ໜ້າເວັບທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍບໍ່ມີໃຫ້ເປັນພາສາຂອງທ່ານໃນປັດຈຸບັນ. ທ່ານສາມາດເລືອກພາສາອື່ນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໜ້ານັ້ນ ຫຼື ແປໜ້າເວັບໃດໆກໍຕາມເປັນພາສາທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ທັນທີ, ດ້ວຍການໃຊ້ ຄຸນສົມບັດການແປພາສາທີ່ມີໃນຕົວຂອງ Google Chrome.

View & manage form responses

You can view and restrict replies to a form with Google Forms.

View responses

View responses by question
 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top of the form, click Responses.
 3. Click Summary.
View responses by person 

See answers by person or, if you allowed people to submit the form more than once, by submission.

 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top of the form, click Responses.
 3. Click Individual.
 4. To move between responses, click Previous Previous or Next Next.

Note: To select from a list of responses, click the Down arrow Down arrow.

View all responses in a spreadsheet

Easily see all responses in a spreadsheet.

 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top of the form, click Responses.
 3. At the top right, click Create Spreadsheet Export to Google Sheets.
Important: If you’ve shared a form with a collaborator, they may also have access to the form’s linked spreadsheet. If you want to remove a collaborator, you'll have to remove them from the form and the spreadsheet separately.
Download all responses as a CSV file
 • Open a form in Google Forms.
 • At the top of the form, click Responses.
 • Click More More and then Download responses (.csv).

Manage responses

Turn response notifications on or off

 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top of the form, click Responses.
 3. Click More More.
 4. Click Get email notifications for new responses.
Tip: To get more notifications options and send customized follow up emails to respondents, download the Form notifications add-on.
 

More options

Stop collecting responses
 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top, click Responses.
 3. Turn "Accepting responses" from On to Off.

After you've turned this off, you'll see a message in the "Responses" tab that says "Not accepting responses."

Collect respondents' email addresses

Record the email addresses from people who fill out your form. When someone takes your survey, they will be required to enter their email address before they submit the form.

If you use a Google account through work or school, respondents will see a message at the top explaining that their username will be collected automatically.

 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top, click Settings.
 3. Next to “Responses,” click the Down arrow Down arrow.
 4. Turn on Collect email addresses.
Copy and paste charts from Google Forms

If your form creates charts in your "Responses" section, you can copy and paste them into other files.

 1. Open a form in Google Forms.
 2. Click Responses.
 3. At the top right of a chart, click Copy Make a copy.
 4. Paste the chart wherever you would like.

Tip: If you copy and paste a chart into Google Docs, Slides, or Drawings, you can update the chart directly from the doc, presentation, or drawing as long as you have edit access to the  doc, presentation, or drawing, and the form.

Send response receipts

If you collect responder emails, you can choose whether respondents get a copy of their answers.

 1. Open a form in Google Forms.
 2. At the top of the form, click Settings.
 3. Turn on Collect email addresses.
 4. Next to “Responses,” click the Down arrow Down arrow.
 5. Next to “Send responders a copy of their response,” select When requested or Always.

Tip: In certain circumstances, responders may not receive expected response receipts due to spam filters or other counter-abuse measures.

Was this helpful?
How can we improve it?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
true
35
false
false