่ง

ROUNDDOWN(value,[places])

  • value - ค่าที่จะปัดตามจำนวน places ของตำแหน่ง โดยปัดลงเสมอ

  • places - [ ไม่บังคับ - 0 โดยค่าเริ่มต้น ] - จำนวนหลักทศนิยมที่จะปัด

    • places อาจเป็นค่าลบ ในกรณีที่ value ถูกปัดเศษตามจำนวนหลักที่ระบุทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

หมายเหตุ

  • ROUNDDOWN ทำงานเหมือน ROUND เว้นแต่ว่าจะปัดเศษลงเสมอ

ดูเพิ่มเติม

TRUNC: ตัดทอนจำนวนให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่กำหนด โดยละจำนวนที่มีความสำคัญน้อยกว่า

ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ

ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน

MROUND: ปัดเศษจำนวนหนึ่งขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

INT: ปัดเศษจำนวนลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้น

FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ

CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร