Zasady programu związane z nadużyciami i ich egzekwowanie

Poniższe zasady programu dotyczą Dysku, Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Formularzy i nowej wersji Witryn. Te zasady odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wszystkim użytkownikom przyjemnego korzystania z usług Google.
Staramy się ograniczać nadużycia, które temu zagrażają, a żeby to się udało, prosimy wszystkich o przestrzeganie poniższych zasad. Możemy sprawdzać treści pod kątem naruszenia tych zasad i podejmować odpowiednie działania. Obejmuje to ograniczenie dostępu do treści i ich usunięcie, a także ograniczenie lub odebranie użytkownikowi dostępu do usług Google.
Możliwe jest wyjątkowe potraktowanie przez Google niektórych przypadków ze względów artystycznych, edukacyjnych, dokumentalnych lub naukowych. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności wobec treści mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.
Google może podejmować działania względem kont, które przekraczają limity miejsca na dane. Możemy na przykład odrzucać nowo przesłane pliki bądź kompresować lub usuwać istniejące treści, jeśli nie uzyskasz dodatkowego miejsca na dane. Dowiedz się więcej o limitach miejsca na dane
Zasady te mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Zgłoś nadużycie

Jeśli uważasz, że ktoś nie przestrzega zasad, zgłoś nadużycie.

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich lub inne działanie niezgodne z prawem, użyj tego narzędzia. Przeprowadzi Cię ono przez proces zgłaszania treści, którą Twoim zdaniem powinniśmy usunąć z usług Google na podstawie obowiązujących przepisów.

Zasady programu

Przechwytywanie kont
Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody. Jeśli otrzymamy powiadomienie o przejęciu konta, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Brak aktywności na koncie
Używaj usługi, aby pozostała aktywna. Aktywność obejmuje otwieranie treści w usłudze lub przesyłanie do niej nowych treści co najmniej raz na 2 lata. Możemy podejmować działania względem nieaktywnych kont, takie jak usunięcie treści z usługi. Więcej informacji znajdziesz tutaj
Wykorzystywanie seksualne dzieci i naruszanie ich praw

Nie wolno tworzyć, przesyłać ani rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Zasada ta obejmuje wszystkie materiały związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Aby w usłudze Google zgłosić treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci, kliknij „Zgłoś nadużycie”. Jeśli znajdziesz tego typu treści w innym miejscu w internecie, skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednią organizacją w swoim kraju.

Ogólnie rzecz biorąc, Google zabrania korzystania z naszych usług w sposób zagrażający dzieciom. Mamy tu na myśli między innymi agresywne zachowania wobec dzieci, takie jak:

 • uwodzenie dzieci („child grooming”), na przykład zaprzyjaźnienie się z dzieckiem w internecie w celu doprowadzenia (online lub offline) do kontaktu seksualnego lub wymiany z dzieckiem zdjęć o charakterze seksualnym;
 • szantaż seksualny („sextortion”), polegający na przykład na grożeniu dziecku udostępnieniem jego intymnych zdjęć (nawet wtedy, gdy grożący takimi zdjęciami nie dysponuje);
 • seksualizacja nieletnich (na przykład przez obrazy przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci, zachęcające do takiego zachowania lub przedstawiające dzieci w sposób, który może prowadzić do ich seksualnego wykorzystania); 
 • handel dziećmi, na przykład reklamowanie lub pozyskiwanie dzieci w celu ich wykorzystywania seksualnego.

 
Takie treści są usuwane. Podejmujemy także stosowne działania, które mogą obejmować powiadomienie organizacji NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), ograniczenie dostępu do funkcji usługi i wyłączenie kont. Jeśli uważasz, że dziecku zagraża nadużycie, wykorzystanie lub że może ono paść ofiarą handlu ludźmi albo sądzisz, że doszło już do wymienionych czynów, bezzwłocznie skontaktuj się z policją. Jeśli policja została już przez Ciebie powiadomiona, ale nadal potrzebujesz pomocy, możesz zgłosić to do Google.

Obejście

Nie próbuj omijać naszych zasad lub ograniczeń nałożonych na Twoje konto ani rozpowszechniać treści usuniętych z innych usług Google.

Działania, których nie należy podejmować, to na przykład:

Jeśli otrzymamy powiadomienie o zastosowaniu obejścia, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład ograniczyć możliwość udostępniania plików, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.

Działania niebezpieczne lub nielegalne
Usługi nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani do promowania działań, towarów i usług, które mogą stanowić poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych zezwalamy na publikowanie ogólnych informacji związanych z tego typu treściami. Jednak w sytuacji, gdy mogą one bezpośrednio umożliwiać krzywdzenie lub zachęcać do nielegalnych działań, są zabronione. Jeśli otrzymamy powiadomienie o działaniach niezgodnych z prawem, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Nękanie, dokuczanie i groźby
Nie wolno nękać ani dręczyć innych osób, jak również kierować gróźb pod ich adresem. Niedopuszczalne jest również używanie tej usługi do zachęcania innych osób do takich zachowań. Niedopuszczalne jest zatem wskazywanie konkretnych osób, aby się nad nimi znęcać, kierowanie pod ich adresem poważnych gróźb, przedstawianie zseksualizowanego wizerunku osób bez ich zgody, publikowanie ich prywatnych informacji w celu realizowania gróźb, dyskredytowanie bądź lekceważenie ofiar przemocy lub tragedii, zachęcanie innych do takich działań lub nękanie kogokolwiek w inny sposób. Należy przy tym pamiętać, że nękanie w internecie jest niezgodne z prawem w wielu regionach i może mieć poważne konsekwencje prawne poza siecią zarówno dla osoby atakującej, jak i dla ofiary. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład poinformować stosowne władze, odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Szerzenie nienawiści
Zabrania się szerzenia nienawiści. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.
Podszywanie się pod inne osoby i wprowadzanie w błąd

Nie wolno podszywać się pod inne osoby czy organizacje ani przedstawiać nieprawdziwych informacji na swój temat. Obejmuje to: podszywanie się pod osoby lub organizacje, których się nie reprezentuje; udostępnianie mylących informacji o tożsamości, kwalifikacjach, własności, celu, produktach, usługach lub działalności biznesowej (swojej lub właścicieli strony internetowej).

Do tej kategorii należą także treści lub konta wprowadzające w błąd co do ich własności lub głównego celu oraz ukrywające te informacje, na przykład poprzez fałszowanie lub celowe zatajanie kraju pochodzenia i innych istotnych danych podczas publikowania materiałów na tematy polityczne, społeczne lub dotyczące spraw publicznych z myślą o użytkownikach w kraju innym niż macierzysty. Zezwalamy na parodię, satyrę i używanie pseudonimów – wystarczy unikać treści, które mogą wprowadzić odbiorców w błąd co do prawdziwej tożsamości autora.

Złośliwe oprogramowanie i podobne złośliwe treści
Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania ani żadnych innych treści, które mogą uszkodzić sieci, serwery, urządzenia użytkowników, a także pozostałą infrastrukturę Google, bądź zakłócić jej działanie. Niedozwolone są zatem: bezpośredni hosting, umieszczanie lub przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, szkodliwego kodu oraz innego szkodliwego lub niechcianego oprogramowania bądź podobnych treści. Zasada ta dotyczy również treści, które powodują przenoszenie wirusów lub pojawianie się wyskakujących okienek, próbują instalować oprogramowanie bez zgody użytkownika lub w inny sposób wpływają na jego urządzenie za pomocą szkodliwego kodu. Więcej informacji znajdziesz w naszych zasadach Bezpiecznego przeglądania.
Treści wprowadzające w błąd

Nie rozpowszechniaj treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub mylących użytkowników. Są to m.in.:

Treści wprowadzające w błąd związane z aktywnością obywatelską i demokratyczną: treści, które są w sposób oczywisty fałszywe i mogą negatywnie wpływać na aktywność obywatelską lub demokratyczną. Obejmuje to informacje o procedurach głosowania, kwalifikacjach kandydatów politycznych wynikających z wieku lub miejsca urodzenia, wynikach wyborów bądź udziale w spisach powszechnych, które są sprzeczne z oficjalnymi danymi rządowymi. Obejmuje to również nieprawdziwe stwierdzenia o tym, że dany polityk lub urzędnik państwowy zmarł, uczestniczył w wypadku lub nagle poważnie zachorował.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi teoriami spiskowymi: treści promujące lub uwiarygodniające przekonania, że określone osoby lub grupy systematycznie podejmują działania powodujące powszechne krzywdy. Te treści są sprzeczne z istotnymi dowodami i prowadzą do przemocy lub zachęcają do niej.

Treści wprowadzające w błąd związane ze szkodliwymi praktykami zdrowotnymi: treści dotyczące zdrowia lub medycyny, które promują lub zachęcają do angażowania się w praktyki mogące prowadzić do poważnych urazów fizycznych lub psychicznych bądź do poważnych szkód dla zdrowia publicznego.

