Programpolicy och åtgärder vid otillåten användning

Programpolicyerna nedan gäller för Drive, Dokument, Kalkylark, Presentationer, Formulär och nya Sites. Dessa policyer är viktiga för att alla som använder Google-produkter ska få en positiv upplevelse.
Vi måste begränsa missbruk som hotar vår förmåga att tillhandahålla dessa tjänster och ber att alla följer riktlinjerna nedan för att hjälpa oss att uppnå detta mål. Vi kan granska innehåll för att kontrollera om det bryter mot dessa policyer och vidta åtgärder. Denna granskning omfattar åtkomstbegränsning av innehåll, borttagning av innehåll samt begränsning eller uppsägning av en användares åtkomst till Googles produkter. Alla begränsningar enligt dessa policyer gäller globalt om inget annat anges. Innehållsbegränsningar gäller tills du överklagar beslutet och överklagandet godkänns.
När dessa policyer gäller kan Google göra undantag utifrån konstnärliga, pedagogiska, dokumentära eller vetenskapliga skäl eller om det finns andra betydande fördelar för allmänheten i att inte vidta åtgärder på innehållet.
Google kan vidta åtgärder för konton som överskrider lagringsgränserna. Vi kan till exempel avvisa nya uppladdningar, komprimera befintligt innehåll eller radera innehåll om du överskrider lagringskvoten eller inte skaffar tillräckligt med lagringsutrymme. Läs mer om lagringskvoter här.
Läs igenom policyerna med jämna mellanrum eftersom de kan ändras. Du hittar mer information i Googles användarvillkor.

Anmäla otillåten användning

Anmäl otillåten användning om du anser att en person bryter mot policyerna nedan.

Om du vill anmäla intrång i upphovsrätten eller andra juridiska problem använder du det här verktyget som vägleder dig genom processen för att anmäla innehåll du anser ska tas bort från Googles tjänster utifrån gällande lagstiftning.

Programpolicy

Kontokapning
Använd inte andra användares konton utan tillåtelse. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi får information om kontokapning, vilket kan innebära att vi tar bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktiverar ditt Google-konto.
Inaktivt konto
Använd produkten för att hålla ditt konto aktivt. Aktivitet omfattar åtkomst till produktens innehåll eller lagring av nytt innehåll för produkten minst en gång vartannat år. Vi kan vidta åtgärder för inaktiva konton, vilket kan omfatta att vi tar bort ditt innehåll från produkten. Läs mer här.
Sexuella övergrepp och utnyttjande av barn

Du ska inte skapa, ladda upp eller distribuera innehåll där barn exploateras eller utnyttjas. Detta omfattar allt material som visar sexuellt utnyttjande av barn. Klicka på Anmäl otillåten användning om du vill anmäla innehåll som kan föreställa utnyttjande av barn i någon av Googles produkter. Om du hittar innehåll på andra ställen på internet kontaktar du berörda myndigheter i ditt land direkt.

Google tillåter inte att våra produkter används för att utsätta barn för fara på något sätt. Detta inkluderar men är inte begränsat till exploatering av barn, till exempel

 • gromning av barn (till exempel att bli vän med ett barn online för att, antingen online eller offline, möjliggöra sexuell kontakt och/eller utbyte av sexuella bilder med barnet)
 • utpressning i sexuellt syfte (till exempel att hota eller utpressa ett barn genom att använda verklig eller påstådd åtkomst till ett barns intima bilder) 
 • sexualisering av minderårig (till exempel material som avbildar, främjar eller uppmuntrar till sexuellt utnyttjande av barn eller avbildningar av barn på ett sätt som kan leda till att barn utnyttjas sexuellt) 
 • trafficking med barn (till exempel annonsering om eller förledande av ett barn för sexuell exploatering i kommersiellt syfte).  

 
Vi tar bort sådant innehåll och vidtar lämpliga åtgärder, vilket kan innebära att vi rapporterar till National Center for Missing and Exploited Children, begränsar åtkomsten till produktfunktioner och inaktiverar konton. Om du tror att ett barn är i fara eller har utsatts för övergrepp, exploatering eller trafficking ska du omedelbart kontakta polisen. Om du redan har gjort en polisanmälan och behöver mer hjälp kan du anmäla det till Google.

