Programmabeleid en beleidshandhaving bij misbruik

Het onderstaande programmabeleid is van toepassing op Drive, Documenten, Spreadsheets, Presentaties, Formulieren en de nieuwe versie van Sites. Dit beleid speelt een belangrijke rol bij het garanderen van een positieve gebruikerservaring voor iedereen die Google-producten gebruikt.
We willen vormen van misbruik tegengaan die ons vermogen om deze services te leveren in gevaar brengen en vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden, zodat we dit doel kunnen bereiken. We kunnen content beoordelen op schendingen van dit beleid en actie ondernemen. Naar aanleiding van deze beoordeling kunnen we de toegang tot content beperken, content verwijderen en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of verwijderen.
Als dit beleid van toepassing is, kan Google uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, informatieve of wetenschappelijke overwegingen of wanneer er andere belangrijke voordelen voor het publiek zijn.
Google kan actie ondernemen tegen accounts die opslaglimieten overschrijden. We kunnen bijvoorbeeld nieuwe uploads weigeren, bestaande content comprimeren of content verwijderen als je het opslagquotum overschrijdt of als je niet genoeg extra opslag koopt. Hier vind je meer informatie over opslagquota.
Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we je aan deze pagina af en toe opnieuw te controleren. Ga naar de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Misbruik melden

Als je van mening bent dat iemand het onderstaande beleid schendt, kun je het misbruik melden.

Gebruik deze tool om een auteursrechtschending of een ander juridisch probleem te melden. Deze tool begeleidt je bij het melden van content die volgens jou op grond van toepasselijke wetgeving uit de services van Google moet worden verwijderd.

Programmabeleid

Accountkaping
Open het account van een andere gebruiker niet zonder toestemming van de betreffende gebruiker. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van accountkaping, bijvoorbeeld door de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Inactieve accounts
Gebruik het product om je account actief te houden. Onder activiteit wordt verstaan dat je bijvoorbeeld minstens 1 keer per 2 jaar content van het product opent of content in het product opslaat. We kunnen actie ondernemen tegen inactieve accounts, zoals het verwijderen van je content uit het product. Hier vind je meer informatie.
Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen

Maak, upload of verspreid geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen. Als je in een Google-product content tegenkomt waarin mogelijk een kind wordt misbruikt, kun je dit melden door op Misbruik melden te klikken. Als je dergelijke content ergens anders op internet tegenkomt, neem je rechtstreeks contact op met de aangewezen instantie in jouw land.

In bredere zin verbiedt Google het gebruik van zijn producten om kinderen in gevaar te brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, roofdiergedrag ten opzichte van kinderen, zoals:

 • kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele beelden uit te wisselen met dat kind),
 • 'sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot intieme afbeeldingen van het kind te gebruiken),
 • seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen weergeven, aanmoedigen of promoten, of de weergave van kinderen op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen), en 
 • kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden of lokken voor commerciële seksuele uitbuiting).


We verwijderen dergelijke content en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door een melding te doen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children), door de toegang tot bepaalde productfuncties te beperken of door accounts uit te schakelen. Als je vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neem je onmiddellijk contact op met de politie. Als je al aangifte hebt gedaan bij de politie en nog steeds hulp nodig hebt, kun je dit melden aan Google.

Omzeiling

Neem niet deel aan activiteiten die erop zijn gericht om ons beleid te omzeilen, beperkingen op te heffen die voor je account gelden of content te distribueren die uit andere Google-producten is verwijderd.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van omzeiling, bijvoorbeeld door beperkingen in te stellen voor het delen van bestanden, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te zetten.

