Programpolicyer och åtgärder vid otillåten användning

De regler som anges nedan är viktiga för att alla som använder Google-produkter ska trivas. Vi måste sätta stopp för otillåten användning som hindrar oss från att tillhandahålla dessa tjänster. Därför ber vi alla att följa riktlinjerna nedan så att vi kan uppnå detta mål.

Dessa policyer gäller för innehåll på Google Drive. Vid tillämpningen av dessa policyer kan vi göra undantag utifrån konstnärliga, pedagogiska, dokumentära eller vetenskapliga skäl eller om det finns andra betydande fördelar för allmänheten i att inte vidta åtgärder för innehållet. Läs igenom dem med jämna mellanrum eftersom de kan ändras. Läs även Googles användarvillkor om du vill få mer information.

Anmäl otillåten användning

Anmäl otillåten användning om du anser att en person bryter mot policyerna nedan.

Om du vill anmäla intrång i upphovsrätten eller andra juridiska problem använder du det här verktyget som vägleder dig genom processen för att anmäla innehåll du anser ska tas bort från Googles tjänster baserat på gällande lag.

Programpolicy

Skräppost, skadlig programvara och nätfiske

Håll våra produkter fria från spam och skadlig programvara. Skräppost omfattar, men är inte begränsat till, oönskat kampanj- eller reklaminnehåll och oönskad inbjudan eller massinbjudan. Använd inte våra produkter till lösenordsfiske. Avstå från att begära eller samla in känsliga uppgifter som bland annat lösenord, ekonomiska uppgifter eller personnummer. Vi tillåter inte heller spridning av skadliga program, virus, skadlig kod eller annat som kan störa nätverksservrar eller annan infrastruktur från Google eller andra.

Våld

Säg vad du tycker utan att vara hotfull mot andra. Det innebär att det går att publicera meningsskiljaktigheter med en annan persons åsikter, men inte hota med att orsaka allvarlig fysisk skada eller död till den personen eller samla stöd till att fysiskt skada andra. I de flesta fall anser vi att tvister eller meningsskiljaktigheter bäst löses av de berörda parterna och inte av oss. I de fall där det finns ett allvarligt och överhängande fysiskt hot om skada eller dödsfall, kan vi vidta åtgärder.

Det är inte tillåtet att lägga upp våldsamt eller motbjudande innehåll vars huvudsyfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst. Om explicit innehåll läggs upp i ett nyhetsmässigt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang är det viktigt med förklarande information. I vissa fall kan innehållet vara så grovt att det inte får publiceras på våra plattformar oavsett sammanhang. Slutligen är det inte tillåtet att uppmuntra andra att begå specifika våldshandlingar.

Hatretorik

Våra produkter är plattformar där alla har rätt att yttra sig fritt, men vi tillåter inte hatretorik. Hatretorik är innehåll som främjar eller förespråkar våld mot enskilda individer eller grupper på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap som förknippas med systematisk diskriminering eller marginalisering.

Terroristinnehåll

Det är inte tillåtet för terroristorganisationer att använda Drive i något syfte, inklusive rekrytering. Innehåll kopplat till terrorism är dessutom strängt förbjudet på Drive, till exempel innehåll som främjar terroristhandlingar, uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker. 

Om innehåll som är relaterat till terrorism läggs upp i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att du ger tillräckligt med information så att tittarna förstår sammanhanget.

Trakasserier, mobbning och hot

Delta inte i trakasserier, mobbning eller hotfullt beteende och hetsa inte andra att delta i dessa aktiviteter. Alla som använder våra tjänster för att peka ut någon på ett stötande sätt, hota någon med allvarliga skador, sexualisera en person på ett oönskat sätt eller trakassera på annat sätt kan få det stötande innehållet borttaget eller blir permanent blockerad från att använda tjänsten. I akuta situationer kan vi eskalera överhängande hot om allvarlig skada till polisen. Tänk på att onlinetrakasserier också är olagliga på många platser och kan få allvarliga följder i verkliga livet.

Sexuellt innehåll


Publicera inte sexuellt explicita eller pornografiska bilder eller videor. Du får inte heller publicera eller distribuera icke-explicita intima och sexuella bilder eller videor utan samtycke.  Om någon har publicerat en privat nakenbild eller en bild eller video på dig av explicit eller icke-explicit intim och sexuell karaktär ska du anmäla det till oss här.

Att skriva om barnförbjudna ämnen är tillåtet så länge de inte åtföljs av sexuellt explicita bilder eller videor eller material som främjar eller skildrar olagliga eller olämpliga sexuella handlingar med barn eller djur. Dessutom tillåter vi inte innehåll som driver trafik till kommersiell pornografi.

Vi tillåter naturalistiska och dokumentära skildringar av nakenhet (som en bild av ett spädbarn som ammas), samt skildringar av nakenhet som tjänar ett tydligt pedagogiskt, vetenskapligt eller konstnärligt ändamål.