Kringgående

Gör inga försök att kringgå våra policyer, att undvika begränsningar i ditt konto och distribuera innehåll som tagits bort i andra Google-produkter.

Detta innefattar men är inte begränsat till:

Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi får information om kringgående, vilket kan omfatta delning av filer, borttagning av vissa av våra produkter eller ditt Google-konto.

Farliga och olagliga aktiviteter
Använd inte produkten för att delta i olaglig verksamhet eller främja aktiviteter, varor, tjänster eller information som kan orsaka allvarliga och omedelbara skador på människor eller djur. Vi tillåter allmän information i utbildningsmässigt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte, men vi drar gränsen vid innehåll som direkt bidrar till skada eller uppmuntrar till olaglig aktivitet. Vi vidtar lämpliga åtgärder om vi meddelas om olagliga aktiviteter, vilket kan omfatta att rapportera dig till berörda myndigheter, ta bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktivera ditt Google-konto.
Bedrägerier
Du får inte lura, vilseleda eller förvirra användare i syfte att uppnå ekonomisk vinning eller orsaka personskada. Skadorna omfattar att ge instruktioner om, rekrytera eller underlätta bedrägerier. Bedrägligt innehåll inkluderar, men är inte begränsat till, falska recensioner, planer för att ”bli rik snabbt”, förskottsavgift, romantik, lotterier och investeringsbedrägerier.
Trakasserier, mobbning och hot
Du får inte trakassera, mobba eller hota andra. Vi tillåter inte heller att den här produkten används för att engagera eller uppmana andra till sådana aktiviteter. Detta inbegriper att utsätta andra för illvilliga trakasserier, hota någon med allvarlig skada, sexualisera någon på ett oönskat sätt, avslöja privata uppgifter om någon annan som kan användas för att utöva hot, att agera nedsättande mot eller förnedra offer för våld eller tragedier, uppmana andra att utföra dessa handlingar eller trakassera någon på andra sätt. Tänk på att onlinetrakasserier är olagligt på många platser och kan få allvarliga följder i verkliga livet för både utövaren och offret. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi får information om hot som kan leda till skador eller andra farliga situationer, vilket kan innebära att du anmäls till berörda myndigheter, att vi tar bort åtkomst till vissa av våra produkter eller inaktiverar ditt Google-konto.
Hatretorik
Ägna dig inte åt hatretorik. Hatretorik är innehåll som främjar eller förespråkar våld eller har som främsta syfte att framkalla hat mot enskilda individer eller grupper på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap som förknippas med strukturell diskriminering eller marginalisering.
Identitetsstöld och felaktig framställning

Utge dig inte för att vara en annan person eller organisation, och framställ inte dig själv på ett felaktigt sätt. Detta inbegriper identitetsstöld av personer eller organisationer som du inte representerar eller att tillhandahålla vilseledande information om en användares identitet, kvalifikationer, ägarskap, syfte, produkter, tjänster eller företag.

Detta omfattar även innehåll eller konton som felaktigt framställer eller döljer sitt ägande eller primära syfte såsom att felaktigt framställa eller avsiktligt dölja ditt ursprungsland eller andra väsentliga detaljer om dig själv när du hänvisar användare till innehåll om politik, samhällsproblem eller frågor av allmänt intresse i ett annat land än ditt eget. Vi tillåter parodi, satir och att skriva under pseudonym – undvik bara innehåll som riskerar att vilseleda din målgrupp i fråga om vem du egentligen är.

Skadlig programvara och liknande innehåll
Överför inte skadlig programvara eller annat innehåll som skadar eller stör nätverk, servrar, slutanvändare, enheter eller annan infrastruktur. Detta omfattar att vara direktvärd för, bädda in eller överföra skadlig programvara, virus, skadlig kod eller annan skadlig eller oönskad programvara eller liknande innehåll. Detta omfattar även innehåll som sprider virus, öppnar popup-fönster, försöker installera programvara utan användarens godkännande eller som på annat sätt påverkar användare med skadlig kod. Läs våra policyer för säker webbsökning om du vill veta mer.
Vilseledande innehåll

Distribuera inte innehåll som lurar, vilseleder eller förvirrar användare. Detta innefattar

Vilseledande innehåll som rör medborgerliga och demokratiska processer: Innehåll som bevisligen är falskt och som avsevärt försvagar deltagande i eller förtroende för medborgerliga eller demokratiska processer. Detta omfattar information om offentliga röstningsförfaranden, politiska kandidaters lämplighet baserat på ålder eller födelseort, valresultat eller folkräkningsdeltagande som motsäger officiella regeringsregister. Detta gäller även felaktiga påståenden om att politiker eller tjänstemän har avlidit, varit med om olyckor eller lider av plötsliga allvarliga sjukdomar.

