ATAN

ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน

ตัวอย่างการใช้งาน

ATAN(0)

ATAN(A2)

ATAN(1)

รูปแบบคำสั่ง

ATAN(value)

  • value - ค่าที่ใช้คำนวณแทนเจนต์ผกผัน

หมายเหตุ

  • ใช้ฟังก์ชัน DEGREES เพื่อแปลงผลลัพธ์ของ ATAN เป็นองศา

  • แทนเจนต์เป็นช่วง ดังนั้นจึงมีคำตอบมากมายสำหรับการผกผัน ATAN จะแสดงผลคำตอบระหว่าง -Pi/2 และ Pi/2

ดูเพิ่มเติม

TANH: ส่งคืนแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริงใดๆ

TAN: ส่งคืนแทนเจนต์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน

SINH: ส่งคืนไซน์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริง

SIN: ส่งคืนค่าไซน์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน

RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน

PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่

DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา

COSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริง

COS: ส่งคืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน

ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน

ATAN2: ส่งคืนมุมระหว่างแกน x และส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น (0,0) ไปยังคู่พิกัดที่ระบุ ("x", "y") เป็นเรเดียน

ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน

ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน

ACOSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน

ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร