Hàm SORT

Sắp xếp các hàng của một mảng hoặc dải ô đã cho theo giá trị thuộc một hoặc nhiều cột.

Ví dụ mẫu

Hàm SORT(A2:B26, 1, TRUE)

Hàm SORT({1, 2; 3, 4; 5, 6}, 2, FALSE)

Hàm SORT(A2:B26, C2:C26, TRUE)

Cú pháp

Hàm SORT(dải_ô, cột_sắp_xếp, tăng_dần, [cột_sắp_xếp2, tăng_dần2, ...])

  • dải_ô - Dữ liệu được sắp xếp.

  • cột_sắp_xếp - Chỉ mục của cột trong dải_ô hoặc dải ô bên ngoài dải_ô có chứa giá trị cần sắp xếp.

    • Dải ô được chỉ định dưới dạng cột_sắp_xếp phải là một cột có cùng số hàng với dải_ô.
  • tăng_dần – TRUE hoặc FALSE cho biết cần sắp xếp cột_sắp_xếp theo thứ tự tăng dần. FALSE sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

  • cột_sắp_xếp2, _tăng_dần2 ...

    • [ TÙY_CHỌN ] - Cột bổ sung và cờ thứ tự sắp xếp vượt quá đầu tiên, theo thứ tự ưu tiên.

Lưu ý

  • dải_ô chỉ được sắp xếp theo cột chỉ định sẵn, các cột khác được trả về theo thứ tự xuất hiện ban đầu.

Xem thêm

FILTER: Trả về phiên bản dải ô nguồn đã được lọc, chỉ trả về các hàng hoặc cột đáp ứng các điều kiện được chỉ định.

Ví dụ

Sắp xếp các hàng trong dải ô dữ liệu được chỉ định sẵn theo các cột chính đã cho theo thứ tự sắp xếp.

Tạo bản sao

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9432293568955536423
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true