Vilseledande innehåll relaterat till skadliga konspirationsteorier: Innehåll som främjar eller stärker trovärdigheten för åsikter om att personer eller grupper systematiskt begår handlingar som orsakar utbredd skada. Innehållet strider mot omfattande bevis och har lett till eller uppmanar till våld.

Vilseledande innehåll som rör skadlig hälso- och sjukvårdsutövning: Vilseledande innehåll om hälsa och medicin som förespråkar eller uppmuntrar andra till behandlingar som kan leda till allvarlig fysisk eller emotionell personskada eller allvarligt skada folkhälsan.

Manipulerad media: Media som har manipulerats eller förfalskats på ett sätt som vilseleder användarna och kan utgöra en stor risk för allvarliga skador.

 

Sexuellt explicita bilder utan samtycke

Lagra eller dela inte privata bilder eller videor med naket, sexuellt explicit eller intimt innehåll utan motivets samtycke. Om någon har skickat en privat bild eller video på dig med naket, sexuellt explicit eller intimt innehåll kan du anmäla det till oss här.

Personliga och konfidentiell uppgifter
Du får inte spara eller sprida andras privata eller konfidentiella uppgifter utan deras tillstånd. ​Detta inkluderar användning av känsliga uppgifter, till exempel personnummer, kontonummer, kreditkortsnummer, bilder av signaturer och privata hälsodokument. I de flesta fall vidtar vi inga rättsliga åtgärder om denna information är allmänt tillgänglig på andra ställen på internet eller i offentliga register, till exempel nationella id-nummer som står på en myndighets webbplats.
Nätfiske
Använd inte produkten för nätfiske. Det inbegriper att be om eller samla in känsliga uppgifter som lösenord, ekonomiska uppgifter och personnummer. 
Reglerade varor och tjänster
Du får inte sälja, annonsera eller främja försäljning av reglerade varor och tjänster. Reglerade varor och tjänster inkluderar alkohol, hasardspel, läkemedel, ej godkända kosttillskott, tobak, fyrverkerier, vapen eller hälso- och sjukvårdsprodukter.
Sexuellt innehåll
Sprid inte innehåll med sexuellt explicit material, t.ex. nakenhet, uttryckliga sexuella handlingar och pornografiskt material. Detta inkluderar att rikta trafik till kommersiella pornografiska webbplatser. Vi tillåter nakenhet som har pedagogiska, dokumentära, vetenskapliga eller konstnärliga syften.
Skräppost
Skicka inte skräppost. Detta kan omfatta oönskat reklaminnehåll eller kommersiellt innehåll, oönskat innehåll som skapas av ett automatiskt program, oönskat upprepat innehåll, meningslöst innehåll eller allt som verkar vara ett massvärvningsförsök.
Systemstörningar och otillåten användning
Använd inte den här produkten på ett otillåtet sätt och skada, försämra eller påverka inte driften av nätverk, enheter eller annan infrastruktur hos Google eller andra. Detta inkluderar att försämra, inaktivera eller negativt störa någon aspekt av produkten eller dess tjänster. Vi kan vidta lämpliga åtgärder om vi informeras om systemstörningar och otillåten användning, vilket kan innebära att vi tar bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller inaktiverar ditt Google-konto.
Obehöriga bilder på minderåriga
Spara eller sprid inte bilder av minderåriga utan uttryckligt samtycke från barnets förälder, vårdnadshavare eller juridiska ombud. Om någon har sparat eller spridit en bild på en minderårig utan nödvändigt samtycke kan du anmäla det till oss här.
Våld och blod
Spara eller sprid inte våldsamt eller blodigt innehåll som föreställer verkliga personer eller djur vars huvudsakliga syfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst. Detta omfattar extrema våldsskildringar, som till exempel styckning eller närbilder av stympade lik. Grafiskt material, till exempel innehåll med stora mängder blod, kan tillåtas i en pedagogisk, nyhetsmässig, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig kontext, men då är det viktigt att tillhandahålla förklarande information så att användarna förstår sammanhanget. I vissa fall kan innehållet vara så grovt att det inte får publiceras på våra plattformar oavsett sammanhang. Slutligen är det inte tillåtet att uppmuntra andra att begå specifika våldshandlingar.
Våldsamma organisationer och rörelser

