Hàm FILTER

Trả về phiên bản dải ô nguồn đã được lọc, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện được chỉ định.

Ví dụ

Tạo bản sao

Lọc dải ô bằng cách dùng nhiều điều kiện.

Ví dụ mẫu

FILTER(A2:B26, A2:A26 > 5, D2:D26 < 10)

FILTER(A2:C5, {TRUE; TRUE; FALSE; TRUE})

FILTER(A2:B10, NOT(ISBLANK(A2:A10)))

Cú pháp

FILTER(dải_ô, điều_kiện1, [điều_kiện2, ...])

  • dải_ô - Dữ liệu cần được lọc.

  • điều_kiện1 – Cột hoặc hàng có chứa giá trị đúng hoặc sai tương ứng với cột hoặc hàng đầu tiên của dải_ô hoặc công thức mảng sẽ cho kết quả là đúng hoặc sai.

  • điều_kiện2 ... - [ TÙY CHỌN ] - Hàng hoặc cột bổ sung có chứa giá trị luận lý TRUE hoặc FALSE cho biết liệu hàng hoặc cột tương ứng trong dải_ô có thể chạy qua FILTER hay không. Cũng có thể chứa các biểu thức của công thức mảng mà cho kết quả là hàng hoặc cột như vậy. Tất cả điều kiện phải cùng loại (hàng hoặc cột). Không được phép trộn điều kiện hàng và điều kiện cột.

    • Đối số điều_kiện phải có độ dài chính xác như dải_ô.

Lưu ý

  • Chỉ có thể sử dụng FILTER để lọc các hàng hoặc cột tại một thời điểm. Để lọc cả hàng và cột, hãy sử dụng giá trị trả về của hàm FILTER dưới dạng dải_ô trong một hàm khác.

  • Nếu FILTER không tìm thấy giá trị thỏa mãn điều kiện cho sẵn, hàm sẽ trả về #N/A.

Xem thêm

UNIQUE: Trả lại các hàng đơn nhất trong dải ô nguồn đã cho, hủy các hàng trùng lặp. Hàng được Trả lại theo thứ tự mà chúng lần đầu xuất hiện trong dải ô nguồn.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13173659284424721457