Gevaarlijke en illegale activiteiten
Gebruik dit product niet voor illegale activiteiten of voor de promotie van activiteiten, goederen, services of informatie waarmee ernstige en onmiddellijke schade kan worden toegebracht aan mensen of dieren. Hoewel we algemene informatie over deze content toestaan voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden, trekken we de grens bij content waarmee rechtstreeks schade kan worden toegebracht of illegale activiteiten worden aangemoedigd. We nemen passende maatregelen als we op de hoogte worden gesteld van onwettige activiteiten, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Misleidende praktijken, bedrog en scams
Je mag gebruikers niet bedriegen, misleiden of in verwarring brengen voor financieel gewin of om persoonlijke schade toe te brengen. Je mag bijvoorbeeld geen instructies delen om iemand te scammen of te bedriegen, scams en bedrog mogelijk maken of mensen hiervoor werven. Misleidende content omvat, maar is niet beperkt tot nepreviews, constructies om snel rijk te worden, vooruitbetaling, romantiek, loterijen en investeringsscams.
Intimideren, kwetsen en dreigen
Je mag anderen niet intimideren, pesten of bedreigen. We staan ook niet toe dat dit product wordt gebruikt om anderen bij dergelijke activiteiten te betrekken of hiertoe aan te sporen. Dit omvat onder meer iemand tot doelwit van kwaadaardige pesterijen maken, iemand dreigen met ernstig letsel, iemand op ongewenste wijze seksualiseren, persoonlijke informatie van iemand openbaarmaken die kan worden gebruikt om dreigingen uit te voeren, iemand kleineren of vernederen die is getroffen door geweld of een tragedie, anderen aanzetten dergelijke activiteiten uit te voeren, of iemand op enige andere wijze intimideren. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van dreiging met geweld of van andere gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door aangifte te doen bij de politie, de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Aanzetten tot haat
Zet niet aan tot haat. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.
Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling

Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf. Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die jou niet vertegenwoordigt en voor het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site.

Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van je land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over jouzelf als je content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan je eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang je geen content plaatst die het publiek in verwarring kan brengen over je ware identiteit.

Malware en vergelijkbare schadelijke content
Verstuur geen malware of content die de werking van netwerken, servers, apparaten van eindgebruikers of andere infrastructuur schaadt of verstoort. Dit omvat het direct hosten, insluiten of overdragen van malware, virussen, vernietigende code of andere schadelijke of ongewenste software of vergelijkbare content. Dit geldt ook voor content die virussen overdraagt, pop-ups genereert, software probeert te installeren zonder toestemming van de gebruiker of die gebruikers op een andere manier met schadelijke code beïnvloedt. Raadpleeg ons Safe Browsing-beleid voor meer informatie.
Misleidende content

Verspreid geen content die gebruikers misleidt of verwart. Bijvoorbeeld:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Het geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke samenzweringstheorieën: Content die de geloofwaardigheid promoot of onderschrijft van theorieën waarin bepaalde personen of groepen ervan worden beschuldigd systematisch daden te plegen die op grote schaal schade veroorzaken. Deze content wordt weersproken door een grote hoeveelheid bewijsmateriaal en heeft geleid tot geweld of roept op tot geweld.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Misleidende gezondheids- of medische content die promoot of anderen aanmoedigt om deel te nemen aan praktijken die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

 

Plaatsing van expliciete afbeeldingen zonder wederzijds goedvinden
Je mag geen privénaaktfoto's of seksueel expliciete of niet-expliciete intieme en seksuele afbeeldingen of video's opslaan of verspreiden zonder toestemming van de betreffende persoon. Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, een seksueel expliciete foto of video, of een niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van jou heeft verstuurd, kun je ons dat hier melden.
Persoonlijke en vertrouwelijke informatie
Bewaar of verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie van iemand anders. ​Dit omvat het gebruik van gevoelige informatie, zoals Amerikaanse burgerservicenummers, bankrekeningnummers, creditcardnummers, afbeeldingen van handtekeningen en persoonlijke medische documenten. In de meeste gevallen waarin deze informatie algemeen beschikbaar is op internet of in openbare registers, zoals nationale identiteitsnummers op een overheidswebsite, voeren we doorgaans geen handhavingsacties uit.
Phishing
Gebruik dit product niet voor phishing. Dit omvat het bemachtigen of verzamelen van gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers.
Gereguleerde producten en services
Je mag geen gereguleerde producten en services verkopen, promoten of de verkoop hiervan mogelijk maken. Gereguleerde producten en services omvatten alcohol, kansspelen, geneesmiddelen, niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens en medische apparatuur.
Seksueel expliciet materiaal
Verspreid geen content die seksueel expliciet materiaal bevat, zoals naaktheid, expliciete seksuele handelingen en pornografisch materiaal. Dit geldt ook voor het genereren van verkeer naar commerciële pornosites. We staan naaktheid wel toe voor educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.
Spam
Verstuur geen spam. Voorbeelden hiervan zijn ongewenste promotionele of commerciële content, ongewenste content die is gemaakt door een geautomatiseerd programma, ongewenste herhaalde content, onzinnige content en alles wat de kenmerken heeft van massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content.
Verstoring en misbruik van systemen
Maak geen misbruik van dit product en onthoud je van activiteiten die schade toebrengen aan netwerken, apparaten of andere infrastructuur van Google of anderen, of die de werking hiervan verstoren of anderszins negatief beïnvloeden. Hieronder valt ook de aantasting, uitschakeling of negatieve beïnvloeding van welk aspect van het product of de services dan ook. We kunnen passende maatregelen nemen als we op de hoogte worden gesteld van misbruik of verstoring van systemen, bijvoorbeeld door de toegang tot sommige van onze producten te blokkeren of je Google-account uit te schakelen.
Ongeautoriseerde afbeeldingen van minderjarigen
Bewaar of verspreid geen afbeeldingen van een minderjarige zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouder, voogd of juridisch vertegenwoordiger van het betreffende kind. Als iemand zonder de vereiste toestemming een afbeelding van een minderjarige heeft opgeslagen of verspreid, kun je ons dat hier melden.
Geweld en bloedvergieten
Bewaar of verspreid geen gewelddadige of bloederige content met echte mensen of dieren die voornamelijk bedoeld is om schokkend, sensationeel of zinloos te zijn. Dit omvat ultra-expliciet geweld, zoals ontleding of close-upbeelden van verminkte lijken. Expliciet materiaal, zoals content met een aanzienlijke hoeveelheid bloed, kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen de context begrijpen. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.
Gewelddadige organisaties en bewegingen

Als zodanig bekendstaande gewelddadige niet-staatsorganisaties en -bewegingen mogen dit product niet gebruiken voor welk doel dan ook. Verspreid geen content die de activiteiten van deze groepen mogelijk maakt of promoot, zoals leden werven, online of offline activiteiten coördineren, handleidingen of andere materialen delen die schade kunnen toebrengen, ideologieën van gewelddadige niet-staatsorganisaties promoten, terroristische daden promoten, aanzetten tot geweld of aanslagen door gewelddadige niet-staatsorganisaties verheerlijken. Afhankelijk van de content kunnen we ook maatregelen nemen tegen de gebruiker. Content met betrekking tot gewelddadige niet-staatsorganisaties is mogelijk toegestaan in een educatieve, informatieve, wetenschappelijke of artistieke context, maar geef altijd voldoende informatie, zodat mensen de context begrijpen.

Aanvullend beleid

Gebruik en inzending van content

Beleid voor de templategalerij

Google Documenten kan galerijen bevatten met content van derden ('contentgalerijen'). Contentgalerijen omvatten zonder enige beperking de templategalerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan jou beschikbaar stelt.
De content en andere gegevens in de contentgalerijen ('galerijcontent'), zoals templates, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers berusten.
De galerijcontent is (a) slechts bedoeld als suggestie en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke kennis en gerichte instructies.
Google doet geen toezegging dat de galerijcontent geschikt is voor jouw doeleinden of vrij is van virussen, bugs of andere onvolkomenheden. De galerijcontent wordt als zodanig ('as is') en zonder enige vorm van garantie geleverd. Het gebruik van galerijcontent is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de galerijcontent. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.
Als je ervoor kiest content in te dienen die bedoeld is voor contentgalerijen, geef je Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om je galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleen je Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:
 • de galerijbijdrage te reproduceren,
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren,
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden, en
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

Je stemt ermee in dat de licentie voor eindgebruikers van Google permanent is. Verder, ter vermijding van elke twijfel: Google behoudt zich het recht voor en je verleent Google het recht om de galerijbijdrage die door jou via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. Je behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via contentgalerijen van Google Documenten wanneer dan ook te staken, op voorwaarde dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de licentie in te trekken die onder deze servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google was verleend. Als je de verspreiding van de galerijbijdrage via de contentgalerijen van Google Documenten wilt staken, moet je gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de service beschikbaar is. In dat geval wordt de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn verwijderd.

Je verklaart en garandeert dat (a) je de eigenaar bent van alle noodzakelijke wettelijke rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten of dat je deze rechten hebt verkregen, en dat je deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google, en dat (b) alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten, voldoen aan het gepubliceerde programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op de eigendom van de galerijbijdragen die je indient via Google Documenten. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, die je al bezit voor de galerijbijdragen. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor de bescherming en handhaving van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens jou te doen.

Je stemt ermee in dat je als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens jou of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die je indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot je galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Hoe Google je template-inzendingen kan gebruiken

Als je ervoor kiest content in te dienen die bedoeld is voor contentgalerijen, geef je Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om je galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleen je Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

 • de galerijbijdrage te reproduceren,
 • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren,
 • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden, en
 • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

Je stemt ermee in dat de licentie voor eindgebruikers van Google permanent is. Verder, ter vermijding van elke twijfel: Google behoudt zich het recht voor en je verleent Google het recht om de galerijbijdrage die door jou via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. Je behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via contentgalerijen van Google Documenten wanneer dan ook te staken, op voorwaarde dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de licentie in te trekken die onder deze servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google was verleend. Als je de verspreiding van de galerijbijdrage via de contentgalerijen van Google Documenten wilt staken, moet je gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de service beschikbaar is. In dat geval wordt de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn verwijderd.

Je verklaart en garandeert dat (a) je de eigenaar bent van alle noodzakelijke wettelijke rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten of dat je deze rechten hebt verkregen, en dat je deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google, en dat (b) alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten, voldoen aan het gepubliceerde programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op de eigendom van de galerijbijdragen die je indient via Google Documenten. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, die je al bezit voor de galerijbijdragen. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor de bescherming en handhaving van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens jou te doen.

Je stemt ermee in dat je als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens jou of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die je indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot je galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Lees de volledige Servicevoorwaarden van Google.

Auteursrechtschending
Respecteer het auteursrecht. Deel geen auteursrechtelijk beschermde content zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen en plaats geen links naar sites waar mensen auteursrechtelijk beschermde content illegaal kunnen downloaden. Het is ons beleid te reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Herhaalde schending van intellectuele-eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, leidt tot beëindiging van het account. Ontdek je een overtreding van het auteursrechtbeleid van Google, dan kun je de auteursrechtschending melden.
Contentdistributie

Met Google Drive kun je videocontent opslaan, delen en streamen, maar je mag deze mogelijkheid niet gebruiken als vervanging van een contentdistributienetwerk. Voor grootschalige openbare streaming is YouTube meer geschikt. Er worden beperkingen aan het gebruik opgelegd als blijkt dat Google Drive voor grootschalige openbare streaming wordt gebruikt. Herhaaldelijke schendingen kunnen leiden tot verdere acties, waaronder beëindiging van je account en van de mogelijkheid om Google Drive te gebruiken.

Vertalingen van ons beleid zijn bedoeld voor jouw gemak. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst van dit beleid en de tekst van de Engelse versie van het beleid, heeft de tekst van de Engelse versie voorrang.
true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
9351442847649923662
true
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
35