Kända våldsamma icke-statliga organisationer och rörelser får inte använda produkten i något syfte. Distribuera inte innehåll som underlättar eller främjar aktiviteterna i dessa grupper, till exempel rekrytering, koordinering online eller offline, delning av handböcker eller annat material som kan underlätta skada, främja ideologier med våldsamma icke-statliga organisationer, främja terrorhandlingar, uppmana till våld, eller hylla angrepp av våldsamma organisationer. Beroende på innehållet kan vi även vidta åtgärder mot användaren. Innehåll som är relaterat till icke-statliga organisationer kan tillåtas i en pedagogisk, nyhetsmässig, dokumentär, vetenskaplig eller konstnärlig kontext, men då är det viktigt att tillhandahålla förklarande information så att användarna förstår sammanhanget.

Ytterligare policyer

Använda och skicka innehåll

Policyer för mallgalleriet

Google Dokument innehåller gallerier som kan presentera innehåll från tredje part (”Innehållsgallerier”). Innehållsgallerier inkluderar utan begränsning Mallgalleri och andra gallerier som Google efter eget gottfinnande väljer att göra tillgängliga för dig.
Innehållet och informationen i Innehållsgallerier (”Galleriinnehåll”), till exempel mallar, har skapats av Google eller av tredje part. Mellan dig och Galleriinnehållets upphovspersoner kvarstår alla immateriella eller patentskyddade rättigheter hos upphovspersonerna.
Galleriinnehållet: (a) är endast avsett att fungera som ett förslag och (b) kan inte ersätta professionella råd, specifik yrkeskunskap eller föreskrifter.
Google garanterar inte att Galleriinnehållet fungerar för dina ändamål, att det är virusfritt eller fritt från andra brister. Galleriinnehållet tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några som helst garantier. Du bär risken ensam när du använder Galleriinnehållet. Google och dess leverantörer ger inga uttryckliga garantier och villkor med avseende på Galleriinnehållet. I den utsträckning tillåtet enligt gällande lag utesluter Google underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande, äganderätt och icke-intrång.
Om du väljer att publicera Innehåll i Innehållsgallerierna ger du Google och dess närstående bolag rätt att agera som värd för, länka till och på annat sätt integrera det Galleriinehåll som du skickar till Google Dokument. Du ger även Google och dess slutanvändare en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens för utövande av rättigheterna i det Galleriinehåll som du skickar, enligt uppgifterna nedan:
 • att reproducera det Galleriinehåll som du skickar,
 • att skapa och reproducera härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar,
 • att offentligt visa och distribuera kopior av det Galleriinnehåll som du skickar,
 • att offentligt visa och distribuera kopior av härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar.

Du godkänner att licensen till Googles slutanvändare saknar slutdatum. För att undvika tveksamheter reserverar Google – och du ger Google – rätten att publicera skickat Galleriinnehåll som du skickar in med Google Dokument och använda det Galleriinnehållet tillsammans med någon av tjänsterna som Google erbjuder. Du behåller rätten att när som helst sluta distribuera det Galleriinnehåll som du skickar via Innehållsgallerierna i Google Dokument, under förutsättning att det inte leder till att de licenser som ges till slutanvändarna hos Google enligt dessa användarvillkor då upphör. Om du vill sluta distribuera det Galleriinnehåll som du har skickat via Innehållsgallerierna i Google Dokument måste du använda borttagningsfunktionen som finns i tjänsten. Det Galleriinnehåll som du har skickat tas då bort inom en rimlig tidsperiod.

Du framhåller och garanterar att (a) du äger eller har erhållit nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument, samt att du innehar dessa rättigheter så länge Galleriinnehåll som du skickar är tillgängligt för Googles slutanvändare och att (b) allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument följer de angivna programpolicyerna.

Google gör inte anspråk på Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument. Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, som du redan har i Galleriinnehåll som du skickar. Du godkänner att du är ansvarig för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Google inte har skyldighet att göra det för din räkning.

Du tar det fullständiga ansvaret för Galleriinnehåll som du skickar samt förstår att Google inte har skyldigheter gentemot dig eller mot tredje part för detta Galleriinnehåll. Google är inte ansvarigt för slutanvändarnas senare användning eller missbruk av Galleriinnehåll som du skickar.

Google förbehåller sig rätten att ta bort allt publicerat Galleriinehåll efter eget gottfinnande.

Så här kan Google använda mallar som du skickar

Om du väljer att publicera Innehåll i Innehållsgallerierna ger du Google och dess närstående bolag rätt att agera som värd för, länka till och på annat sätt integrera det Galleriinehåll som du skickar, till Google Dokument. Du ger även Google och dess slutanvändare en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens för utövande av rättigheterna i det Galleriinehåll som du skickar, enligt uppgifterna nedan:

 • att reproducera det Galleriinehåll som du skickar,
 • att skapa och reproducera härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar,
 • att offentligt visa och distribuera kopior av det Galleriinnehåll som du skickar,
 • att offentligt visa och distribuera kopior av härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar.

Du godkänner att licensen till Googles slutanvändare saknar slutdatum. För att undvika tveksamheter reserverar Google – och du ger Google – rätten att publicera skickat Galleriinnehåll som du skickar in med Google Dokument och använda det Galleriinnehållet tillsammans med någon av tjänsterna som Google erbjuder. Du behåller rätten att när som helst sluta distribuera det Galleriinnehåll som du skickar via Innehållsgallerierna i Google Dokument, under förutsättning att det inte leder till att de licenser som ges till slutanvändarna hos Google enligt dessa användarvillkor då upphör. Om du vill sluta distribuera det Galleriinnehåll som du har skickat via Innehållsgallerierna i Google Dokument måste du använda borttagningsfunktionen som finns i tjänsten. Det Galleriinnehåll som du har skickat tas då bort inom en rimlig tidsperiod.

Du framhåller och garanterar att (a) du äger eller har erhållit nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument, samt att du innehar dessa rättigheter så länge Galleriinnehåll som du skickar är tillgängligt för Googles slutanvändare och att (b) allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument följer de angivna programpolicyerna.

Google gör inte anspråk på Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument. Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, som du redan har i Galleriinnehåll som du skickar. Du godkänner att du är ansvarig för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Google inte har skyldighet att göra det för din räkning.

Du tar det fullständiga ansvaret för Galleriinnehåll som du skickar samt förstår att Google inte har skyldigheter gentemot dig eller mot tredje part för detta Galleriinnehåll. Google är inte ansvarigt för slutanvändarnas senare användning eller missbruk av Galleriinnehåll som du skickar.

Google förbehåller sig rätten att ta bort allt publicerat Galleriinehåll efter eget gottfinnande.

Läs Googles fullständiga användarvillkor.

Intrång i upphovsrätten
Respektera upphovsrättslagen. Dela inte upphovsrättsskyddat innehåll utan godkännande och tillhandahåll inte länkar till webbplatser där personer kan få obehöriga nedladdningar av upphovsrättsskyddat innehåll. Det är vår policy att svara på tydliga anmälningar om påstådda intrång i upphovsrätten. Upprepade intrång i immateriella äganderätter, inklusive upphovsrätt, medför att kontot stängs. Om du upptäcker ett brott mot Googles upphovsrättspolicy ska du anmäla intrång i upphovsrätten.
Innehållsdistribution 

Du kan lagra, dela och streama video på Google Drive, men det ska inte användas som ersättning för ett distributionsnätverk. YouTube passar bättre för offentlig streaming i stor skala. Google Drive begränsar användningen när det visar sig att det används för storskalig offentlig streaming. Upprepade överträdelser kan leda till ytterligare åtgärder, till exempel att ditt konto avslutas eller att du inte längre får använda Google Drive.

Vi tillhandahåller översättningar av våra policyer endast för din bekvämlighet. Skulle det finnas motstridigheter mellan texten i denna policy och texten i den engelska versionen av policyn, äger texten i den engelska policyversionen företräde. 
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
8283030544350029367
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
35