GOOGLEFINANCE

เรียกข้อมูลหลักทรัพย์ในปัจจุบันหรือในอดีตจาก Google Finance

ตัวอย่างการใช้งาน

GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG", "price", DATE(2014,1,1), DATE(2014,12,31), "DAILY")

GOOGLEFINANCE("NASDAQ:GOOG","price",TODAY()-30,TODAY())

GOOGLEFINANCE(A2,A3)

รูปแบบคำสั่ง

GOOGLEFINANCE(ticker, [attribute], [start_date], [end_date|num_days], [interval])

 • ticker เป็นชื่อย่อของหลักทรัพย์ที่ต้องการดูข้อมูล คุณจำเป็นต้องใช้ทั้งชื่อย่อของตลาดหลักทรัพย์และชื่อย่อของหลักทรัพย์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด เช่น ใช้ “NASDAQ:GOOG” แทน“ GOOG”

  • หากไม่ระบุชื่อย่อของตลาดหลักทรัพย์ GOOGLEFINANCE จะใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดในการชื่อย่อที่เหมาะสมให้คุณ

  • หมายเหตุ: ไม่รองรับการใช้รหัสอุปกรณ์รอยเตอร์ เช่น ใช้ TSE:123 หรือ ASX:XYZ แทนชื่อย่อ 123.TO หรือ XYZ.AX

 • attribute - [ ไม่บังคับ - "price" ตามค่าเริ่มต้น ] - แอตทริบิวต์ที่จะเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับ ticker จาก Google Finance และจำเป็นต้องระบุหากกำหนดวันที่ที่เฉพาะเจาะจง

  • attribute ได้แก่ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์

   • "price" - ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ อาจล่าช้าสูงสุด 20 นาที

   • "priceopen" - ราคาเมื่อเปิดตลาด

   • "high" - ราคาสูงสุดของวัน

   • "low" - ราคาต่ำสุดของวัน

   • "volume" - ปริมาณการซื้อขายของวัน

   • "marketcap" - มูลค่าตามราคาตลาด

   • "tradetime" - เวลาซื้อขายล่าสุด

   • "datadelay" - ความล่าช้าของข้อมูลแบบเรียลไทม์

   • "volumeavg" - ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน

   • "pe" - อัตราส่วนราคาต่อกำไร

   • "eps" - กำไรต่อหุ้น

   • "high52" - ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

   • "low52" - ราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

   • "change" - การเปลี่ยนแปลงของราคาตั้งแต่ปิดตลาดวันก่อนหน้า

   • "beta" - ค่าเบต้า

   • "changepct" - เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาตั้งแต่ปิดตลาดวันก่อนหน้า

   • "closeyest" - ราคาปิดตลาดวันก่อนหน้า

   • "shares" - จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

   • "currency" - สกุลเงินที่ใช้บอกราคาของหลักทรัพย์ เนื่องจากสกุลเงินไม่มีกรอบเวลาการซื้อขาย ดังนั้น open, low, high และ volume จะไม่แสดงผลสำหรับอาร์กิวเมนต์นี้

  • attribute ได้แก่ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้ ใช้สำหรับข้อมูลย้อนหลัง

   • "open" - ราคาเปิดตลาดสำหรับวันที่ระบุ

   • "close" - ราคาปิดตลาดสำหรับวันที่ระบุ

   • "high" - ราคาสูงสุดสำหรับวันที่ระบุ

   • "low" - ราคาต่ำสุดสำหรับวันที่ระบุ

   • "volume" - ปริมาณการซื้อขายสำหรับวันที่ระบุ

   • "all" - ทั้งหมดข้างต้น

  • attribute ได้แก่ค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลกองทุนรวม

   • "closeyest" - ราคาปิดตลาดวันก่อนหน้า

   • "date" - วันที่ที่รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   • "returnytd" - ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

   • "netassets" - สินทรัพย์สุทธิ

   • "change" - การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่รายงานล่าสุดและจากรายงานก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งครั้ง

   • "changepct" - เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

   • "yieldpct" - อัตราการจัดสรรรายได้ คือผลรวมของส่วนแบ่งรายได้ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า (การจ่ายเงินปันผลหุ้นและดอกเบี้ยจากตราสารหนี้) และส่วนเพิ่มของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หารด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเดือนก่อนหน้า

   • "returnday" - ผลตอบแทนรวม 1 วัน

   • "return1" - ผลตอบแทนรวม 1 สัปดาห์

   • "return4" - ผลตอบแทนรวม 4 สัปดาห์

   • "return13" - ผลตอบแทนรวม 13 สัปดาห์

   • "return52" - ผลตอบแทนรวม 52 สัปดาห์ (1 ปี)