Utnyttjande av barn

Överför eller dela inte innehåll där barn utnyttjas på något sätt. Detta inkluderar alla bilder av sexuella övergrepp mot barn (även tecknade bilder) och allt innehåll som återger barn på ett sexuellt sätt. Det innebär att du inte får använda våra tjänster för att skapa, äga eller distribuera innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn och du får inte heller använda våra tjänster för att t.ex. skapa ett bildgalleri med bilder på barn som förses med explicita eller sexuella kommentarer.

Vi kommer att ta bort sådant innehåll och vidta nödvändiga åtgärder. Det kan omfatta att inaktivera konton och göra anmälningar till NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) samt till polisen.

Om du hittar innehåll som du tror utnyttjar barn på detta sätt ska du inte kommentera det, även om din avsikt är att uppmärksamma Google på innehållet. Flagga istället innehållet via länken Anmäl otillåten användning. Om du hittar innehåll på andra ställen på internet kontaktar du NCMEC direkt.

Identitetsstöld och vilseledande framställning

Använd inte våra tjänster i avsikt att lura, vilseleda eller förvirra användare genom att låtsas vara en person eller tillhöra en organisation som du inte representerar eller genom att dölja att det är du som är ägare eller vilket ditt primära syfte är. Sådan aktivitet omfattar att dirigera innehåll om politik, sociala frågor eller frågor av allmänt intresse till användare i ett annat land än ditt eget, om du felaktigt uppger eller döljer ditt ursprungsland eller andra väsentliga uppgifter om dig själv. Vi menar inte att du inte får publicera parodi eller satir eller skriva under pseudonym – undvik bara innehåll som riskerar att vilseleda läsarna i fråga om vem du egentligen är.

Personliga och konfidentiella uppgifter

Dela inte personlig och konfidentiell information. Vi tillåter inte att du lämnar ut andras privata och konfidentiella uppgifter utan tillstånd, till exempel kreditkortsnummer, personnummer, körkorts- eller andra ID-nummer eller annan information som inte är offentlig. Tänk på att information som redan finns tillgänglig någon annanstans på internet eller i offentliga uppgifter i de flesta fall inte anses vara personliga eller konfidentiella enligt vår policy.

Publicera eller distribuera inte bilder eller videor av minderåriga utan nödvändigt samtycke från deras målsmän. Anmäl ett regelbrott.

Olagliga aktiviteter

Följ lagarna. Använd inte våra tjänster för att delta i olagliga aktiviteter eller främja farliga och olagliga handlingar. Främja inte marknadsföring eller försäljning av reglerade eller illegala droger, till exempel. Om vi uppmärksammas på olaglig verksamhet vidtar vi lämpliga åtgärder, vilket bland annat kan vara att ta bort åtkomsten till vissa av våra produkter eller ditt Google-konto, eller att anmäla dig till vederbörlig myndighet.

Offentlig streaming

Du kan lagra, dela och streama video på Drive, men det ska inte användas som ersättning för ett distributionsnätverk. YouTube passar bättre för offentlig streaming i stor skala. Drive begränsar användningen när det visar sig att det används för storskalig offentlig streaming.  Upprepade överträdelser kan leda till ytterligare åtgärder, till exempel att ditt konto avslutas eller att du inte längre får använda Drive.

Intrång i upphovsrätten

Respektera upphovsrättslagen. Dela inte upphovsrättsskyddat material utan godkännande och tillhandahåll inte länkar till webbplatser där dina läsare kan få tillgång till obehöriga nedladdningar av upphovsrättsskyddat material. Om vi får en tydlig anmälan om påstått upphovsrättsintrång är det vår policy att svara på den. Upprepade intrång i immateriella äganderätter, inklusive upphovsrätt, medför att kontot stängs. Om du ser en överträdelse av Googles policy för upphovsrätt, anmäl upphovsrättsintrång.

Använda och skicka innehåll

Policyer för mallgalleriet

Google Dokument innehåller gallerier som kan presentera innehåll från tredje part (”Innehållsgallerier”). Innehållsgallerier inkluderar utan begränsning Mallgalleri och andra gallerier som Google efter eget gottfinnande väljer att göra tillgängliga för dig.

Innehållet och informationen i Innehållsgallerier (”Galleriinnehåll”), till exempel mallar, har skapats av Google eller av tredje part. Mellan dig och Galleriinnehållets upphovspersoner kvarstår alla immateriella eller patentskyddade rättigheter hos upphovspersonerna.

Galleriinnehållet: (a) är endast avsett att fungera som ett förslag och (b) kan inte ersätta professionella råd, specifik yrkeskunskap eller föreskrifter.

Google garanterar inte att Galleriinnehållet fungerar för dina ändamål, att det är virusfritt eller fritt från andra brister. Galleriinnehållet tillhandahålls "i befintligt skick" och utan några som helst garantier. Du bär risken ensam när du använder Galleriinnehållet. Google och dess leverantörer ger inga uttryckliga garantier och villkor med avseende på Galleriinnehållet. I den utsträckning tillåtet enligt gällande lag utesluter Google underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, fackmannamässigt utförande, äganderätt och icke-intrång.