Zmanipulowane materiały multimedialne: multimedia, które poddano manipulacjom technicznym lub sfabrykowano w sposób wprowadzający użytkowników w błąd i mogący grozić spowodowaniem znacznej szkody.

 

Zdjęcia lub filmy erotyczne wykonane bez zgody
Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać prywatnych zdjęć i filmów o charakterze intymnym, erotycznym lub seksualnym bez zgody osoby, która jest na nich przedstawiona. Jeśli ktoś wysłał Twoje prywatne zdjęcie lub nagranie wideo prezentujące nagość albo mające charakter jednoznacznie lub niejednoznacznie seksualny bądź intymny, zgłoś to tutaj.
Dane osobowe i informacje poufne
Nie wolno przechowywać ani rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. ​Dotyczy to m.in. wykorzystywania informacji poufnych, takich jak numer PESEL, numery kont bankowych, numery kart kredytowych, obrazy podpisów i osobiste dokumenty zdrowotne. Jeśli informacje te są powszechnie dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych, np. spisach numerów identyfikacyjnych publikowanych w witrynach rządowych, zwykle nie sięgamy po środki prawne.
Phishing
Nie używaj tej usługi do wyłudzania informacji. Obejmuje to nagabywanie innych osób i zbieranie danych wrażliwych, takich jak hasła, informacje finansowe i numery PESEL.
Towary i usługi objęte regulacjami
Nie wolno prowadzić ani ułatwiać sprzedaży produktów i usług objętych regulacjami. Nie wolno ich również reklamować. Do tej kategorii należą: alkohol, usługi hazardowe, produkty farmaceutyczne, niezatwierdzone suplementy, wyroby tytoniowe, sztuczne ognie, broń i urządzenia medyczne.
Materiały o charakterze pornograficznym
Nie wolno rozpowszechniać treści zawierających materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, takich jak nagość, materiały wizualne przedstawiające akt seksualny i materiały pornograficzne, Do tej kategorii należą również materiały odsyłające użytkowników do płatnych witryn pornograficznych. Dozwolone są treści przedstawiające nagość o charakterze edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym i artystycznym.
Spam
Nie wysyłaj spamu. Pojęcie spamu obejmuje niepożądane materiały promocyjne i reklamowe, niechciane treści generowane automatycznie, powtarzające się niepożądane treści, treści pozbawione sensu i jakiekolwiek inne treści rozsyłane masowo.
Zakłócanie działania i nadużywanie systemu
Nie wolno nadużywać usługi, a także powodować szkód, zakłóceń lub innych zdarzeń negatywnie wpływających na działanie sieci, urządzeń i innej infrastruktury Google lub innych firm. Nie można zatem wyłączać jakiegokolwiek elementu usługi, pogarszać jej działania ani wykonywać innych czynności negatywnie wpływających na dowolny z jej aspektów. Jeśli otrzymamy powiadomienie o groźbie wyrządzenia szkody lub o innej niebezpiecznej sytuacji, możemy podjąć odpowiednie działanie, na przykład odebrać dostęp do niektórych usług lub wyłączyć konto Google.
Nieautoryzowane zdjęcia osób małoletnich
Nie możesz przechowywać ani rozpowszechniać zdjęć, które przedstawiają osoby nieletnie, jeśli nie uzyskasz wyraźnej zgody ich rodziców albo opiekunów lub przedstawicieli prawnych. Jeśli ktoś przechowuje lub rozpowszechnia zdjęcie osoby nieletniej bez odpowiedniej zgody, zgłoś to nam tutaj.
Przemoc i okrucieństwo
Nie można przechowywać ani rozpowszechniać treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo z udziałem prawdziwych ludzi lub zwierząt, jeśli głównym celem tych treści jest szokowanie lub wywoływanie sensacji. Dotyczy to m.in. wyjątkowo drastycznych scen przemocy, w tym obrazów rozczłonkowanych ciał lub okaleczonych zwłok. Podobne materiały graficzne, takie jak treści zawierające znaczną ilość krwi, mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy podać wystarczającą ilość informacji, aby pomóc odbiorcom zrozumieć kontekst. W niektórych przypadkach treść jest na tyle brutalna lub szokująca, że bez względu na kontekst nie może być udostępniana na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania aktów przemocy.
Organizacje i ruchy szerzące przemoc

Znane organizacje i ruchy pozarządowe szerzące przemoc nie mogą korzystać z tej usługi w żadnym celu. Nie wolno rozpowszechniać treści umożliwiających prowadzenie działań tych grup lub ich promowanie, takich jak rekrutacja, koordynowanie działań online lub offline, udostępnianie podręczników lub innych materiałów, które mogą przyczynić się do wyrządzenia krzywdy, promowanie ideologii organizacji pozarządowych szerzących przemoc, promowanie aktów terrorystycznych, nakłanianie do przemocy czy wychwalanie ataków przeprowadzanych przez te organizacje. W zależności od treści możemy też podjąć działania wobec użytkownika. Treści związane z organizacjami pozarządowymi szerzącymi przemoc mogą być dozwolone w kontekście edukacyjnym, dokumentalnym, naukowym lub artystycznym, ale należy podać wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić odbiorcom zrozumienie kontekstu.

Dodatkowe zasady

Używanie i przesyłanie treści

Zasady dotyczące galerii szablonów

Usługa Dokumenty Google może zawierać galerie, w których przedstawiane mogą być treści należące do osób trzecich („Galerie treści”). Galerie treści obejmują między innymi Galerię szablonów i dowolne inne galerie, które firma Google wedle własnego uznania postanowi udostępnić użytkownikom.
Treść i informacje dostępne w Galeriach treści („Zawartość galerii”), na przykład szablony, zostały utworzone przez firmę Google lub przez inne podmioty. Wszelkie prawa do własności intelektualnej oraz inne prawa własności należą do twórców Zawartości galerii.
Zawartość galerii: (a) jest w zamierzeniu tylko propozycją; (b) nie zastępuje fachowych porad ani szczegółowej, rzetelnej wiedzy lub wskazówek.
Google nie gwarantuje, że Zawartość galerii wykorzystywana w określonych celach będzie działać ani że jest ona wolna od wirusów, błędów i innych usterek. Zawartość galerii jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji. Użytkownicy sami odpowiadają za korzystanie z Zawartości galerii. Firma Google i jej dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych gwarancji i rękojmi ani nie określają żadnych warunków w odniesieniu do Zawartości galerii. W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy firma Google wyklucza dorozumiane gwarancje i rękojmie oraz domniemane warunki co do wartości handlowej, przydatności do określonych celów, tytułu prawnego oraz nienaruszania przepisów prawa.
Przesłanie Treści, która mastać się częścią Galerii treści, jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych do przechowywania tej Treści, tworzenia linków prowadzących do niej oraz wykorzystywania jej w inny sposób w usłudze Dokumenty Google, a także powoduje udzielenie firmie Google i jej użytkownikom końcowym ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na:
 • kopiowanie Treści przesłanej do galerii,
 • tworzenie utworów zależnych na podstawie Treści przesłanej do galerii i kopiowanie ich,
 • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii Treści przesłanej do galerii,
 • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii utworów zależnych powstałych na podstawie Treści przesłanej do galerii.

Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta. Poza tym, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, firma Google otrzymuje i zastrzega sobie prawo zarówno do bezpłatnej, jak i płatnej dystrybucji Treści przesłanej przez Użytkownika do galerii przez Dokumenty Google i używania jej w połączeniu z jakąkolwiek inną usługą oferowaną przez firmę Google. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, ale nie będzie to jednoznaczne z unieważnieniem licencji udzielonej użytkownikom końcowym firmy Google na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Aby wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, należy użyć narzędzi do usuwania dostępnych w ramach Usługi. Działanie tych narzędzi jest widoczne po upływie odpowiedniego czasu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) posiada lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do udostępniania całej Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google i zachowa te prawa przez cały czas, gdy ta Treść będzie dostępna dla użytkowników końcowych firmy Google, a także że (b) cała Treść przesłana do galerii przy użyciu Dokumentów Google jest zgodna z opublikowanymi Zasadami programu.

Firma Google nie rości sobie żadnych praw własności w stosunku do jakiejkolwiek Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do Treści przesłanej do galerii, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Użytkownik akceptuje fakt, że jest odpowiedzialny za ochronę i egzekwowanie tych praw, a także potwierdza, że firma Google nie jest do tego zobowiązana w imieniu Użytkownika.

Użytkownik uznaje własną wyłączną odpowiedzialność (i uznaje, że firma Google nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakąkolwiek Treść przesłaną do galerii. Firma Google nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem korzystanie przez użytkowników końcowych firmy Google z Treści przesłanej do galerii.

Google zastrzega sobie prawo do usunięcia według własnego uznania wybranych lub wszystkich Treści przesłanych do galerii.

Używanie przesłanych szablonów przez firmę Google

Przesłanie Treści, która ma stać się częścią Galerii treści, jest równoznaczne z upoważnieniem firmy Google i jej podmiotów stowarzyszonych do przechowywania tej Treści, tworzenia linków prowadzących do niej oraz wykorzystywania jej w inny sposób w usłudze Dokumenty Google, a także powoduje udzielenie firmie Google i jej użytkownikom końcowym ogólnoświatowej, bezpłatnej i niewyłącznej licencji na:

 • kopiowanie Treści przesłanej do galerii,
 • tworzenie utworów zależnych na podstawie Treści przesłanej do galerii i kopiowanie ich,
 • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii Treści przesłanej do galerii,
 • publiczne przedstawianie i rozpowszechnianie kopii utworów zależnych powstałych na podstawie Treści przesłanej do galerii.

Licencja udzielana użytkownikom końcowym firmy Google jest wieczysta. Poza tym, aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, firma Google otrzymuje i zastrzega sobie prawo zarówno do bezpłatnej, jak i płatnej dystrybucji Treści przesłanej przez Użytkownika do galerii przez Dokumenty Google i używania jej w połączeniu z jakąkolwiek inną usługą oferowaną przez firmę Google. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, ale nie będzie to jednoznaczne z unieważnieniem licencji udzielonej użytkownikom końcowym firmy Google na podstawie niniejszych Warunków korzystania z usługi. Aby wycofać Treść przesłaną do galerii z dystrybucji przy użyciu Galerii treści Dokumentów Google, należy użyć narzędzi do usuwania dostępnych w ramach Usługi. Działanie tych narzędzi jest widoczne po upływie odpowiedniego czasu.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) posiada lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa do udostępniania całej Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google i zachowa te prawa przez cały czas, gdy ta Treść będzie dostępna dla użytkowników końcowych firmy Google, a także że (b) cała Treść przesłana do galerii przy użyciu Dokumentów Google jest zgodna z opublikowanymi Zasadami programu.

Firma Google nie rości sobie żadnych praw własności w stosunku do jakiejkolwiek Treści przesłanej do galerii przy użyciu Dokumentów Google. Użytkownik zachowuje prawa autorskie i wszystkie inne prawa do Treści przesłanej do galerii, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Użytkownik akceptuje fakt, że jest odpowiedzialny za ochronę i egzekwowanie tych praw, a także potwierdza, że firma Google nie jest do tego zobowiązana w imieniu Użytkownika.

Użytkownik uznaje własną wyłączną odpowiedzialność (i uznaje, że firma Google nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani jakiejkolwiek osoby trzeciej) za jakąkolwiek Treść przesłaną do galerii. Firma Google nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem korzystanie przez użytkowników końcowych firmy Google z Treści przesłanej do galerii.

Google zastrzega sobie prawo do usunięcia według własnego uznania wybranych lub wszystkich Treści przesłanych do galerii.

Przeczytaj pełne Warunki korzystania z usług Google.

Naruszenie praw autorskich
Należy przestrzegać praw autorskich. Nie udostępniaj treści chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych praw. Nie wolno też przekazywać linków do stron internetowych, na których można nielegalnie pobrać pliki lub materiały chronione prawem autorskim. W Google obowiązuje zasada reagowania na uzasadnione powiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw autorskich. Powtarzające się naruszanie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Jeśli zobaczysz coś, co stanowi naruszenie zasad Google dotyczących praw autorskich, zgłoś to.
Dystrybucja treści

Dysk Google umożliwia przechowywanie, udostępnianie i strumieniowe przesyłanie materiałów wideo, ale nie może być używany jako zamiennik sieci dystrybucji treści. Do publicznej transmisji na dużą skalę lepiej nadaje się YouTube. Jeśli wykryjemy, że do tego celu jest używany Dysk Google, jego działanie zostanie ograniczone. Powtarzające się naruszenia mogą skutkować dodatkowymi działaniami, w tym zamknięciem konta lub odebraniem możliwości korzystania z Dysku Google.

Tłumaczenia naszych zasad są dostarczane dla Twojej wygody. Jeśli występuje rozbieżność między tekstem tych zasad a tekstem ich angielskiej wersji językowej, obowiązuje tekst wersji angielskiej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false
false