Hàm ARRAYFORMULA

Cho phép hiển thị các giá trị được trả về từ công thức mảng thành nhiều hàng và/hoặc cột và cho phép sử dụng các hàm không dùng cho mảng đối với mảng.

Sử dụng mẫu

Hàm ARRAYFORMULA(SUM(IF(A1:A10>5, A1:A10, 0)))

Hàm ARRAYFORMULA(A1:C1+A2:C2)

Cú pháp

Hàm ARRAYFORMULA(công_thức_mảng)

  • công_thức_mảng - Dải ô, biểu thức toán học sử dụng một dải ô hoặc nhiều dải ô có cùng kích thước hoặc một hàm trả về kết quả lớn hơn một ô.

Lưu ý

  • Nhiều công thức mảng sẽ được tự động mở rộng sang các ô lân cận, tránh lạm dụng hàm ARRAYFORMULA.

  • Nhấn Ctrl+Shift+Enter trong khi chỉnh sửa công thức sẽ tự động thêm hàm ARRAYFORMULA( vào phần đầu của công thức.

  • Xin lưu ý rằng không thể xuất công thức mảng.

Xem thêm

ARRAY_CONSTRAIN: Ràng buộc giá trị mảng vào một kích thước chỉ định sẵn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
35
false
false