Zasady programu związane z nadużyciami i ich egzekwowanie

Poniższe zasady odgrywają ważną rolę w tym, by wszyscy użytkownicy mogli bezpiecznie i komfortowo korzystać z usług Google. Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad.

Te zasady dotyczą treści na Dysku Google. Możliwe jest wyjątkowe potraktowanie niektórych przypadków ze względów artystycznych, edukacyjnych, dokumentalnych lub naukowych. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności wobec treści mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność. Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Zgłaszanie nadużycia

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś nadużycie.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne działanie niezgodne z prawem, użyj tego narzędzia. Przeprowadzi Cię ono przez proces zgłaszania treści, którą Twoim zdaniem powinniśmy usunąć z usług Google na podstawie obowiązujących przepisów.

Zasady programu

Spam, złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji

Nasze usługi należy chronić przed spamem i złośliwym oprogramowaniem. Spam to między innymi niepożądane materiały promocyjne i reklamowe oraz materiały niezamówione lub rozsyłane masowo. Usług Google nie wolno używać do wyłudzania informacji. Nie wolno nagabywać innych osób ani zbierać danych wrażliwych, takich jak hasła, informacje finansowe czy numery ubezpieczenia społecznego. Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, niszczycielskiego kodu ani żadnych innych elementów, które mogą zakłócić działanie sieci, serwerów i pozostałej infrastruktury Google lub innych firm.

Przemoc

Poglądy należy wyrażać bez kierowania gróźb pod adresem innych osób. Oznacza to, że można wyrazić zdanie odmienne od zdania innej osoby, ale nie można grozić tej osobie uszkodzeniem ciała lub śmiercią ani jednoczyć się w celu wspierania fizycznego krzywdzenia innych osób. W większości przypadków okazuje się, że najlepiej jest, gdy spory czy różnice zdań rozwiązują strony bezpośrednio w nie zaangażowane, bez naszego udziału. Jednak w sytuacjach, w których występuje poważne i bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia, podejmujemy działania.

Niedopuszczalne jest publikowanie treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo, których głównym celem jest zszokowanie czy wywołanie sensacji. Jeśli publikujesz drastyczne treści w kontekście reporterskim, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, udostępnij wystarczającą ilość informacji, aby użytkownicy zrozumieli ten kontekst. W niektórych przypadkach treść jest na tyle brutalna lub szokująca, że bez względu na kontekst nie może być udostępniana na naszych platformach. Oprócz tego nie zachęcaj innych osób do popełniania aktów przemocy.

Wypowiedzi szerzące nienawiść

W naszych usługach obowiązuje wolność słowa, ale nie zezwalamy na wypowiedzi szerzące nienawiść. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

Treści terrorystyczne

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z Dysku w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Surowo zabraniamy też publikowania treści związanych z terroryzmem, na przykład materiałów promujących akty terroru, podżegających do przemocy czy pochwalających ataki terrorystyczne.

Jeśli treści związane z terroryzmem są publikowane w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst.

Nękanie, dręczenie i groźby

Nie wolno brać udziału w działaniach, które mogą stanowić nękanie, dręczenie lub grożenie, ani zachęcać do tego innych. Niedozwolonym korzystaniem z naszych usług jest wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie związanego z seksem wizerunku osób bez ich zgody lub nękanie ich w inny sposób. Może to doprowadzić do usunięcia treści o takim charakterze oraz trwałego zablokowania konta Użytkownika, który dopuścił się niedozwolonego działania. W wyjątkowych sytuacjach możemy powiadomić odpowiednie służby o przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia. Należy przy tym pamiętać, że nękanie w internecie jest też niezgodne z prawem w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje prawne poza siecią zarówno dla osoby atakującej, jak i dla ofiary.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym


Nie wolno publikować obrazów ani filmów o charakterze jednoznacznie seksualnym lub pornograficznym. Oprócz tego nie wolno publikować ani rozpowszechniać zdjęć czy filmów o charakterze niejednoznacznie seksualnym lub intymnym bez zgody znajdujących się na nich osób.  Jeśli ktoś opublikował Twoje prywatne zdjęcie lub nagranie wideo prezentujące nagość albo mające charakter jednoznacznie lub niejednoznacznie seksualny lub intymny, zgłoś to tutaj.

Materiały pisemne dotyczące tematów przeznaczonych dla dorosłych są dozwolone, jeśli nie towarzyszą im obrazy lub filmy o charakterze jednoznacznie seksualnym ani żadne materiały promujące bądź przedstawiające niezgodne z prawem lub nieodpowiednie czynności seksualne z dziećmi lub zwierzętami. Poza tym zabronione jest umieszczanie treści przekierowujących do komercyjnych materiałów pornograficznych.

Zezwalamy na pokazywanie nagości w naturalny lub dokumentalny sposób (na przykład na zdjęciach niemowląt karmionych piersią). Dozwolone jest też używanie nagości w celach jednoznacznie edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

Wykorzystywanie dzieci

Nie wolno przesyłać ani udostępniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Dotyczy to wszystkich materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (nawet rysunków) i wszelkich treści przedstawiających dzieci w kontekście seksualnym. Oznacza to, że nie można korzystać z naszych usług w celu tworzenia, przechowywania lub rozpowszechniania materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, jak również w celu tworzenia galerii zdjęć dzieci z komentarzami o wyraźnie seksualnym charakterze.

Takie treści są usuwane. Podejmujemy także stosowne działania, które mogą obejmować usunięcie konta oraz powiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) i odpowiednich służb.

Jeśli natkniesz się na treści, które Twoim zdaniem przedstawiają wykorzystywanie dzieci w wyżej wymieniony sposób, nie komentuj ich, nawet jeśli chcesz w ten sposób zwrócić uwagę Google na problem. Zamiast tego oznacz treść, klikając link „Zgłoś nadużycie”. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z organizacją NCMEC.

Podszywanie się pod inne osoby i wprowadzanie w błąd

Nie wolno używać naszych usług do oszukiwania, wprowadzania w błąd ani dezorientowania użytkowników, na przykład przez próby podszywania się pod inne osoby lub organizacje, których nie jest się przedstawicielem, oraz ukrywanie własności określonych elementów lub ich podstawowego przeznaczenia. Obejmuje to kierowanie treści o polityce, kwestiach społecznych czy znaczeniu publicznym do użytkowników w kraju innym niż Twój, jeśli świadomie ukrywasz swój kraj pochodzenia lub inne istotne szczegóły o sobie. Nie oznacza to zakazu publikacji parodii lub satyry ani stosowania pseudonimów – należy tylko unikać treści, które mogą wywołać w czytelnikach fałszywe wrażenie co do tożsamości ich autora.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie wolno udostępniać danych osobowych ani informacji poufnych. Nie zezwalamy na nieuprawnione publikowanie informacji poufnych dotyczących jakichkolwiek osób, w tym ich numerów kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego, numerów praw jazdy lub numerów innych dokumentów, ani żadnych innych informacji, które nie są publicznie dostępne. Pamiętaj, że informacje, które są już dostępne w innym miejscu w internecie lub publicznych rejestrach, w większości przypadków nie są uważane za poufne w świetle naszych zasad.

Oprócz tego nie możesz publikować ani rozpowszechniać obrazów czy filmów, które przedstawiają osoby nieletnie, jeśli nie uzyskasz odpowiedniej zgody ich opiekunów prawnych. Zgłoś naruszenie zasad

Działania niezgodne z prawem

Postępuj zgodnie z prawem. Usług Google nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnych z prawem zachowań, na przykład w celu promowania bądź sprzedaży narkotyków lub leków na receptę. Jeśli otrzymamy powiadomienie o czynnościach niezgodnych z prawem, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do niektórych naszych usług i konta Google oraz poinformowanie stosownych władz.

Publiczna transmisja treści

Dysk umożliwia przechowywanie, udostępnianie i strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, ale nie może być używany jako zamiennik sieci dystrybucji treści. Do publicznej transmisji na dużą skalę lepiej nadaje się YouTube. Działanie Dysku zostanie ograniczone, jeśli wykryjemy, że jest on używany do publicznych transmisji na dużą skalę.  Powtarzające się naruszenia mogą skutkować dodatkowymi działaniami, w tym zamknięciem konta lub odebraniem możliwości korzystania z Dysku.

Naruszenie praw autorskich

Należy przestrzegać praw autorskich. Nie udostępniaj treści chronionych prawami autorskimi bez zgody właścicieli tych praw. Nie wolno też przekazywać linków do stron internetowych, na których do nielegalnego pobrania dostępne są pliki lub materiały chronione prawami autorskimi. Z zasady reagujemy na uzasadnione zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich. Powtarzające się naruszanie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Jeśli zobaczysz coś, co stanowi naruszenie zasad Google dotyczących praw autorskich, zgłoś to.

Używanie i przesyłanie treści

Zasady dotyczące galerii szablonów

Usługa Dokumenty Google może zawierać galerie, w których przedstawiane mogą być treści należące do osób trzecich („Galerie treści”). Galerie treści obejmują bez żadnych ograniczeń Galerię szablonów i dowolne inne galerie, które firma Google wedle własnego uznania postanowi udostępnić użytkownikom.

Treść i informacje dostępne w Galeriach treści („Zawartość galerii”), na przykład szablony, zostały utworzone przez firmę Google lub przez inne podmioty. Wszelkie prawa do własności intelektualnej oraz inne prawa własności należą do twórców Zawartości galerii.

Zawartość galerii: (a) jest w zamierzeniu tylko propozycją; (b) nie zastępuje fachowych porad ani szczegółowej, rzetelnej wiedzy lub wskazówek.

Google nie gwarantuje, że Zawartość galerii wykorzystywana w określonych celach będzie działać ani że jest ona wolna od wirusów, błędów i innych usterek. Zawartość galerii jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji. Użytkownicy sami odpowiadają za korzystanie z Zawartości galerii. Firma Google i jej dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych gwarancji i rękojmi ani nie określają żadnych warunków w odniesieniu do Zawartości galerii. W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy firma Google wyklucza dorozumiane gwarancje i rękojmie oraz domniemane warunki co do wartości handlowej, przydatności do określonych celów, tytułu prawnego oraz nienaruszania przepisów prawa.

Przesłanie Treści, która ma stać się częścią Galerii treści, jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych do przechowywania tej Treści, tworzenia linków prowadzących do niej oraz wykorzystywania jej w inny sposób w usłudze Dokumenty Google, a także powoduje udzielenie firmie Google i jej użytkownikom końcowym ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na:

  • kopiowanie Treści przesłanej do galerii,

  • tworzenie utworów zależnych na podstawie Treści przesłanej do galerii i kopiowanie ich,

  • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii Treści przesłanej do galerii,

  • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii utworów zależnych powstałych na podstawie Treści przesłanej do galerii.

Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta. Poza tym, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, firma Google otrzymuje i zastrzega sobie prawo zarówno do bezpłatnej, jak i płatnej dystrybucji Treści przesłanej przez Użytkownika do galerii przez Dokumenty Google i używania jej w połączeniu z jakąkolwiek inną usługą oferowaną przez firmę Google. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, ale nie będzie to jednoznaczne z unieważnieniem licencji udzielonej użytkownikom końcowym firmy Google na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Aby wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, należy użyć narzędzi do usuwania dostępnych w ramach Usługi. Działanie tych narzędzi jest widoczne po upływie odpowiedniego czasu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) posiada lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do udostępniania całej Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google i zachowa te prawa przez cały czas, gdy ta Treść będzie dostępna dla użytkowników końcowych firmy Google, a także że (b) cała Treść przesłana do galerii przy użyciu Dokumentów Google jest zgodna z opublikowanymi Zasadami programu.

Firma Google nie rości sobie żadnych praw własności w stosunku do jakiejkolwiek Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do Treści przesłanej do galerii, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Użytkownik akceptuje fakt, że jest odpowiedzialny za ochronę i egzekwowanie tych praw, a także potwierdza, że firma Google nie jest do tego zobowiązana w imieniu Użytkownika.

Użytkownik uznaje własną wyłączną odpowiedzialność (i uznaje, że firma Google nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakąkolwiek Treść przesłaną do galerii. Firma Google nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie przez użytkowników końcowych firmy Google Treści przesłanej do galerii.

Google zastrzega sobie prawo do usunięcia według własnego uznania wybranych lub wszystkich Treści przesłanych do galerii.

Używanie przesłanych szablonów przez firmę Google

Przesłanie Treści, która ma stać się częścią Galerii treści, jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych do przechowywania tej Treści, tworzenia linków prowadzących do niej oraz wykorzystywania jej w inny sposób w usłudze Dokumenty Google, a także powoduje udzielenie firmie Google i jej użytkownikom końcowym ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na:

  • kopiowanie Treści przesłanej do galerii,
  • tworzenie utworów zależnych na podstawie Treści przesłanej do galerii i kopiowanie ich,
  • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii Treści przesłanej do galerii,
  • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii utworów zależnych powstałych na podstawie Treści przesłanej do galerii.

Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta. Poza tym, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, firma Google otrzymuje i zastrzega sobie prawo zarówno do bezpłatnej, jak i płatnej dystrybucji Treści przesłanej przez Użytkownika do galerii przez Dokumenty Google i używania jej w połączeniu z jakąkolwiek inną usługą oferowaną przez firmę Google. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, ale nie będzie to jednoznaczne z unieważnieniem licencji udzielonej użytkownikom końcowym firmy Google na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Aby wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, należy użyć narzędzi do usuwania dostępnych w ramach Usługi. Działanie tych narzędzi jest widoczne po upływie odpowiedniego czasu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) posiada lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do udostępniania całej Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google i zachowa te prawa przez cały czas, gdy ta Treść będzie dostępna dla użytkowników końcowych firmy Google, a także że (b) cała Treść przesłana do galerii przy użyciu Dokumentów Google jest zgodna z opublikowanymi Zasadami programu.

Firma Google nie rości sobie żadnych praw własności w stosunku do jakiejkolwiek Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do Treści przesłanej do galerii, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Użytkownik akceptuje fakt, że jest odpowiedzialny za ochronę i egzekwowanie tych praw, a także potwierdza, że firma Google nie jest do tego zobowiązana w imieniu Użytkownika.

Użytkownik uznaje własną wyłączną odpowiedzialność (i uznaje, że firma Google nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakąkolwiek Treść przesłaną do galerii. Firma Google nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie przez użytkowników końcowych firmy Google Treści przesłanej do galerii.

Google zastrzega sobie prawo do usunięcia według własnego uznania wybranych lub wszystkich Treści przesłanych do galerii.

Przeczytaj pełne Warunki korzystania z usług Google.

Tłumaczenia naszych zasad są dostarczane dla Twojej wygody. Jeśli występuje rozbieżność między tekstem tej zasady i tekstem angielskiej wersji językowej tej zasady, zastosowanie ma tekst angielskiej wersji językowej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?