Thêm tiêu đề, đề mục nhỏ hoặc mục lục vào tài liệu


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bạn có thể sắp xếp tài liệu bằng các kiểu văn bản như tiêu đề, đề mục nhỏ và mục lục. Bạn có thể thay đổi phông chữ và kích thước của kiểu văn bản cũng như đặt các kiểu của bạn làm kiểu mặc định.

Thêm, thay đổi hoặc xóa mục lục

Bạn có thể xem cấu trúc tài liệu bằng mục lục. Mỗi mục trong mục lục liên kết tới tiêu đề hoặc tựa đề tài liệu của bạn.

Thêm hoặc xóa mục lục
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Nhấp vào nơi bạn muốn tạo mục lục.
 3. Nhấp vào phần Chèn sau đó Mục lục.
 4. Chọn cách hiện mục lục mà bạn muốn.

Để xoá mục lục, hãy nhấp chuột phải và nhấp vào Xoá mục lục.

Chỉnh sửa hoặc làm mới mục lục

Bạn có thể thay đổi định dạng của mục lục.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp Tài Google Tài liệu có chứa mục lục.
 2. Nhấp vào mục lục.
 3. Ở bên trái của mục lục, hãy nhấp vào biểu tượng Tuỳ chọn khác cho mục lục Thêm sau đó Tuỳ chọn khác.
 4. Trong bảng điều khiển bên phải, bạn có thể thay đổi định dạng của mục lục và mức thụt lề của đề mục.

Lưu ý quan trọng: Nếu tài liệu của bạn ở định dạng không phân trang, bạn sẽ không thể thay đổi định dạng của mục lục.

Bạn cũng có thể cập nhật mục lục nếu bạn thêm tiêu đề và đề mục mới vào tài liệu.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Thêm đề mục nhỏ trong tài liệu.
 3. Nhấp vào biểu tượng Làm mới Làm mới. Thay đổi sẽ cập nhật trong mục lục của bạn.

Tạo tiêu đề hoặc tựa đề

Thay đổi kiểu văn bản
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn.
 4. Nhấp vào một kiểu văn bản:
  • Văn bản thường
  • Tựa đề
  • Phụ đề
  • Tiêu đề 1-6
 5. Nhấp vào Áp dụng ‘kiểu văn bản.'
Sử dụng kiểu văn bản tùy chỉnh
 1. Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.
 2. Chọn văn bản có kiểu mà bạn muốn sử dụng.
 3. Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Văn bản thường hoặc Đề mục nhỏ 1-6 sau đóCập nhật 'Tiêu đề' để khớp.
 4. Tất cả văn bản trong tài liệu của bạn có cùng loại văn bản, như "Đề mục nhỏ 4" hoặc "Văn bản thường" sẽ được cập nhật để khớp với lựa chọn ban đầu của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi kiểu của văn bản thường, phông chữ tiêu đề cũng sẽ thay đổi thành kiểu mới.

Đặt và thay đổi kiểu mặc định

Trên máy tính, hãy mở một tài liệu trong Google Tài liệu.

 • Đặt kiểu mặc định: Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Tùy chọn sau đó Lưu làm kiểu mặc định của tôi.
 • Áp dụng kiểu mặc định: Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Tùy chọn sau đó Sử dụng kiểu mặc định của tôi.
 • Khôi phục kiểu ban đầu về kiểu của Google: Nhấp vào phần Định dạng sau đó Kiểu đoạn sau đó Tuỳ chọn sau đó Đặt lại kiểu.

Sử dụng tiêu đề có thể thu gọn trong Google Tài liệu

Nếu tài liệu ở chế độ không phân trang, bạn có thể mở rộng và thu gọn tiêu đề và đề mục để sắp xếp nội dung hoặc ẩn một số phần.

Lưu ý: Bất cứ ai có quyền chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem tệp Google Tài liệu đều có thể mở rộng và thu gọn đề mục.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp Google Tài liệu đang ở chế độ không phân trang.
 2. Di chuột qua đề mục mà bạn muốn mở rộng hoặc thu gọn.
 3. Ở bên trái của tiêu đề, hãy nhấp vào biểu tượng Mở rộng tiêu đề sau đó hoặc Thu gọn tiêu đề Collapse.

Mở rộng hoặc thu gọn nhiều tiêu đề

Nếu có nhiều tiêu đề trong một tài liệu, bạn có thể chọn thu gọn hoặc mở rộng tất cả các tiêu đề có cùng kiểu.

 1. Trên máy tính, hãy mở một tệp Google Tài liệu đang ở chế độ không phân trang.
 2. Nhấp chuột phải vào tiêu đề.
 3. Nhấp vào biểu tượng Mở rộng tất cả tiêu đề có cùng một kiểu Expand all hoặc Thu gọn tất cả tiêu đề có cùng một kiểu Collapse all.

Đường liên kết có liên quan

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính