IMPORTRANGE

Importuje zakres komórek z określonego arkusza kalkulacyjnego.

Przykłady użycia

IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/abcd123abcd123"; "arkusz1!A1:C10")

IMPORTRANGE(A2;"B2")

Składnia

IMPORTRANGE(url_arkusza; ciąg_zakresu)

 • url_arkusza – adres URL arkusza kalkulacyjnego, z którego będą importowane dane.

  • Wartość argumentu url_arkusza musi być ujęta w cudzysłów lub stanowić odwołanie do komórki zawierającej adres URL arkusza kalkulacyjnego.
 • ciąg_zakresu – ciąg w formacie "[nazwa_arkusza!]zakres" (np. "Arkusz1!A2:B6" lub "A2:B6") określający zakres do zaimportowania.

  • Składnik nazwa_arkusza argumentu ciąg_zakresu jest opcjonalny. Domyślnie funkcja IMPORTRANGE importuje dane z podanego zakresu pierwszego arkusza.

  • Wartość argumentu ciąg_zakresu musi być ujęta w cudzysłów lub stanowić odwołanie do komórki zawierającej odpowiedni tekst.

Szczegóły techniczne i sprawdzone metody

Każda aktualizacja funkcji IMPORTRANGE w dokumencie źródłowym spowoduje odświeżenie wszystkich otwartych dokumentów docelowych i wyświetlenie zielonego paska wczytywania. Funkcja IMPORTRANGE oczekuje też na zakończenie obliczeń w dokumencie źródłowym, zanim zwróci wyniki do dokumentu docelowego, nawet jeśli nie ma żadnych obliczeń do wykonania w zakresie źródłowym.

Sprawdzone metody

 • Ogranicz liczbę arkuszy docelowych, ponieważ każdy arkusz docelowy musi odczytywać dane z arkusza źródłowego.
 • Zanim użyjesz funkcji IMPORTRANGE, zagreguj wyniki, zwłaszcza jeśli importujesz dane z często aktualizowanego arkusza.
  • Załóżmy, że chcesz obliczyć sumę 1 000 000 wierszy z innego arkusza kalkulacyjnego. Szybciej jest obliczyć sumę w tamtym arkuszu, a potem użyć funkcji IMPORTRANGE do pobrania tej jednej liczby, niż użyć funkcji IMPORTRANGE do bezpośrednio przeniesienia 1 000 000 wierszy danych i obliczenia sumy w obecnym arkuszu kalkulacyjnym. Ta metoda pozwala skondensować informacje dla funkcji IMPORTRANGE przed ich przeniesieniem.

Aktualizacje funkcji IMPORTRANGE mogą być rozpowszechniane w innych arkuszach, jeśli są one połączone w łańcuchy. Jeśli arkusz B zawiera funkcję IMPORTRANGE(arkusz A), a arkusz C zawiera funkcję IMPORTRANGE(arkusz B), powstaje łańcuch. Każda zmiana w arkuszu A powoduje ponowne załadowanie arkusza B i arkusza C.

Sprawdzone metody

 • Ogranicz łańcuchy funkcji IMPORTRANGE w arkuszach.
 • Unikaj cykli funkcji IMPORTRANGE. Cykl powstaje na przykład wtedy, gdy użyjesz funkcji IMPORTRANGE w kilku arkuszach kalkulacyjnych, które odwołują się do siebie nawzajem – arkusz A używa funkcji IMPORTRANGE do pobierania danych z arkusza B, a arkusz B używa funkcji IMPORTRANGE do pobierania danych z arkusza A. Powoduje to pętlę, w której każdy arkusz próbuje odwołać się do innego, przez co nigdy nie otrzymujemy rzeczywistych danych wyjściowych.
 • Między wprowadzeniem zmiany w arkuszu źródłowym a odzwierciedleniem jej w arkuszu docelowym występuje opóźnienie. Oznacza to, że kilka warstw funkcji IMPORTRANGE w różnych dokumentach powiązanych może spowodować duże opóźnienia między aktualizacją arkusza źródłowego a wyświetleniem wyniku w arkuszu docelowym.

Funkcja IMPORTRANGE wczytuje się ponownie, gdy dokument zostanie otwarty po raz pierwszy lub otwarty w ciągu ostatnich 5 minut. Podobnie jak w przypadku łańcucha aktualizacji, funkcja IMPORTRANGE musi „wybudzić” każdy dokument, z którego importuje dane.

Sprawdzone metody

 • Zaktualizowanie stanu aktywności dokumentów może trochę potrwać. Rozważ ograniczenie łańcuchów funkcji IMPORTRANGE.

Uprawnienia i dostęp

Arkuszom kalkulacyjnym trzeba przyznać uprawnienia do pobierania danych z innych arkuszy za pomocą funkcji IMPORTRANGE. Za pierwszym razem, gdy arkusz docelowy pobiera dane z nowego arkusza źródłowego, użytkownik zostanie poproszony o przyznanie uprawnień.
Jeśli spróbujesz użyć funkcji IMPORTRANGE do przeniesienia danych z własnego arkusza kalkulacyjnego, zobaczysz ten komunikat:
You need to connect these sheets error message
 1. Po zakończeniu wpisywania funkcji IMPORTRANGE poczekaj kilka sekund.
 2. Pojawi się błąd #REF! i komunikat „Musisz połączyć te arkusze. Zezwól na dostęp”.
 3. Aby przyznać uprawnienia do źródłowego arkusza kalkulacyjnego, kliknij Zezwól na dostęp.

Jeśli spróbujesz użyć funkcji IMPORTRANGE do przeniesienia danych z arkusza kalkulacyjnego, który nie należy do Ciebie, po kilku sekundach pojawi się ten komunikat:

You don't have permissions to access that sheet message

 1. Wpisz w przeglądarce URL źródłowego arkusza kalkulacyjnego.
 2. Poproś o dostęp do arkusza kalkulacyjnego.
 3. Zaczekaj, aż właściciel arkusza kalkulacyjnego przyzna Ci dostęp.
Po przyznaniu dostępu każda osoba z uprawnieniami do edytowania arkusza docelowego może używać funkcji IMPORTRANGE w celu pobrania danych z dowolnej części arkusza źródłowego. Uprawnienia dostępu będą działać, dopóki użytkownik, który je przyznał, nie zostanie usunięty z arkusza źródłowego. Przyznanie dostępu do arkusza docelowego wlicza się do limitu udostępniania w arkuszu źródłowym, który wynosi 600 użytkowników.

Wydajność

Funkcja IMPORTRANGE korzysta z danych zewnętrznych, tak jak funkcje IMPORTXML i GOOGLEFINANCE. Oznacza to, że do działania wymaga połączenia z internetem. Arkusze muszą pobrać cały zakres na Twój komputer, przez co powolne działanie sieci ma wpływ na ten proces. Każde żądanie jest ograniczone do 10 MB danych. Jeśli wydajność funkcji IMPORTRANGE jest niska, rozważ ograniczenie rozmiarów importowanych zakresów. Możesz też umieścić obliczenia podsumowujące w dokumencie źródłowym, aby więcej obliczeń było wykonywanych zdalnie, co zmniejszy ilość danych przenoszonych do arkusza lokalnego.

Wskazówka: możesz używać innych narzędzi. Skrypt Apps Script może odczytywać dane z innych dokumentów i może być aktywowany przez wprowadzane zmiany lub według wcześniej zdefiniowanego harmonogramu. Połączone arkusze obsługują funkcję zaplanowanego odświeżania oraz są lepiej zaprojektowane do wczytywania i importowania dużych zbiorów danych.

Limity wykorzystania

Loading data may take a while because of the large number of requests error message

Gdy funkcje IMPORTRANGE generują zbyt duży ruch, możesz zobaczyć w komórce komunikat „Wczytuję…” ze szczegółowym komunikatem „Błąd. Wczytywanie danych może trochę potrwać z powodu dużej liczby żądań. Spróbuj zmniejszyć liczbę funkcji IMPORTHTML, IMPORTDATA, IMPORTFEED i IMPORTXML w utworzonych arkuszach kalkulacyjnych”.
Ograniczenia są egzekwowane na koncie twórcy dokumentu. Użytkownik musi wziąć pod uwagę sumę wszystkich używanych przez niego funkcji importowania we wszystkich otwartych dokumentach, które sam utworzył. Zmiany wprowadzone przez współpracownika też mogą wliczać się do Twojego limitu.
Aby rozwiązać ten problem, zalecamy zmniejszyć częstotliwość zmian danych przetwarzanych przez funkcję importowania. Jeśli na przykład wartość argumentu w funkcji =IMPORTRANGE(argument) często się zmienia, może to powodować wiele wywołań zewnętrznych, co może prowadzić do ograniczenia przepustowości.

Częstotliwość aktualizacji danych

Użytkownicy Arkuszy Google mają dostęp do aktualnych danych, jeśli korzystają z nich rozsądnie. Funkcja IMPORTRANGE automatycznie sprawdza aktualność danych co godzinę, jeśli dokument jest otwarty, nawet wtedy, gdy formuła i arkusz się nie zmieniają. Jeśli usuniesz lub odczytasz komórki albo zastąpisz je tą samą formułą, funkcja zostanie załadowana ponownie. Otwarcie i ponowne załadowanie dokumentu nie powoduje ponownego załadowania funkcji IMPORTRANGE.

Zmienność

Gdy użyjesz funkcji IMPORTRANGE, w komórce może pojawić się błąd „#ERROR!” ze szczegółowym komunikatem „Błąd: Ta funkcja nie może odwoływać się do komórki zawierającej funkcję NOW(), RAND() lub RANDBETWEEN()”. Funkcje importowania nie mogą odwoływać się bezpośrednio ani pośrednio do funkcji zmiennych, takich jak NOW (TERAZ), RAND (LOS) i RANDBETWEEN (LOS.ZAKR). Zapobiega to przeciążeniu w arkuszach kalkulacyjnych użytkowników ze względu na częste aktualizacje tych funkcji zmiennych.
This function is not allowed to reference a cell with NOW(), RAND(), or RANDBETWEEN() error message
Wskazówka: jedynym wyjątkiem jest funkcja DZIŚ, która jest zmienna, ale aktualizuje się tylko raz dziennie.

Nasze zalecenia:

 1. Skopiuj wyniki tych funkcji zmiennych.
 2. Użyj opcji Wklej specjalnie a potem Tylko wartości.
 3. Odwołuj się do tych wartości statycznych.

Jeśli to zrobisz, wszystkie wartości staną się statyczne. Jeśli np. skopiujesz i wkleisz specjalnie wyniki funkcji TERAZ, wklejone wartości nie będą się zmieniać.

Jeśli nadal masz pytania, odwiedź Forum pomocy edytorów Dokumentów Google.

Zobacz również

IMPORTXML: Importuje dane z różnych typów danych strukturalnych, w tym XML, HTML, CSV, TSV oraz kanałów informacyjnych RSS i ATOM XML.

IMPORTHTML: Importuje dane z tabeli lub listy w obrębie strony html.

IMPORTFEED: Importuje kanał informacyjny RSS lub ATOM.

IMPORTDATA: Importuje dane z danego adresu URL w formacie .csv (wartości rozdzielane przecinkami) lub .tsv (wartości rozdzielane tabulatorami).

Dowiedz się, jak zoptymalizować odwołania do danych

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17231170241847076817
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
35