ฟังก์ชัน MARGINOFERROR

ฟังก์ชันนี้จะคํานวณส่วนต่างความผิดพลาดจากช่วงของค่าและระดับความเชื่อมั่นที่มี

ตัวอย่างการใช้งาน

MARGINOFERROR(A1:A7, 0.95)

MARGINOFERROR(A1:C3, 0.99)

รูปแบบคำสั่ง

MARGINOFERROR(range, confidence)

 • Range - ช่วงของค่าที่ใช้ในการคํานวณส่วนต่างความผิดพลาด

 • Confidence - ระดับความเชื่อมั่นที่ต้องการซึ่งมากกว่า 0 แต่ไม่ถึง 1

หมายเหตุ

 • ความคลาดเคลื่อนคือการวัดทางสถิติที่ใช้เพื่อระบุจํานวนข้อผิดพลาดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในการสุ่มตัวอย่างของประชากร 
  • ความคลาดเคลื่อนในระดับสูง บ่งบอกว่าค่าประมาณของพารามิเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวถึงอาจไม่ได้แสดงถึงพารามิเตอร์ของประชากรทั้งหมด 
  • ความคลาดเคลื่อนจะลดลงเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีขนาดใหญ่ขึ้น 
  • แบบสํารวจที่ความแตกต่างของคำตอบจากผู้เข้าร่วมแต่ละรายอยู่ในระดับต่ำก็จะมีข้อผิดพลาดที่น้อยกว่าเช่นกัน
 • ระดับความเชื่อมั่นคือแนวโน้มที่ค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของประชากรจะอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่าง
 • MARGINOFERROR(range, confidence) เท่ากับ CONFIDENCE.T(1 - confidence, STDEV(range), COUNT(range))
 • ส่วนต่างของการคํานวณข้อผิดพลาดเหมาะสําหรับกรณีต่อไปนี้
  •  ข้อมูลต่อเนื่องที่มีการกระจายตามปกติ
  • แบบสํารวจที่มีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่

ตัวอย่าง

  A
1 8
2 4
3 3
4 6
ค่าเฉลี่ย 5.25
สูตร =MARGINOFERROR(A1:A4, 0.95)
ผลลัพธ์ของ MARGINOFERROR 3.528
ช่วงความเชื่อมั่น [5.25 - 3.528, 5.25 + 3.528]

ขอบเขตล่าง 

(ค่าเฉลี่ย - MARGINOFERROR)

1.722

ขอบเขตบน 

(ค่าเฉลี่ย - MARGINOFERROR)

8.778

 

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก