EXP

ส่งคืนจำนวนออยเลอร์, e (~ 2.718) ยกกำลัง

ตัวอย่างการใช้งาน

EXP(2)

EXP(A2)

รูปแบบคำสั่ง

EXP(exponent)

  • exponent - ตัวเลขชี้กำลังที่จะใช้ยกกำลัง e

ดูเพิ่มเติม

SQRTPI: ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของผลลัพธ์ของ Pi และจำนวนบวกที่ให้

SQRT: ส่งคืนจำนวนบวกของรากที่สองของจำนวนบวก

POWER: ส่งคืนจำนวนยกกำลัง

LOG10: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนฐาน 10

LOG: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวนที่กำหนดฐาน

LN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของจำนวน ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

GAMMALN: ส่งคืนค่าลอการิทึมของฟังก์ชันแกมมาที่ระบุ ฐาน e (จำนวนออยเลอร์)

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร