Hàm INDIRECT

Trả về giá trị tham chiếu ô mà một chuỗi chỉ định sẵn.

Ví dụ

Tạo bản sao

Lưu ý: Mỗi ví dụ nằm trong một tab riêng.

Ví dụ mẫu

INDIRECT("Trang_tính2!"&B10)

INDIRECT("A2")

INDIRECT("R2C3", FALSE)

Thông tin học sinh

Dữ liệu thông tin học sinh dưới dạng một trang tính riêng biệt trong bảng tính.

 

Điểm của học sinh

Trả về nội dung của giá trị tham chiếu có thể là một ô hoặc một vùng.

Cú pháp

INDIRECT(tham_chiếu_ô_dưới_dạng_chuỗi; [là_chú_thích_A1])

  • tham_chiếu_ô_dưới_dạng_chuỗi – Tham chiếu ô, được viết dưới dạng một chuỗi có dấu ngoặc kép.
  • là_chú_thích_A1[TÙY CHỌN – TRUE theo mặc định] – Cho biết tham chiếu ô nằm trong chú thích A1 hay chú thích R1C1.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
35
false
false