   • "return156" - ผลตอบแทนรวม 156 สัปดาห์ (3 ปี)

   • "return260" - ผลตอบแทนรวม 260 สัปดาห์ (5 ปี)

   • "incomedividend" - จำนวนเงินปันผลครั้งล่าสุด

   • "incomedividenddate" - วันที่จ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด

   • "capitalgain" - จำนวนเงินปันผลจากรายได้จากส่วนต่างราคาครั้งล่าสุด

   • "morningstarrating" - การจัดอันดับด้วย "ดาว" จาก Morningstar

   • "expenseratio" - อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน

 • start_date - [ ไม่บังคับ ] - เป็นค่าวันที่เริ่มต้นสำหรับการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

  • ถ้ามีการระบุ start_date แต่ไม่ระบุ end_date|num_days ระบบจะแสดงผลเฉพาะข้อมูลของวันที่ระบุเพียงวันเดียว
 • end_date|num_days - [ไม่บังคับ] - เป็นค่าวันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง หรือจำนวนวันนับจาก start_date ที่จะให้แสดงผลข้อมูล

 • interval - [ไม่บังคับ] - เป็นการกำหนดความถี่ในการแสดงผลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น "รายวัน" หรือ "รายสัปดาห์"

  • interval อาจระบุเป็น 1 หรือ 7 แต่ไม่สามารถใช้ตัวเลขอื่นได้

หมายเหตุ

ข้อจำกัดการใช้งาน: ข้อมูลนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคลากรมืออาชีพในแวดวงการเงินหรือใช้โดยบุคลากรวิชาชีพอื่นๆ ในบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน (รวมถึงองค์กรของรัฐบาล) อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามเมื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 • พารามิเตอร์ทั้งหมดต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูดหรืออ้างอิงถึงเซลล์ที่มีข้อความ
  หมายเหตุ: ข้อยกเว้นที่อาจเป็นไปได้คือเมื่อ interval เป็นตัวเลข และเมื่อระบุ end_date|num_days เป็นจำนวนวัน

 • ผลลัพธ์แบบเรียลไทม์จะแสดงไว้ในเซลล์เพียงเซลล์เดียว ส่วนข้อมูลย้อนหลัง แม้จะเป็นข้อมูลเพียงวันเดียว ระบบจะแสดงผลเป็นอาร์เรย์ขยายพร้อมกับมีส่วนหัวคอลัมน์

 • แอตทริบิวต์บางรายการอาจแสดงผลลัพธ์สำหรับสัญลักษณ์หลักทรัพย์ทั้งหมดไม่ได้

 • หากมีการระบุพารามิเตอร์เกี่ยวกับวันที่ ระบบจะถือว่าเป็นคำขอดูข้อมูลย้อนหลัง และจะใช้ได้เฉพาะแอตทริบิวต์สำหรับการดูข้อมูลย้อนหลังเท่านั้น
 • GOOGLEFINANCE ให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษและไม่รองรับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในต่างประเทศ

 • ใช้ Sheets API หรือ Apps Script เพื่อดาวน์โหลดหรือเข้าถึงข้อมูลในอดีตไม่ได้ หากดำเนินการดังกล่าว จะเห็นข้อผิดพลาด #N/A ปรากฎในเซลล์ของสเปรดชีตที่ใช้งานอยู่

 • ข้อมูลราคาไม่ได้มาจากทุกตลาดและอาจล่าช้าได้ถึง 20 นาที ข้อมูลที่นำมาแสดงใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการซื้อขายหรือให้คำแนะนำแต่อย่างใด

 • GOOGLEFINANCE จะถือเอาวันที่ที่ได้รับข้อมูลเป็นเวลาเที่ยงตรงตามเวลามาตรฐาน UTC ตลาดหลักทรัพย์ที่ปิดก่อนเวลาดังกล่าวอาจได้รับการเลื่อนไปวันรุ่งขึ้น

ตัวอย่าง

ทำสำเนา

หมายเหตุ: ตัวอย่างแต่ละรายการจะอยู่ในแท็บของตัวอย่างนั้นๆ

การใช้งานทั่วไป

เรียกดูข้อมูลตลาดจาก Google Finance

 

แอตทริบิวต์ทั่วไป

 

ข้อมูลการตลาดในอดีต

เรียกดูข้อมูลตลาดย้อนหลังจาก Google Finance ตามวันที่ที่ระบุ

 

กองทุนรวม

แอตทริบิวต์ทั่วไปสำหรับกองทุนรวม

 

แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

สร้างแผนภูมิภายในเซลล์เพื่อแสดงแนวโน้มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยใช้ผลลัพธ์ที่ได้จาก GoogleFinance

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
35
false