നിങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിച്ച പേജ് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേജിന് ചുവടെ നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ Google Chrome-ന്റെ അന്തർനിർമ്മിത വിവർത്തന ബാർ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു വെബ്‌പേജും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിലേക്ക് തൽക്ഷണം വിവർത്തനം ചെയ്യാനോ കഴിയും.

Show questions based on answers

You can set up a survey so that people only see certain sections based on their answers.

  1. Open a form in Google Forms.
  2. At the bottom right, click More Moreand then Go to section based on answer.
    • You can also choose Submit form if you want the survey to end based on an answer.
  3. Choose specific sections to send people to.

Skip sections in your form

  1. Open a form in Google Forms.
  2. To add a section break, click Add section Section.
  3. At the bottom of each section, you can choose which section people go to next.
Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

തിരയൽ
തിരയല്‍‌ മായ്‌ക്കുക
തിരയൽ അടയ്‌ക്കുക
Google ആപ്സ്
പ്രധാന മെനു
Search Help Center
true
35
false