Programmabeleid en beleidshandhaving bij misbruik

Het onderstaande programmabeleid is van toepassing op Drive, Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Formulieren en de nieuwe versie van Sites. Het beleid speelt een belangrijke rol bij het handhaven van een positieve gebruikerservaring voor iedereen die Google-producten gebruikt.

We willen vormen van misbruik die ons vermogen om deze services te leveren in gevaar brengen, tegengaan en vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden, zodat we dit doel kunnen bereiken. Nadat we een melding over een potentiële beleidsschending hebben ontvangen, kunnen we de content onderzoeken en maatregelen nemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen.

Bij de toepassing van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, documentaire of wetenschappelijke overwegingen of wanneer er andere belangrijke voordelen voor het publiek zijn als we geen actie ondernemen tegen de content.

Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we u aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen. Raadpleeg voor meer informatie ook de Servicevoorwaarden van Google.

Misbruik melden

Als u van mening bent dat iemand het onderstaande beleid schendt, kunt u het misbruik melden.

Gebruik deze tool om een auteursrechtschending of een ander juridisch probleem te melden. Deze tool begeleidt u bij het melden van content die volgens u op grond van toepasselijke wetgeving uit de services van Google moet worden verwijderd.

Programmabeleid

Accountkaping
Open het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming van de betreffende gebruiker. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van accountkaping, bijvoorbeeld door de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of uw Google-account uit te schakelen.
Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen

Maak, upload of verspreid geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen. Als u in een Google-product content tegenkomt waarin mogelijk een kind wordt misbruikt, kunt u dit melden door op Misbruik melden te klikken. Als u dergelijke content ergens anders op internet tegenkomt, neemt u rechtstreeks contact op met de aangewezen instantie in uw land.

In bredere zin verbiedt Google het gebruik van zijn producten om kinderen in gevaar te brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, roofdiergedrag ten opzichte van kinderen, zoals:

 • kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uitwisselen met een kind),
 • 'sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken),
 • seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen weergeven, aanmoedigen of promoten of de weergave van kinderen op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen), en 
 • kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting).

 
We verwijderen dergelijke content en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door een melding te doen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children), door de toegang tot bepaalde productfuncties te beperken of door accounts uit te schakelen. Als u vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neemt u onmiddellijk contact op met de politie.

Omzeiling
Neem niet deel aan activiteiten die erop zijn gericht om ons beleid te omzeilen of beperkingen op te heffen die voor uw account gelden. Dit omvat het maken of gebruiken van meerdere accounts of andere methoden die bedoeld zijn om acties te kunnen uitvoeren die eerder verboden waren. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van omzeiling, bijvoorbeeld door de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of uw Google-account uit te schakelen.
Gevaarlijke en illegale activiteiten
Gebruik dit product niet voor illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten, goederen, services of informatie waarmee ernstige en onmiddellijke schade kan worden toegebracht aan mensen of dieren. Hoewel we algemene informatie over deze content toestaan voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, trekken we de grens bij content waarmee rechtstreeks schade kan worden toegebracht of illegale activiteiten worden aangemoedigd. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van onwettige activiteiten, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of uw Google-account uit te schakelen.
Intimideren, kwetsen en dreigen
U mag anderen niet intimideren, pesten of bedreigen. We staan ook niet toe dat dit product wordt gebruikt om anderen bij dergelijke activiteiten te betrekken of hiertoe aan te sporen. Dit omvat onder meer iemand tot doelwit van kwaadaardige pesterijen maken, iemand dreigen met ernstig letsel, iemand op ongewenste wijze seksualiseren, persoonlijke informatie van iemand openbaarmaken die kan worden gebruikt om dreigingen uit te voeren, iemand kleineren of vernederen die is getroffen door geweld of een tragedie, anderen aanzetten dergelijke activiteiten uit te voeren, of iemand op enige andere wijze intimideren. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van dreiging met geweld of van andere gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of uw Google-account uit te schakelen.
Aanzetten tot haat
Zet niet aan tot haat. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.
Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling

Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van uzelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die u niet vertegenwoordigt en voor het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site.

Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van uw land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over uzelf als u content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan uw eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang u geen content plaatst die het publiek in verwarring kan brengen over uw ware identiteit.

Malware en vergelijkbare schadelijke content
Verstuur geen malware of content die de werking van netwerken, servers, apparaten van eindgebruikers of andere infrastructuur schaadt of verstoort. Dit omvat het direct hosten, insluiten of overdragen van malware, virussen, vernietigende code of andere schadelijke of ongewenste software of vergelijkbare content. Dit geldt ook voor content die virussen overdraagt, pop-ups genereert, software probeert te installeren zonder toestemming van de gebruiker of die gebruikers op een andere manier met schadelijke code beïnvloedt. Raadpleeg ons Safe Browsing-beleid voor meer informatie.
Misleidende content

Verspreid geen content die gebruikers misleidt of verwart. Dit betreft onder meer de volgende typen content:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Dit geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, wordt de content toch van onze platforms verwijderd.

Plaatsing van expliciete afbeeldingen zonder wederzijds goedvinden
U mag geen privénaaktfoto's of seksueel expliciete of niet-expliciete intieme en seksuele afbeeldingen of video's opslaan of verspreiden zonder toestemming van de betreffende persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, een seksueel expliciete foto of video, of een niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van u heeft verstuurd, kunt u ons dat hier melden.
Persoonlijke en vertrouwelijke informatie
Bewaar of verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van iemand anders. ​Dit omvat het gebruik van gevoelige informatie, zoals Amerikaanse burgerservicenummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers, afbeeldingen van handtekeningen en persoonlijke medische documenten. In de meeste gevallen waarin deze informatie algemeen beschikbaar is op internet of in openbare registers, zoals nationale identiteitsnummers op een overheidswebsite, voeren we doorgaans geen handhavingsacties uit.
Phishing
Gebruik dit product niet voor phishing. Dit omvat het bemachtigen of verzamelen van gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers.
Gereguleerde producten en services
U mag geen gereguleerde producten en services verkopen, promoten of de verkoop hiervan mogelijk maken. Gereguleerde producten en services omvatten alcohol, kansspelen, geneesmiddelen, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens en medische apparatuur.
Seksueel expliciet materiaal
Verspreid geen content die seksueel expliciet materiaal bevat, zoals naaktheid, expliciete seksuele handelingen en pornografisch materiaal. Dit geldt ook voor het genereren van verkeer naar commerciële pornosites. We staan naaktheid wel toe voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.
Spam
Verstuur geen spam. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste promotionele of commerciële content, ongewenste content die is gemaakt door een geautomatiseerd programma, ongewenste herhaalde content, onzinnige content en alles wat de kenmerken heeft van massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content.
Verstoring en misbruik van systemen
Maak geen misbruik van dit product en onthoud u van activiteiten die schade toebrengen aan netwerken, apparaten of andere infrastructuur van Google of anderen, of die de werking hiervan verstoren of anderszins negatief beïnvloeden. Hieronder valt ook de aantasting, uitschakeling of negatieve beïnvloeding van welk aspect van het product of de services dan ook. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van misbruik of verstoring van systemen, bijvoorbeeld door de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of uw Google-account uit te schakelen.
Terroristische activiteiten
Het is terroristische organisaties niet toegestaan dit product te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief werving. Bovendien nemen we maatregelen tegen gebruikers die aan terrorisme gerelateerde content posten, zoals content waarin terrorisme wordt gepromoot, waarin wordt aangezet tot geweld of waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt. Als u aan terrorisme gerelateerde content bewaart of verspreidt met een educatief, documentair, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet u voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen.
Ongeautoriseerde afbeeldingen van minderjarigen
Bewaar of verspreid geen afbeeldingen van een minderjarige zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder, voogd of juridisch vertegenwoordiger van het betreffende kind. Als iemand zonder de vereiste toestemming een afbeelding van een minderjarige heeft opgeslagen of verspreid, kunt u ons dat hier melden.
Geweld en bloedvergieten
Bewaar of verspreid geen gewelddadige of bloederige content met echte mensen of dieren die voornamelijk bedoeld is om schokkend, sensationeel of zinloos te zijn. Dit omvat ultra-expliciet geweld, zoals ontleding of close-upbeelden van verminkte lijken. Expliciet materiaal, zoals content met een aanzienlijke hoeveelheid bloed, kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen de context begrijpen. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.

Aanvullend beleid

Gebruik en inzending van content

Beleid voor de templategalerij

Google Documenten kan galerijen bevatten met content van derden ('contentgalerijen'). De term 'contentgalerijen' omvat zonder enige beperking de templategalerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan u beschikbaar stelt.
De content en andere gegevens in de contentgalerijen ('galerijcontent'), zoals templates, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers berusten.
De galerijcontent is (a) slechts bedoeld als suggestie en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke kennis en gerichte instructies.
Google doet geen toezegging dat de galerijcontent geschikt is voor uw doeleinden of vrij is van virussen, bugs of andere onvolkomenheden. De galerijcontent wordt als zodanig ('as is') en zonder enige vorm van garantie geleverd. Het gebruik van galerijcontent is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de galerijcontent. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.
Als u ervoor kiest content in te dienen die bedoeld is voor contentgalerijen, geeft u Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om uw galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleent u Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:
 • de galerijbijdrage te reproduceren,
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren,
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden, en
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

U stemt ermee in dat de licentie voor eindgebruikers van Google permanent is. Verder, ter vermijding van elke twijfel: Google behoudt zich het recht voor en u verleent Google het recht om de galerijbijdrage die door u via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. U behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via contentgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als u de verspreiding van de galerijbijdrage via de contentgalerijen van Google Documenten wilt staken, moet u gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de service beschikbaar is. In dat geval wordt de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn verwijderd.

U verklaart en garandeert dat (a) u de eigenaar bent van alle noodzakelijke wettelijke rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die u indient via Google Documenten of dat u deze rechten heeft verkregen, en dat u deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google, en dat (b) alle galerijbijdragen die u indient via Google Documenten voldoen aan het gepubliceerde programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op de eigendom van de galerijbijdragen die u indient via Google Documenten. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, die u al bezit voor de galerijbijdragen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de bescherming en handhaving van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens u te doen.

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens u of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die u indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot uw galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Hoe Google uw template-inzendingen kan gebruiken

Als u ervoor kiest content in te dienen die bedoeld is voor contentgalerijen, geeft u Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om uw galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleent u Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

 • de galerijbijdrage te reproduceren,
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren,
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden, en
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

U stemt ermee in dat de licentie voor eindgebruikers van Google permanent is. Verder, ter vermijding van elke twijfel: Google behoudt zich het recht voor en u verleent Google het recht om de galerijbijdrage die door u via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. U behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via contentgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als u de verspreiding van de galerijbijdrage via de contentgalerijen van Google Documenten wilt staken, moet u gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de service beschikbaar is. In dat geval wordt de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn verwijderd.

U verklaart en garandeert dat (a) u de eigenaar bent van alle noodzakelijke wettelijke rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die u indient via Google Documenten of dat u deze rechten heeft verkregen, en dat u deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google, en dat (b) alle galerijbijdragen die u indient via Google Documenten voldoen aan het gepubliceerde programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op de eigendom van de galerijbijdragen die u indient via Google Documenten. U behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, die u al bezit voor de galerijbijdragen. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de bescherming en handhaving van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens u te doen.

U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens u of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die u indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot uw galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Lees de volledige Servicevoorwaarden van Google.

Auteursrechtschending
Respecteer het auteursrecht. Deel geen auteursrechtelijk beschermde content zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen en plaats geen links naar sites waar mensen auteursrechtelijk beschermde content illegaal kunnen downloaden. Het is ons beleid te reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Herhaalde schending van intellectuele-eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, leidt tot beëindiging van het account. Ontdek je een overtreding van het auteursrechtbeleid van Google, dan kun je de auteursrechtschending melden.
Beleid voor contentdistributie en omzeiling van YouTube
Gebruik Drive niet als vervanging van een contentdistributienetwerk. Voor grootschalige videodistributie is YouTube beter geschikt. Er worden beperkingen aan de toegang en het gebruik opgelegd als blijkt dat Drive voor grootschalige videodistributie wordt gebruikt.Als je Drive gebruikt om een video met een breed publiek te delen of om een link te delen naar een video die iedereen kan bekijken, moet de betreffende videocontent ook voldoen aan de communityrichtlijnen van YouTube.

Vertalingen van ons beleid zijn bedoeld voor uw gemak. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst van dit beleid en de tekst van de Engelse versie van het beleid, heeft de tekst van de Engelse versie voorrang.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?