Om du väljer att publicera Innehåll i Innehållsgallerierna ger du Google och dess närstående bolag rätt att agera som värd för, länka till och på annat sätt integrera det Galleriinehåll som du skickar, till Google Dokument. Du ger även Google och dess slutanvändare en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens för utövande av rättigheterna i det Galleriinehåll som du skickar, enligt uppgifterna nedan:

  • att reproducera det Galleriinehåll som du skickar,

  • att skapa och reproducera härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar,

  • att offentligt visa och distribuera kopior av det Galleriinnehåll som du skickar,

  • att offentligt visa och distribuera kopior av härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar.

Du godkänner att licensen till Googles slutanvändare saknar slutdatum. För att undvika tveksamheter reserverar Google – och du ger Google – rätten att publicera skickat Galleriinnehåll som du skickar in med Google Dokument och använda det Galleriinnehållet tillsammans med någon av tjänsterna som Google erbjuder. Du behåller rätten att när som helst sluta distribuera det Galleriinnehåll som du skickar via Innehållsgallerierna i Google Dokument, under förutsättning att det inte leder till att de licenser som ges till slutanvändarna hos Google enligt dessa användarvillkor då upphör. Om du vill sluta distribuera det Galleriinnehåll som du har skickat via Innehållsgallerierna i Google Dokument måste du använda borttagningsfunktionen som finns i tjänsten. Det Galleriinnehåll som du har skickat tas då bort inom en rimlig tidsperiod.

Du framhåller och garanterar att (a) du äger eller har erhållit nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument, samt att du innehar dessa rättigheter så länge Galleriinnehåll som du skickar är tillgängligt för Googles slutanvändare och att (b) allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument följer de angivna programpolicyerna.

Google gör inte anspråk på Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument. Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, som du redan har i Galleriinnehåll som du skickar. Du godkänner att du är ansvarig för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Google inte har skyldighet att göra det för din räkning.

Du tar det fullständiga ansvaret för Galleriinnehåll som du skickar samt förstår att Google inte har skyldigheter gentemot dig eller mot tredje part för detta Galleriinnehåll. Google är inte ansvarigt för slutanvändarnas senare användning eller missbruk av Galleriinnehåll som du skickar.

Google förbehåller sig rätten att ta bort allt publicerat Galleriinehåll efter eget gottfinnande.

Så här kan Google använda mallar som du skickar

Om du väljer att publicera Innehåll i Innehållsgallerierna ger du Google och dess närstående bolag rätt att agera som värd för, länka till och på annat sätt integrera det Galleriinehåll som du skickar, till Google Dokument. Du ger även Google och dess slutanvändare en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens för utövande av rättigheterna i det Galleriinehåll som du skickar, enligt uppgifterna nedan:

  • att reproducera det Galleriinehåll som du skickar,
  • att skapa och reproducera härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar,
  • att offentligt visa och distribuera kopior av det Galleriinnehåll som du skickar,
  • att offentligt visa och distribuera kopior av härledda verk från det Galleriinnehåll som du skickar.

Du godkänner att licensen till Googles slutanvändare saknar slutdatum. För att undvika tveksamheter reserverar Google – och du ger Google – rätten att publicera skickat Galleriinnehåll som du skickar in med Google Dokument och använda det Galleriinnehållet tillsammans med någon av tjänsterna som Google erbjuder. Du behåller rätten att när som helst sluta distribuera det Galleriinnehåll som du skickar via Innehållsgallerierna i Google Dokument, under förutsättning att det inte leder till att de licenser som ges till slutanvändarna hos Google enligt dessa användarvillkor då upphör. Om du vill sluta distribuera det Galleriinnehåll som du har skickat via Innehållsgallerierna i Google Dokument måste du använda borttagningsfunktionen som finns i tjänsten. Det Galleriinnehåll som du har skickat tas då bort inom en rimlig tidsperiod.

Du framhåller och garanterar att (a) du äger eller har erhållit nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument, samt att du innehar dessa rättigheter så länge Galleriinnehåll som du skickar är tillgängligt för Googles slutanvändare och att (b) allt Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument följer de angivna programpolicyerna.

Google gör inte anspråk på Galleriinnehåll som du skickar via Google Dokument. Du behåller upphovsrätten och alla andra rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, som du redan har i Galleriinnehåll som du skickar. Du godkänner att du är ansvarig för att skydda och upprätthålla dessa rättigheter och att Google inte har skyldighet att göra det för din räkning.

Du tar det fullständiga ansvaret för Galleriinnehåll som du skickar samt förstår att Google inte har skyldigheter gentemot dig eller mot tredje part för detta Galleriinnehåll. Google är inte ansvarigt för slutanvändarnas senare användning eller missbruk av Galleriinnehåll som du skickar.

Google förbehåller sig rätten att ta bort allt publicerat Galleriinehåll efter eget gottfinnande.

Läs Googles fullständiga användarvillkor.

Översättningarna av våra policyer tillhandahålls för att underlätta för dig. Skulle det finnas motstridigheter mellan texten i denna policy och texten i den engelska versionen av policyn, äger texten i den engelska policyversionen företräde.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?