MROUND

ปัดเศษจำนวนหนึ่งขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

ตัวอย่างการใช้งาน

MROUND(21,14)

MROUND(A2,3)

รูปแบบคำสั่ง

MROUND(value,factor)

  • value - จำนวนที่จะปัดเศษจำนวนขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของอีกจำนวนหนึ่ง

  • factor - จำนวนที่ value ทวีคูณจะได้รับการปัดเศษ

หมายเหตุ

  • ทั้ง value และ factor อาจไม่เป็นปริพันธ์

  • value และ factor จะต้องมีเครื่องหมายเดียวกัน นั่นคือต้องเป็นค่าลบหรือบวกทั้งคู่ หากค่าใดค่าหนึ่งเป็น 0 ฟังก์ชัน MROUND จะแสดงผล 0

  • หาก value ใกล้เคียงกับ factor ซึ่งทวีคูณสองเท่า ระบบจะแสดงผลค่าทวีคูณที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า

ดูเพิ่มเติม

TRUNC: ตัดทอนจำนวนให้เหลือจำนวนเลขนัยสำคัญที่กำหนด โดยละจำนวนที่มีความสำคัญน้อยกว่า

ROUNDUP: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดขึ้นไปหาจำนวนต่อไปที่ถูกต้องเสมอ

ROUNDDOWN: ปัดเศษจำนวนเป็นหลักทศนิยมที่กำหนด โดยปัดลงไปหาจำนวนที่ถูกต้อง

ROUND: ปัดเศษจำนวนที่ระบุเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่กำหนดตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน

INT: ปัดเศษจำนวนลงไปยังจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนนั้น

FLOOR: ปัดเศษลงให้ได้จำนวนเต็มทวีคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนสำคัญที่ระบุ

CEILING: ปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มค่าผลคูณที่ใกล้เคียงที่สุดของจำนวนที่มีนัยสำคัญที่กำหนด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร