ROUND

ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

ตัวอย่างการใช้งาน

ROUND(99.44,1)

ROUND(A2)

รูปแบบคำสั่ง

ROUND(value, [places])

  • value - ค่าที่จะปัดตามจำนวน places ของตำแหน่ง

  • places - [ ไม่บังคับ - 0 โดยค่าเริ่มต้น ] - จำนวนหลักทศนิยมที่จะปัด

    • places อาจเป็นค่าลบ ในกรณีที่ value ถูกปัดเศษตามจำนวนหลักที่ระบุทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

หมายเหตุ

  • กฎมาตรฐานระบุว่าเมื่อปัดเศษเป็นตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้พิจารณาตัวเลขที่มีนัยสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับถัดไป (ตัวเลขทางขวา) หากตัวเลขนี้มากกว่าหรือเท่ากับ 5 ระบบจะปัดตัวเลขดังกล่าวขึ้น และจะปัดลงในกรณีอื่นๆ และจะกระทำโดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์ว่ามีขนาด "เพิ่มขึ้น" หรือ "ลดลง"

ดูเพิ่มเติม

TRUNC: ตัดทอนจำนวนให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่กำหนด โดยละจำนวนที่มีความสำคัญน้อยกว่า

ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ

ROUNDDOWN: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดลงไปหาจำนวนที่ถูกต้อง

MROUND: ปัดเศษจำนวนหนึ่งขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

INT: ปัดเศษจำนวนลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้น

FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ

CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร