Programmabeleid met betrekking tot misbruik en handhaving hiervan

Het onderstaande contentbeleid is van groot belang om een positieve beleving te garanderen voor iedereen die Google-producten gebruikt. We zijn genoodzaakt streng op te treden tegen misbruik om te voorkomen dat het aanbieden van deze services in gevaar komt. We vragen iedereen zich aan het onderstaande beleid te houden zodat wij dit doel kunnen bereiken.

Dit beleid is van toepassing op content in Google Drive. Bij de toepassing van dit beleid kunnen we uitzonderingen maken op grond van artistieke, educatieve, documentaire of wetenschappelijke overwegingen of wanneer er andere belangrijke voordelen voor het publiek zijn als we geen actie ondernemen tegen de content. Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we je aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen. Raadpleeg voor meer informatie ook de servicevoorwaarden van Google.

Misbruik melden

Als je denkt dat iemand het onderstaande beleid schendt, kun je het misbruik melden.

Gebruik deze tool om een auteursrechtschending of een ander juridisch probleem te melden. Deze tool begeleidt je bij het melden van content die volgens jou op grond van toepasselijke wetgeving uit de services van Google moet worden verwijderd.

Programmabeleid

Spam, malware en phishing

Houd onze producten vrij van spam en malware. Spam omvat onder andere (maar is niet beperkt tot) de ongewenste of massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content. Gebruik onze producten niet voor phishing. Onderneem geen pogingen om gevoelige gegevens, waaronder wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers, te bemachtigen of te verzamelen. Het is ook verboden malware, virussen, schadelijke code of andere zaken over te dragen die de goede werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google en anderen kunnen schaden of verstoren.

Geweld

Geef je mening zonder anderen te bedreigen. Dit betekent dat je een meningsverschil mag publiceren, maar dreigen met het toebrengen van lichamelijk letsel of de dood is niet toegestaan. Je mag andere mensen ook niet oproepen een ander iets aan te doen. In de meeste gevallen kunnen geschillen of meningsverschillen het beste worden opgelost door de betrokken partijen zelf, niet door ons. Als er echter sprake is van een ernstige en onmiddellijke dreiging met fysiek geweld of de dood, kunnen wij actie ondernemen tegen de content.

Het is niet de bedoeling om gewelddadige of bloederige content te posten alleen maar omdát die schokkend, sensationeel of zinloos is. Als je expliciete content post in het kader van nieuws, een documentaire, wetenschap of kunst, geef dan voldoende informatie zodat mensen begrijpen wat er aan de hand is. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.

Aanzetten tot haat

Onze producten bieden een platform voor vrije meningsuiting, maar aanzetten tot haat is niet toegestaan. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

Terroristische content

We staan niet toe dat terroristische organisaties gebruikmaken van Drive voor welk doel dan ook, met inbegrip van de werving van leden. Ook aan terrorisme gerelateerde content is in Drive strikt verboden, zoals content waarin wordt aangezet tot terroristische acties of terroristisch geweld, of waarin terroristische aanslagen worden verheerlijkt. 

Als je aan terrorisme gerelateerde content post met een educatief, documentair, wetenschappelijk of artistiek oogmerk, moet je voldoende informatie geven, zodat kijkers de context begrijpen.

Intimideren, pesten en bedreigen

Maak je niet schuldig aan intimiderend, kwetsend of bedreigend gedrag en spoor anderen niet aan zich met dergelijke activiteiten bezig te houden. Als je onze services gebruikt om iemand op kwaadaardige wijze lastig te vallen, om te dreigen iemand ernstig letsel toe te brengen, om iemand op een ongewenste manier te seksualiseren of op andere manieren te intimideren, kan de aanstootgevende content worden verwijderd of kun je permanent van de service worden uitgesloten. In noodsituaties worden onmiddellijke dreigingen om iemand ernstig letsel toe te brengen bij de politie gemeld. Houd er rekening mee dat online intimidatie op veel plaatsen ook illegaal is en verstrekkende gevolgen kan hebben in het dagelijks leven van zowel de dader als het slachtoffer.

Seksueel expliciet materiaal

Publiceer geen seksueel expliciete of pornografische afbeeldingen of video's. Publiceer of verspreid ook geen niet-expliciete intieme en seksuele foto's of video's zonder toestemming van de betreffende persoon.  Als iemand zonder toestemming een privénaaktfoto of -video, seksueel expliciete foto of video of niet-expliciete intieme en seksuele foto of video van je heeft gepost, kun je ons hier een melding sturen.

Schrijven over erotische onderwerpen is toegestaan zolang dit niet vergezeld gaat van seksueel expliciete afbeeldingen of video's, of enig materiaal waarin het uitvoeren van onwettige of ongepaste seksuele handelingen met kinderen of dieren wordt gepromoot of afgebeeld. We staan ook geen content toe waarin gebruikers worden doorverwezen naar commerciële pornografie.

Naturistische en documentaire afbeeldingen van naaktheid (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, en ook afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

Kindermisbruik

Upload of deel geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit geldt voor alle soorten beeldmateriaal (ook tekeningen) van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden voorgesteld. Met andere woorden: je mag onze services niet gebruiken om beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen te maken, te bezitten of te verspreiden. Je mag onze services ook niet gebruiken om bijvoorbeeld een galerij van kinderfoto's te maken die van seksueel getinte opmerkingen zijn voorzien.

We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, bijvoorbeeld door het account uit te schakelen, een melding in te dienen bij instanties tegen kindermisbruik (zoals het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC)) en aangifte te doen bij de politie.

Als je content tegenkomt waarvan je vindt dat kinderen op deze manier worden uitgebuit, moet je geen reacties bij die content plaatsen, zelfs niet als je daarmee probeert de content onder de aandacht van Google te brengen. Meld de content in plaats daarvan via de link 'Misbruik melden'. Kom je dit soort content op andere plaatsen op internet tegen, neem dan rechtstreeks contact op met het NCMEC.

Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling

Boots geen personen of organisaties na en geef geen verkeerde voorstelling van jezelf.

Dit geldt onder andere voor nabootsing van een persoon of organisatie die je niet vertegenwoordigt, het opgeven van misleidende informatie over identiteit, kwalificaties, eigendom, doel, producten, services of zaken van een gebruiker/site, of het valselijk voordoen van betrokkenheid bij of aanbevelingen van een andere persoon of organisatie. 

Dit geldt ook voor content of accounts die een verkeerde voorstelling geven van hun eigendom of primaire doel of dit verbergen, zoals het verkeerd voorstellen of opzettelijk verbergen van je land van herkomst, of andere belangrijke gegevens over jezelf als je content over politiek, sociale kwesties of kwesties van algemeen belang doorstuurt naar gebruikers in een ander land dan je eigen land. Parodieën, satire en het gebruik van pseudoniemen zijn toegestaan, zolang je geen content plaatst die het publiek in verwarring kan brengen over je ware identiteit.

Misleidende content

Verspreid geen content waardoor gebruikers worden misleid of verward. Bijvoorbeeld:

Misleidende content met betrekking tot maatschappelijke en democratische processen: Content die aantoonbaar vals is en die de deelname aan of het vertrouwen in maatschappelijke of democratische processen aanzienlijk kan ondermijnen. Dit geldt onder andere voor informatie over publieke stemprocedures, de geschiktheid van politieke kandidaten op basis van leeftijd/geboorteplaats, verkiezingsresultaten of deelname aan een volkstelling die in strijd is met officiële overheidsinformatie. Het geldt ook voor onjuiste beweringen dat een politicus of overheidsfunctionaris is overleden, betrokken is geweest bij een ongeval of aan een ernstige ziekte lijdt.

Misleidende content met betrekking tot schadelijke gezondheidspraktijken: Content over gezondheid of medische zaken die praktijken promoot of aanmoedigt die kunnen leiden tot ernstige fysieke of emotionele schade aan individuele personen of ernstige schade kunnen veroorzaken voor de gezondheid van grote groepen mensen.

Gemanipuleerde media: Media die technisch zijn gemanipuleerd of bewerkt op een manier die gebruikers misleidt en die een groot risico op ernstige schade met zich meebrengen.

Misleidende content kan worden toegestaan in een educatieve, documentaire, wetenschappelijke of artistieke context, maar geeft altijd voldoende informatie zodat mensen deze context kunnen begrijpen. In sommige gevallen, ongeacht de hoeveelheid context, wordt de content toch van onze platforms verwijderd.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Deel geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie. We staan geen ongeautoriseerde publicatie toe van persoonlijke en vertrouwelijke informatie, zoals creditcardnummers, burgerservicenummers, rijbewijsnummers, nummers van andere legitimatiebewijzen of enige andere informatie die niet openbaar toegankelijk is. Houd er rekening mee dat in de meeste gevallen gegevens die al elders op internet of in openbare records beschikbaar zijn, niet worden beschouwd als persoonlijk of vertrouwelijk conform ons beleid.

Plaats of verspreid ook geen afbeeldingen of video's van minderjarigen zonder de vereiste toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers. Meld overtredingen.

Illegale activiteiten

Houd je aan de wet. Gebruik onze service niet om illegale activiteiten uit te voeren of gevaarlijke en illegale handelingen aan te moedigen. Bied bijvoorbeeld geen hulp bij het promoten of verkopen van gereguleerde of illegale drugs. Als we op de hoogte worden gebracht van onwettige activiteiten, zullen we passende maatregelen nemen, bijvoorbeeld de toegang tot sommige van onze producten blokkeren, de toegang tot je Google-account blokkeren of aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten.

Openbaar streamen

Met Drive kun je videocontent opslaan, delen en streamen, maar deze mogelijkheid mag niet worden gebruikt als vervanging van een contentdistributienetwerk. Voor grootschalige openbare streaming is YouTube beter geschikt. Er worden beperkingen aan het gebruik opgelegd als blijkt dat Drive voor grootschalige openbare streaming wordt gebruikt.  Herhaaldelijke schendingen kunnen leiden tot verdere acties, waaronder beëindiging van je account en van de mogelijkheid om Drive te gebruiken.

Auteursrechtschending

Respecteer de wetgeving op het gebied van auteursrechten. Deel geen auteursrechtelijk beschermde content zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen en plaats geen links naar sites waar je lezers auteursrechtelijk beschermde content illegaal kunnen downloaden. Het is ons beleid om te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende auteursrechtschendingen. Herhaalde schending van intellectuele-eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, leidt tot beëindiging van het account. Ontdek je een overtreding van het auteursrechtbeleid van Google, dan kun je de auteursrechtschending melden.

Gebruik en inzending van content

Beleid voor de template-galerij

Google Documenten kan galerijen bevatten met content van derden ('contentgalerijen'). De term 'contentgalerijen' omvat zonder enige beperking de template-galerij en elke andere galerij die Google naar eigen goeddunken aan je beschikbaar stelt.

De content en andere gegevens in de contentgalerijen ('galerij-inhoud'), zoals templates, zijn gemaakt door Google of door derden. Alle rechten betreffende (intellectueel) eigendom blijven bij de makers berusten.

De galerij-content is (a) slechts bedoeld als suggestie en (b) geen vervanging van professioneel advies of specifieke kennis en gerichte instructies.

Google doet geen toezegging dat de galerij-content geschikt is voor jouw doeleinden of vrij is van virussen, bugs of andere onvolkomenheden. De galerij-inhoud wordt als zodanig ('as is') en zonder enige vorm van garantie geleverd. Het gebruik van galerij-content is geheel voor eigen risico. Google en zijn leveranciers verstrekken geen uitdrukkelijke garanties, waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de galerij-content. Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijk recht, geeft Google geen impliciete garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Als je ervoor kiest content in te dienen die bedoeld is voor contentgalerijen, geef je Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om je galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleen je Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

  • de galerijbijdrage te reproduceren,

  • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren,

  • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden, en

  • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

Je stemt ermee in dat je licentie voor eindgebruikers van Google eeuwigdurend is. Verder, ter vermijding van elke twijfel: Google behoudt zich het recht voor en je verleent Google het recht om de galerijbijdrage die door jou via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. Je behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via contentgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als je de verspreiding van de galerijbijdrage via de contentgalerijen van Google Documenten wilt stopzetten, moet je gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de service beschikbaar is. In dat geval wordt de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn verwijderd.

Je verklaart en garandeert dat (a) jij de eigenaar bent van alle noodzakelijke wettelijke rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten of dat je deze rechten hebt verkregen, en dat je deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google, en dat (b) alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten voldoen aan het gepubliceerde programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op het eigendom van de galerijbijdragen die je indient via Google Documenten. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, die je al bezit voor de galerijbijdragen. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor de bescherming en handhaving van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens jou te doen.

Je stemt ermee in dat jij als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens jou of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die je indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot je galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Hoe Google je template-inzendingen kan gebruiken

Als je ervoor kiest content in te dienen die bedoeld is voor contentgalerijen, geef je Google en zijn partnerbedrijven opdracht en toestemming om je galerijbijdrage te hosten, ernaar te linken en op andere wijze op te nemen in Google Documenten, en verleen je Google en zijn eindgebruikers een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve licentie tot het uitoefenen van het recht om:

  • de galerijbijdrage te reproduceren,
  • afgeleide producten van de galerijbijdrage te maken en te reproduceren,
  • kopieën van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden, en
  • kopieën van afgeleide producten van de galerijbijdrage in het openbaar weer te geven en te verspreiden.

Je stemt ermee in dat je licentie voor eindgebruikers van Google eeuwigdurend is. Verder, ter vermijding van elke twijfel: Google behoudt zich het recht voor en je verleent Google het recht om de galerijbijdrage die door jou via Google Documenten is ingediend, in syndicatie te publiceren en die galerijbijdrage te gebruiken in verband met alle services die door Google worden aangeboden. Je behoudt het recht om de verspreiding van de galerijbijdrage via contentgalerijen van Google Documenten te allen tijde te staken, met dien verstande dat een dergelijke keuze niet kan dienen om de krachtens deze servicevoorwaarden aan eindgebruikers van Google verleende licentie in te trekken. Als je de verspreiding van de galerijbijdrage via de contentgalerijen van Google Documenten wilt stopzetten, moet je gebruikmaken van de verwijderfunctie die in de service beschikbaar is. In dat geval wordt de galerijbijdrage binnen een redelijke termijn verwijderd.

Je verklaart en garandeert dat (a) jij de eigenaar bent van alle noodzakelijke wettelijke rechten voor het leveren van alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten of dat je deze rechten hebt verkregen, en dat je deze rechten behoudt zolang de galerijbijdrage beschikbaar is voor eindgebruikers van Google, en dat (b) alle galerijbijdragen die je indient via Google Documenten voldoen aan het gepubliceerde programmabeleid.

Google maakt geen aanspraak op het eigendom van de galerijbijdragen die je indient via Google Documenten. Je behoudt het auteursrecht en alle andere rechten, waaronder alle intellectuele-eigendomsrechten, die je al bezit voor de galerijbijdragen. Je stemt ermee in dat je verantwoordelijk bent voor de bescherming en handhaving van deze rechten en dat Google geen verplichting heeft om dit namens jou te doen.

Je stemt ermee in dat jij als enige verantwoordelijk bent (en dat Google geen verantwoordelijkheid heeft jegens jou of enige andere partij) voor elke galerijbijdrage die je indient. Google is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verdere gebruik of misbruik door eindgebruikers van Google die toegang hebben tot je galerijbijdrage.

Google behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een galerijbijdrage te verwijderen.

Lees de volledige Servicevoorwaarden van Google.

Vertalingen van ons beleid zijn bedoeld voor jouw gemak. In geval van tegenstrijdigheden tussen de tekst van dit beleid en de tekst van de Engels versie van het beleid, heeft de tekst van de Engels versie voorrang.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?