นโยบายการละเมิดโปรแกรมและการบังคับใช้

นโยบายโปรแกรมด้านล่างนี้จะมีผลกับไดรฟ์ เอกสาร ชีต สไลด์ ฟอร์ม และ Sites แบบใหม่ ซึ่งนโยบายเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการคงประสบการณ์การใช้งานในเชิงบวกไว้สําหรับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google
เราจำเป็นต้องยับยั้งการละเมิดที่บั่นทอนความสามารถในการให้บริการเหล่านี้ และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบายด้านล่างเพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการให้บริการนี้ได้ เราอาจตรวจสอบเนื้อหาเพื่อดูการละเมิดนโยบายเหล่านี้และดําเนินการเพื่อแก้ไข โดยการตรวจสอบนี้รวมถึงการจํากัดการเข้าถึงเนื้อหา การนําเนื้อหาออก และการจำกัดหรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Google ข้อจำกัดทั้งหมดตามนโยบายเหล่านี้มีผลบังคับใช้ทั่วโลก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และการจำกัดเนื้อหาจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะอุทธรณ์สำเร็จ
เมื่อใช้นโยบายเหล่านี้ Google อาจมีข้อยกเว้นด้วยเหตุผลด้านศิลปะ การศึกษา สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือในกรณีที่สาธารณชนจะได้รับประโยชน์ในวงกว้างจากการไม่ดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าว
Google อาจดําเนินการกับบัญชีที่ใช้โควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลเกินปริมาณสูงสุดที่จำกัด เช่น เราอาจปฏิเสธการอัปโหลดใหม่ บีบอัดเนื้อหาที่มีอยู่ หรือลบเนื้อหา หากมีปริมาณเกินโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูล หรือไม่ได้ซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้เพียงพอ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลที่นี่
โปรดกลับมาทบทวนนโยบายเหล่านี้เป็นครั้งคราวเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google

รายงานการละเมิด

หากคุณคิดว่ามีบุคคลละเมิดนโยบายด้านล่างนี้ โปรดรายงานการละเมิด

หากต้องการรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์หรือปัญหาด้านกฎหมายอื่นๆ โปรดใช้เครื่องมือนี้ซึ่งจะแนะนำขั้นตอนการรายงานเนื้อหาที่คุณเชื่อว่าควรจะนำออกจากบริการของ Google ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายโปรแกรม

การลักลอบใช้บัญชี
ห้ามเข้าใช้ข้อมูลบัญชีของผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องการลักลอบใช้บัญชี ซึ่งอาจรวมถึงการนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราออกหรือปิดใช้บัญชี Google
การไม่ใช้งานบัญชี
ใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้บัญชีมีสถานะใช้งานอยู่ กิจกรรมประกอบด้วยการเข้าถึงเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ หรือการจัดเก็บเนื้อหาใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ครั้งทุกๆ 2 ปี เราอาจดําเนินการกับบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน ซึ่งอาจรวมถึงการลบเนื้อหาออกจากผลิตภัณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

ห้ามสร้าง อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่หาประโยชน์จากเด็กหรือล่วงละเมิดเด็ก ข้อกำหนดนี้รวมถึงสื่อที่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมด หากต้องการรายงานเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ของ Google ที่อาจใช้ประโยชน์จากเด็ก ให้คลิก "รายงานการละเมิด" หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อตัวแทนที่เหมาะสมในประเทศของคุณโดยตรง

โดยทั่วไป Google ไม่อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในการทำอันตรายต่อเด็ก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากเด็ก เช่น

 • "การล่อลวงเด็ก" (เช่น ผูกมิตรกับเด็กทางออนไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์ และ/หรือเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนภาพทางเพศกับเด็ก)
 • "การกรรโชกทางเพศ" (เช่น ข่มขู่หรือแบล็กเมลเด็กโดยใช้ภาพลับของเด็ก ไม่ว่าจะมีภาพนั้นอยู่จริงๆ หรืออ้างว่ามีก็ตาม) 
 • การแสดงภาพผู้เยาว์ในทางเพศ (เช่น ภาพที่แสดง ส่งเสริม หรือสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก หรือการแสดงภาพเด็กในลักษณะที่อาจทำให้เกิดการหาประโยชน์จากเด็ก) 
 • การค้าเด็ก (เช่น โฆษณาเด็กหรือชักชวนเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์)  

 
เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงาน National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), จำกัดสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ และการปิดใช้บัญชี หากคุณเชื่อว่ามีเด็กถูกละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรืออยู่ในมือของผู้ค้ามนุษย์ หรือเด็กมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากแจ้งตํารวจแล้วแต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือ คุณสามารถรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อ Google

การหลบเลี่ยง

ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อหลบเลี่ยงนโยบายของเรา ลบล้างข้อจำกัดในบัญชีของคุณ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกนําออกในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google

ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการต่อไปนี้

เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องการหลบเลี่ยง ซึ่งอาจรวมถึงการจำกัดการแชร์ไฟล์ การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราออก หรือการปิดใช้บัญชี Google

กิจกรรมที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมาย
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรม สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลหรือสัตว์โดยตรง ในขณะที่เราอนุญาตให้ใช้ข้อมูลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะสำหรับเนื้อหานี้ แต่เราจะจำกัดไม่ให้เผยแพร่เนื้อหาที่สนับสนุนอันตรายหรือส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยตรง เราจะดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางรายการออก หรือการปิดใช้บัญชี Google
พฤติกรรมหลอกลวง การประพฤติมิชอบ และกลโกง
ห้ามหลอกลวง ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือสับสนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือทำอันตรายแก่บุคคล ซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำ การจัดหา หรือการอำนวยความสะดวกในกลโกงและการประพฤติมิชอบ เนื้อหาหลอกลวงจะรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรีวิวปลอม, แผนการ "รวยทางลัด", การจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า, การหลอกให้รัก, การชิงโชค และกลโกงการลงทุน
การล่วงละเมิด การกลั่นแกล้ง และการข่มขู่
ห้ามล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ผู้อื่น และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ชักชวนหรือยุยงผู้อื่นให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการจงใจกลั่นแกล้งคนอื่น การข่มขู่ว่าจะทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง การทำให้ผู้อื่นถูกมองเป็นวัตถุทางเพศโดยไม่พึงประสงค์ การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นที่อาจนำไปใช้เพื่อการข่มขู่ การกล่าวร้าย หรือการดูถูกเหยื่อจากเหตุความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรม ยุยงผู้อื่นให้กระทำสิ่งเหล่านี้หรือล่วงละเมิดใครบางคนด้วยวิธีอื่นๆ โปรดทราบว่าการล่วงละเมิดทางออนไลน์ยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายในหลายท้องที่ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อตัวผู้ละเมิดและเหยื่อ เราอาจดำเนินการตามความเหมาะสม หากได้รับแจ้งว่ามีการข่มขู่ว่าจะทำอันตรายหรือได้รับแจ้งเรื่องสถานการณ์อันตรายอื่นๆ การดำเนินการของเราอาจรวมถึงการแจ้งเรื่องของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำสิทธิ์เข้าถึงบริการบางรายการออกและปิดใช้บัญชี Google ของคุณ
วาจาแสดงความเกลียดชัง
ห้ามมีส่วนร่วมในวาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือกระบวนการสร้างสภาวะความเป็นชายขอบ
การแอบอ้างบุคคลอื่นและการสื่อให้เข้าใจผิด

ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นหรือสื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวคุณ ข้อกำหนดนี้รวมถึงการแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่นที่คุณไม่ได้เป็นตัวแทน หรือให้ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของผู้ใช้/เว็บไซต์

รวมถึงการสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชี หรือปกปิดการเป็นเจ้าของ หรือวัตถุประสงค์หลัก เช่น การสื่อให้เข้าใจผิดหรือตั้งใจปกปิดประเทศต้นทาง หรือรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับตัวคุณเอง เมื่อเผยแพร่เนื้อหาที่มีการชี้นำทางการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนไปยังผู้ใช้ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ เราอนุญาตให้ทำการล้อเลียน เสียดสี และใช้นามแฝงหรือนามปากกา ตราบเท่าที่คุณหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่มีแนวโน้มที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณ

มัลแวร์และเนื้อหาที่เป็นอันตรายที่คล้ายกัน
ห้ามส่งมัลแวร์หรือเนื้อหาที่รบกวนหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ของผู้ใช้ปลายทาง หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ข้อนี้รวมถึงการโฮสต์โดยตรง การฝัง หรือการส่งมัลแวร์ ไวรัส โค้ดทำลายระบบ หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์อื่นๆ หรือเนื้อหาในลักษณะนี้ เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงเนื้อหาที่ส่งไวรัส แสดงป๊อปอัป พยายามติดตั้งซอฟต์แวร์โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้ยินยอม หรือสร้างความเสียหายในลักษณะอื่นๆ ให้ผู้ใช้ด้วยโค้ดที่เป็นอันตราย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบาย Google Safe Browsing
เนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิด

ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่หลอกลวง ทำให้เข้าใจผิด หรือทำให้ผู้ใช้สับสน ดังนี้

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการทางพลเมืองและประชาธิปไตย: เนื้อหาที่พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าเป็นเท็จและอาจส่งผลเสียต่อการเข้าร่วมหรือความไว้วางใจในกระบวนการพลเมืองหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนในที่สาธารณะ สิทธิ์ของผู้สมัครทางการเมืองตามอายุ / สถานที่เกิด ผลการเลือกตั้ง หรือการมีส่วนร่วมของสำมะโนประชากรที่ขัดแย้งกับบันทึกแบบทางการของรัฐบาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการกล่าวอ้างที่ไม่ถูกต้องว่าบุคคลสำคัญทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ หรือกำลังล้มป่วยจากโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นอันตราย: เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับความเชื่อที่ส่งผลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการอย่างเป็นระบบซึ่งก่อให้เกิดอันตรายในวงกว้าง เนื้อหานี้ขัดแย้งกับหลักฐานที่เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดหรือยุยงให้เกิดความรุนแรง

เนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย: เนื้อหาด้านสุขภาพและการแพทย์ที่สร้างความเข้าใจผิด โดยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำบางสิ่งที่อาจนำไปสู่อันตรายทางร่างกายและอารมณ์อย่างร้ายแรงต่อบุคคล หรือเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของสาธารณชน

สื่อที่มีการควบคุมบงการ: สื่อที่มีการควบคุมบงการหรือเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในลักษณะที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด และอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงร้ายแรงต่อการเกิดอันตรายขั้นรุนแรงได้

 

รูปภาพลับที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอม (NCII)

ห้ามจัดเก็บหรือแจกจ่ายภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือภาพลับโดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลในภาพ หากมีผู้ใดส่งภาพเปลือยส่วนตัว รูปภาพหรือวิดีโอที่มีการแสดงออกเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือภาพลับของคุณ โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ​ข้อกำหนดนี้รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคม หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ภาพลายมือชื่อ และเอกสารสุขภาพส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เรามักจะไม่เอาผิดในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวเข้าถึงได้โดยทั่วไปในแหล่งอื่นบนอินเทอร์เน็ตหรือในฐานข้อมูลสาธารณะ เช่นกรณีของเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงในเว็บไซต์ของทางราชการ
ฟิชชิง
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการฟิชชิง ข้อกำหนดนี้รวมถึงการขอหรือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น รหัสผ่าน รายละเอียดด้านการเงิน และหมายเลขประกันสังคม 
สินค้าและบริการที่มีการควบคุม
ห้ามขาย โฆษณา หรืออำนวยความสะดวกในการขายสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งหมายรวมถึงแอลกอฮอล์ การพนัน ยา อาหารเสริมที่ไม่ได้รับอนุญาต ยาสูบ ดอกไม้ไฟ อาวุธ และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ/การแพทย์
เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง
ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง เช่น ภาพเปลือย ภาพกิจกรรมทางเพศ และเนื้อหาลามกอนาจาร ข้อนี้รวมถึงการส่งต่อผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์อนาจารเชิงพาณิชย์ด้วย เราอนุญาตภาพเปลือยที่จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
จดหมายขยะ
ห้ามส่งสแปม ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาโฆษณาหรือการพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไม่พึงประสงค์ที่โปรแกรมอัตโนมัติสร้างขึ้น เนื้อหาซ้ำๆ ที่ไม่พึงประสงค์ เนื้อหาไร้สาระ หรือเนื้อหาที่น่าจะเป็นการชักชวนในวงกว้าง
การละเมิดและรบกวนระบบ
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในทางที่ผิดและก่ออันตราย ลดคุณภาพ หรือกระทำการที่ส่งผลเสียต่อการทำงานของเครือข่าย อุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือผู้อื่น ข้อกำหนดนี้รวมถึงการลดประสิทธิภาพ รบกวน หรือขัดขวางการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้หรือบริการของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าในส่วนใดก็ตาม เราอาจดำเนินการที่เหมาะสมหากได้รับแจ้งข้อมูลเรื่องการรบกวนและการละเมิดระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการนำสิทธิ์เข้าถึงผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราออกหรือปิดใช้บัญชี Google
รูปภาพผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือตัวแทนทางกฎหมายของเด็กอย่างชัดเจน หากมีการจัดเก็บหรือเผยแพร่รูปภาพของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดรายงานให้เราทราบที่นี่
ความรุนแรงและการนองเลือด
ห้ามจัดเก็บหรือเผยแพร่เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือนองเลือด ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสัตว์ในชีวิตจริงโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือไร้เหตุผล เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงความรุนแรงแบบลงรายละเอียดชัดเจน เช่น คลิปการตัดแขนหรือขา หรือศพที่ถูกแยกชิ้นส่วนในระยะใกล้ เนื้อหาที่สื่อถึงความรุนแรง เช่น เนื้อหาที่มีเลือดปริมาณมาก อาจได้รับอนุญาตในบริบททางการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจบริบท ในบางกรณี เนื้อหาอาจรุนแรงหรือน่าสลดเกินกว่าจะให้อยู่บนแพลตฟอร์มของเราได้ ไม่ว่าในบริบทใดๆ และท้ายที่สุด โปรดอย่าส่งเสริมการก่อความรุนแรง
องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อความรุนแรง

องค์กรและกลุ่มเคลื่อนไหวที่ทราบซึ่งก่อความรุนแรงและไม่เกี่ยวข้องกับรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่อํานวยความสะดวกหรือส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเหล่านี้ เช่น การรวบรวมสมาชิก การประสานงานกิจกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ การแชร์คู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตราย การส่งเสริมอุดมการณ์ขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง การส่งเสริมการก่อการร้าย การยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือการยกย่องการโจมตีขององค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรง เราอาจดําเนินการกับผู้ใช้รายนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาดังกล่าว เราอาจอนุญาตให้ใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐซึ่งก่อความรุนแรงในบริบทของการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ แต่โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจในบริบทดังกล่าว

นโยบายเพิ่มเติม

การใช้และการส่งเนื้อหา

นโยบายสำหรับแกลเลอรีเทมเพลต

Google เอกสารอาจมีแกลเลอรีที่นำเสนอเนื้อหาของบุคคลที่สาม ("แกลเลอรีเนื้อหา") แกลเลอรีเนื้อหาดังกล่าวรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแกลเลอรีเทมเพลต และแกลเลอรีใดก็ตามที่ Google พิจารณาเลือกให้คุณใช้งานได้ตามที่เห็นสมควร
เนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในแกลเลอรีเนื้อหา ("เนื้อหาแกลเลอรี") เช่น เทมเพลต เป็นเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย Google หรือบุคคลที่สาม โดยระหว่างคุณและผู้สร้างเนื้อหาแกลเลอรี สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินใดๆ จะยังคงเป็นของผู้สร้างอยู่
เนื้อหาแกลเลอรีนั้น (ก) มีให้เพื่อเป็นการแนะนำเท่านั้น และ (ข) ไม่ใช่สิ่งที่ใช้ทดแทนคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หรือความรู้หรือหลักเกณฑ์เฉพาะทางที่เชื่อถือได้
Google ไม่สัญญาว่าเนื้อหาแกลเลอรีจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของคุณ หรือเนื้อหาดังกล่าวปลอดไวรัส ข้อบกพร่อง หรือความผิดพลาดอื่นๆ เนื้อหาแกลเลอรีมีให้บริการ "ตามสภาพ" และปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น คุณจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้เนื้อหาแกลเลอรีแต่เพียงผู้เดียว Google และซัพพลายเออร์ของ Google ไม่ได้ให้การรับประกันอย่างชัดเจน การค้ำประกัน หรือเงื่อนไขใดๆ อย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาแกลเลอรี ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Google จะไม่มีการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ฝีมือการผลิต กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดข้อกำหนดต่างๆ
หากคุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในแกลเลอรีเนื้อหา ถือว่าคุณได้บอกกล่าวและอนุญาตให้ Google และบริษัทในเครือมีสิทธิ์โฮสต์ ลิงก์ และรวมเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีไว้ใน Google เอกสารได้ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ตลอดจนผู้ใช้ปลายทางอันเป็นการอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่ากรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในการใช้สิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีเพื่อดำเนินการตามที่ระบุต่อไปนี้
 • ผลิตเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีซ้ำ
 • สร้างและผลิตผลงานลอกเลียนแบบซ้ำจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี
 • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี
 • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี

คุณยอมรับว่าใบอนุญาตที่คุณให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google นั้นไม่มีการจำกัดเวลา นอกจากนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา Google ขอสงวนสิทธิ์ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสาร และใช้เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นร่วมกับบริการใดๆ ก็ตามที่ Google มีให้ คุณยังคงมีสิทธิ์ในการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสารเมื่อใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลือกกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลในการเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากต้องการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสาร คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันการนำข้อมูลออกที่มีให้ภายในบริการ ซึ่งในกรณีนี้การนำเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีออกจะมีผลภายในระยะเวลาอันสมควร

คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่จำเป็นในการมอบเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีทั้งหมดที่ส่งผ่านทาง Google เอกสาร และจะยังคงครองสิทธิ์ดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นยังมีให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google และ (ข) เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีทั้งหมดที่ส่งผ่านทาง Google เอกสารนั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมที่โพสต์ไว้

Google ไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่าน Google เอกสาร คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้น คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์เหล่านี้ และ Google ไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวในนามของคุณ

คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม) สำหรับเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี Google จะไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ หากผู้ใช้ปลายทางของ Google ที่เข้าถึงเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีได้นำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีออกบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

วิธีที่ Google จะใช้การส่งเทมเพลตได้

หากคุณเลือกที่จะส่งเนื้อหาเพื่อรวมไว้ในแกลเลอรีเนื้อหา ถือว่าคุณได้บอกกล่าวและอนุญาตให้ Google และบริษัทในเครือมีสิทธิ์โฮสต์ ลิงก์ และรวมเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีไว้ใน Google เอกสารได้ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ตลอดจนผู้ใช้ปลายทางอันเป็นการอนุญาตทั่วโลกที่ไม่มีค่ากรรมสิทธิ์ ไม่จำกัดเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในการใช้สิทธิ์ในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีเพื่อดำเนินการตามที่ระบุต่อไปนี้

 • ผลิตเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีซ้ำ
 • สร้างและผลิตผลงานลอกเลียนแบบซ้ำจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี
 • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี
 • แสดงต่อสาธารณะและแจกจ่ายสำเนาของผลงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี

คุณยอมรับว่าใบอนุญาตที่คุณให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google นั้นไม่มีการจำกัดเวลา นอกจากนี้ เพื่อมิให้เกิดข้อกังขา Google ขอสงวนสิทธิ์ และคุณให้สิทธิ์แก่ Google ในการเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทาง Google เอกสาร และใช้เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นร่วมกับบริการใดๆ ก็ตามที่ Google มีให้ คุณยังคงมีสิทธิ์ในการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสารเมื่อใดก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลือกกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลในการเพิกถอนใบอนุญาตที่ให้แก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google ตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ หากต้องการหยุดแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่านทางแกลเลอรีเนื้อหาของ Google เอกสาร คุณจะต้องใช้ฟังก์ชันการนำข้อมูลออกที่มีให้ภายในบริการ ซึ่งในกรณีนี้การนำเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีออกจะมีผลภายในระยะเวลาอันสมควร

คุณรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่จำเป็นในการมอบเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีทั้งหมดที่ส่งผ่านทาง Google เอกสาร และจะยังคงครองสิทธิ์ดังกล่าวไว้ตราบเท่าที่เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้นยังมีให้บริการแก่ผู้ใช้ปลายทางของ Google และ (ข) เนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีทั้งหมดที่ส่งผ่านทาง Google เอกสารนั้นจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมที่โพสต์ไว้

Google ไม่อ้างสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีผ่าน Google เอกสาร คุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นๆ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่คุณมีในเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีนั้น คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการคุ้มครองและบังคับใช้สิทธิ์เหล่านี้ และ Google ไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวในนามของคุณ

คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ Google ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม) สำหรับเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรี Google จะไม่มีส่วนรับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ หากผู้ใช้ปลายทางของ Google ที่เข้าถึงเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีได้นำเนื้อหาดังกล่าวไปใช้หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด

Google ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่ส่งให้กับแกลเลอรีออกบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

อ่านข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ฉบับเต็ม

การละเมิดลิขสิทธิ์
เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามแชร์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้อื่นดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาต เรามีนโยบายในการตอบสนองต่อการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่สงสัยว่าเกิดขึ้นอย่างชัดเจน การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ซ้ำๆ จะส่งผลให้บัญชีนั้นถูกยกเลิก หากคุณพบการละเมิดนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google โปรดรายงานการละเมิดลิขสิทธิ์
การเผยแพร่เนื้อหา 

Google ไดรฟ์ช่วยให้คุณจัดเก็บ แชร์ และสตรีมเนื้อหาวิดีโอได้ แต่ไม่ควรใช้แทนเครือข่ายการกระจายเนื้อหา สำหรับสตรีมมิงสาธารณะขนาดใหญ่ การใช้ YouTube จะเหมาะสมกว่า Google ไดรฟ์จะจำกัดการใช้งานเมื่อพบว่ามีการใช้งานสตรีมมิงสาธารณะขนาดใหญ่ การละเมิดซ้ำอาจส่งผลให้มีการดำเนินการเพิ่มเติม รวมถึงการยุติบัญชีหรือความสามารถในการใช้ Google ไดรฟ์

นโยบายฉบับแปลของเรามีไว้เพื่อให้คุณอ่านได้โดยสะดวก หากมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อความของนโยบายในภาษาของคุณและข้อความฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือว่านโยบายในเวอร์ชันภาษาอังกฤษมีความสำคัญเหนือกว่า 
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก