ACOSH

ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน

ตัวอย่างการใช้งาน

ACOSH(2)

ACOSH(A1)

รูปแบบคำสั่ง

ACOSH(value)

  • value - ค่าที่ใช้คำนวณไฮเปอร์โบลิกโคไซน์ผกผัน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1

หมายเหตุ

  • Google ชีตไม่รองรับจำนวนจินตภาพหรือจำนวนเชิงซ้อน ดังนั้นค่าเหล่านี้จึงเป็นอินพุตหรือเอาต์พุตจากฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกที่ใช้ไม่ได้

ดูเพิ่มเติม

TANH: ส่งคืนแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริงใดๆ

TAN: ส่งคืนแทนเจนต์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน

SINH: ส่งคืนไซน์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริง

SIN: ส่งคืนค่าไซน์ของมุมที่ให้ไว้เป็นเรเดียน

RADIANS: แปลงค่ามุมที่มีค่าเป็นองศาให้เป็นเรเดียน

PI: ส่งคืนค่า Pi จนถึงทศนิยมหลักที่สิบสี่

DEGREES: แปลงค่ามุมในเรเดียนให้เป็นองศา

COSH: ส่งคืนค่าโคไซน์ไฮเปอร์โบลิกของจำนวนจริง

COS: ส่งคืนค่าโคไซน์ของมุมที่ระบุเป็นเรเดียน

ATANH: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน

ATAN2: ส่งคืนมุมระหว่างแกน x และส่วนของเส้นตรงจากจุดเริ่มต้น (0,0) ไปยังคู่พิกัดที่ระบุ ("x", "y") เป็นเรเดียน

ATAN: ส่งคืนค่าแทนเจนต์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน

ASINH: ส่งคืนค่าไซน์ไฮเปอร์โบลิกผกผันของจำนวน

ASIN: ส่งคืนค่าไซน์ผกผัน เป็นเรเดียน

ACOS: ส่งคืนโคไซน์ผกผันของค่า เป็นเรเดียน

ตัวอย่าง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร