ඔබ ඉල්ලා ඇති පිටුව දැනට ඔබගේ භාෂාවෙන් ලබා ගත නොහැකිය. ඔබට පිටුවේ පහළ වෙනත් භාෂාවක් තෝරා ගත හැකිය නැතහොත් ක්ෂණිකව ඕනෑම වෙබ් පිටුවක් ඔබ කැමති භාෂාවකට, Google Chrome හි ආවේණික පරිවර්තන තීරුව භාවිතයෙන් පරිවර්තනය කළ හැකිය.

Share files from Google Drive

You can share the files and folders that you store in Google Drive with anyone.

When you share from Google Drive, you can control whether people can edit, comment on, or only view the file. When you share content from Google Drive, the Google Drive program policies apply.

Step 1: Find the file you want to share

Share a single file

Choose how you want to share a file:

 1. On your Android device, open the app for Google Drive, Docs, Sheets, or Slides.
 2. Next to the file’s name, tap More More.
 3. Tap Share.
Share multiple files
Send and share Google Forms

Google Forms have different sharing options than other kinds of files.

Step 2: Choose who to share with & how they can use your file

Specific people
 1. Under "Share with people," enter the email address you want to share with.
 2. To decide what people can do with your file when you share it, at the bottom, tap the Down arrow Down.
 3. If you don’t want to send an email to people, tap Advanced and uncheck the Notify people box. If you notify people, each email address you enter will be included in the email.
 4. Tap Done.
Anyone with a link to the file

You can send other people a link to your file so anyone with the link can use it. When you share a link to a file, your name will be visible as the owner of the file.

 1. Open the file you want to share.
 2. Tap Share or Share Share.
 3. Under “Get Link," on the right, tap the Down arrow Down.
 4. Choose who to share the file with.
 5. To decide what people can do with your file when you share it, select an option.
 6. Tap Copy and then Done.
 7. Copy and paste the link in an email or any place you want to share it.
Share a file or folder publicly
 1. Select the file you want to share.
 2. Tap Share or Share Share.
 3. Under “Get Link,” tap Link settings .
 4.  Select Public link and then Save.
 5. Tap Done.
 6. Copy and paste the link in an email or any place you want to share it.

People who aren't signed in to a Google Account show up as anonymous animals in your fileLearn more about anonymous animals.

Share & collaborate on a file with many people

At any time, a Google Docs, Sheets, or Slides file can only be edited on up to 100 open tabs or devices. If there are more than 100 instances of the file open, only the owner and some users with editing permissions can edit the file.

To share and collaborate on a file with a very wide audience:

Publish the file

 • If you need many people to view a file at once, publish it and create a link to share to viewers. You can give edit access to people who need to edit or comment on the file. Learn how to publish a file
 • Depending on your account’s settings, publishing a file makes it visible to everyone on the web, everyone in your organization, or a group of people in your organization. Be careful when publishing private or sensitive info. 
 • To remove a file from the web, you must stop publishing it. Learn how to stop publishing a file.
 • To stop sharing a file with collaborators, learn how to change sharing permissions.

Create a Google Site 

Collect feedback with Google Forms

 • If you need to gather a lot of information, create a Google Form. Responses will be recorded in a Google Sheet. Give edit access only to people who need to work with the responses. To let more than 100 people view the responses, publish the spreadsheet to the web and create a link to share with viewers. Learn how to publish a file

Fix problems with documents shared with many people

If your document is shared with many people and it’s crashing or not updating quickly, try these troubleshooting tips: 

 • Instead of allowing people to comment on a document or spreadsheet, create a Google Form to collect feedback. Learn how to create a Google Form.
 • If you’re making a copy of a document, don’t include resolved comments and suggestions. Learn how to make a copy
 • Delete older information or move data into a new document. 
 • Ask viewers to close the document when they aren’t using it. 
 • Include only the most important information in a published document. Shorter documents load faster.
 • Reduce the amount of people with edit access to a document. 
 • If collecting information from multiple documents, create a new, view-only document to share with a large number of people. 

Limit how a file is shared

Choose if people can view, comment, or edit

When you share a file with someone, you can choose what they can do with it.

 • Viewer: People can view, but can’t change or share the file with others.
 • Commenter: People can make comments and suggestions, but can’t change or share the file with others.
 • Editor: People can make changes, accept or reject suggestions, and share the file with others.
Change who your link is shared with

When you share a link to a file, you control how widely the file is shared. These options depend on if your Google Account is through work, school, or Gmail.

 • Public: Anyone can search on Google and get access to your file, without signing in to their Google Account.
 • Anyone with the link: Anyone who has the link can use your file, without signing in to their Google Account. 
 • Restricted: Only people you share the file with will be able to use it.

Related articles

Was this helpful?
How can we improve it?
Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
35
false